4. Groei, Ongelijkheid en Armoede Deel 2

4. Groei, Ongelijkheid en Armoede Deel 2 -...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Groei, ongelijkheid en armoede Dimensies van ontwikkeling Gezondheid Levensverwachting, kindersterfte, ondervoeding, toegang tot drinkbaar water, …. Educatie geletterdheid, scholing, inschrijvingsgraad, …. Vrijheid/keuzes Persvrijheid, godsdienstvrijheid, gelijke kansen, vrijheid van politiek meningsuiting, … Verband met per capita inkomen en armoede?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Groei, ongelijkheid en armoede BBP/capita US$ Armoede HCR levensver wachting kindersterfte (per 1000) alfabe- tisatie Chili 4,115 2.0% 76 10 96% Venezuela 3,760 15.0% 73 19 93% Nicaragua 749 45.1% 69 32 77% China 989 16.6% 70 30 91% India 478 34.7% 63 65 61% Nepal 230 37.7% 59 62 44% South-Africa 2,299 7.1% 49 52 86% Senegal 503 26.3% 52 79 39% Ethiopia 90 26.3% 45 114 46%
Background image of page 2
Belgie 27,570 78.8 United States 36,006 77 Chili 9,820 76 93% 96% Venezuela 5,380 73.6 83% 93% Nicaragua 2,470 69.4 77% 77% China 4,580 70.9 75% 91% India 2,670 63.7 84% 61% Nepal 1,370 59.6 88% 44% South-Africa 10,070 48.8 86% 86% Senegal 1,580 52.7 78% 39% Ethiopia 780 45.5 24% 46% Toegang tot veilig water alfabetisatie BBP/capita (KKP US $) Levens- verwachting Groei, ongelijkheid en armoede
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Groei, ongelijkheid en armoede Gezondheid van kinderen Mortaliteit (kindersterfte) Macro: aantal kinderen per 1000 geboorten die sterven voor de leeftijd van 1 jaar (zuigelingensterfte) of voor de leeftijd van 5 jaar (kindersterfte) Micro: aantal kinderen van eenzelfde moeder die sterven voordat de moeder een bepaalde leeftijd heeft bereikt Morbiditeit Frequentie van levensbedreigende ziektes zoals malaria, diaree, … Ondervoeding Height-for-age: lengte op een bepaalde leeftijd Maatstaf voor chronische ondervoeding Weight-for-height: gewicht voor een bepaalde lengte Maatstaf voor acute ondervoeding
Background image of page 4
Groei, ongelijkheid en armoede
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Andere indicatoren van ontwikkeling: Human Development Index - HDI UNDP, 1990 Combinatie van verschillende variabelen: Gezondheid: levensverwachting bij geboorte Scholing: graad van geletterdheid aantal jaren scholing Inkomen: logaritme of per capita inkomen Ranking van landen Voor elke dimensie i en elk land j: (x ij – min x i )/(max x i – min x i ) laag, medium, hoog HDI Groei, ongelijkheid en armoede
Background image of page 6
Human Development Index - HDI Problemen met HDI Arbitraire gewichten: elke variabele 1/3 Gebrek aan variatie in variabelen vanaf een bepaalde graad van ontwikkeling
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course FEB D0E32A taught by Professor Swinnen during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 25

4. Groei, Ongelijkheid en Armoede Deel 2 -...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online