{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3. Groei, Ongelijkheid en Armoede Deel 1

3. Groei, Ongelijkheid en Armoede Deel 1 - • Ontwikkeling...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • Ontwikkeling slanden? • Ontwikkeling? – Economische dimensie / andere dimensies – Hoe meten? Economische concepten van ontwikkeling: – Economische groei – Ongelijkheid – Armoede Groei, ongelijkheid en armoede • Economische groei: – Ontwikkeling = verhogen van algemeen niveau van economische activiteit – Maatstaf: output / inkomen – Nationaal inkomen: • BBP: Bruto Binnenlands Product Waarde van alle goederen en diensten geproduceerd binnen de grenzen van een bepaald land binnen een bepaalde tijdsperiode • BNP: Bruto Nationaal Product Waarde van alle goederen en diensten geproduceerd door de burgers van een Groei, ongelijkheid en armoede • Economische groei: – Maatstaf voor ontwikkeling: • BBP (BNP) / capita: BBP / totale bevolking van een land • Groei BBP / capita: procentuele verandering in BBP/capita over een bepaalde tijdseenheid Vergelijking tussen landen en regio’s : ongelijkheid Vergelijking binnen een bepaald land over de tijd: groei Classificatie van landen Wereldbank classificatie: low- , middle- & high-income countries Groei, ongelijkheid en armoede Groei, ongelijkheid en armoede BBP 2002 Bevolking 2002 BBP/capita 2002 (mrd US$) (mrd) (US $) Hoge inkomenslanden 25,767 0.94 27,312 Oost-Azie 2,562 1.90 1,351 Latijns-Amerika 1,676 0.53 3,189 Zuid-Azie 757 1.47 516 Arabische landen 712 0.29 2,462 Sub Sahara Africa 304 0.65 469 Groei, ongelijkheid en armoede 1975 - 2002 1990 - 2002 (US $) (%) (%) Hoge inkomenslanden 27,312 2.1 1.7 Oost-Azie 1,351 5.9 5.4 Latijns-Amerika 3,189 0.7 1.3 Zuid-Azie 516 2.4 3.2 Arabische landen 2,462 0.1 1 Sub Sahara Africa 469-0.8 BBP/capita 2002 Jaarlijkse groei BBP/capita Groei, ongelijkheid en armoede BBP 2002 Bevolking 2002 BBP/capita 2002 Groei (1975 - 2002) (mrd US$) (mrd) (US $) (%) Chili 64 0.02 4,115 4.1 Venezuela 94 0.03 3,760-1.0 Nicaragua 4 0.01 749-2.9 China 1,266 1.28 989 8.2 India 510 1.07 478 3.3 Nepal 6 0.02 230 2.1 South-Africa 104 0.05 2,299-0.7 Senegal 5 0.01 503-0.1 Ethiopia 6 0.07 90 0.2 Technische bemerkingen • Beschikbaarheid van data: bevatten de data de output van alle productieactiviteiten? – OL: informele sector? – Waardering van publieke (bv. Openbare orde, veiligheid, rechtssysteem, etc) en quasi- publieke (diensten, wegen ,etc) goederen en diensten? Groei, ongelijkheid en armoede Technische bemerkingen • Omrekening van data in nationale munt naar data in gemeenschappelijke munt: – Wisselkoers - WK (rupiah per dollar): impliciete onderstelling dat met bedrag WK evenveel gekocht kan worden in ontwikkelingslanden als in de VS. – Koopkrachtpariteit – KKP: verhouding kost in rupiah t.o.v. kost in dollar (VS prijzen) voor een identiek pakket van goederen en diensten – Vaststelling: meetal WK > KKP KKP methode levert voor de meeste landen hoger per capita BNP dan WK methode....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 51

3. Groei, Ongelijkheid en Armoede Deel 1 - • Ontwikkeling...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online