{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2. Honger en Voedselonzekerheid Deel 2

2. Honger en Voedselonzekerheid Deel 2 - •...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • Voedselzekerheid: beschikbaarheid, aanspraak, verwerving, opname en vertering van voldoende en voldoende nutritioneel voedsel • Honger: gevolg van voedselonzekerheid – Chronische honger: voortdurende ondervoeding; honger en ondervoeding maken latent deel uit van het dagelijks bestaan – Acute honger: hongersnood, een acute crisis toestand met een plotse stijging van ondervoeding, vaak gevolgd door een grote toename in het sterftecijfer • Plotse ineenstorten van de aanspraak op voedsel op het niveau van de samenleving • Oorzaken van hongersnood? Voedselzekerheid en honger • Chronische versus acute honger – Hongersnoden krijgen heel wat media-aandacht terwijl chronische honger zelden in de media komt. – Globaal gezien sterven meer mensen aan chronische honger dan in hongersnoden • Ondervoeding bij kinderen • Height-for-age: lengte op een bepaalde leeftijd Maatstaf voor chronische ondervoeding • Weight-for-height: gewicht voor een bepaalde lengte Maatstaf voor acute ondervoeding • Weight-for-age: gewicht voor een bepaalde leeftijd Algemene maatstaf van ondervoeding Voedselzekerheid en honger • Ondervoeding bij kinderen – Gemeten aan de hand van z-score • Wereldgezondheidsorganisatie • De afwijking van de lengte / gewicht van een kind van een bepaalde leeftijd / lengte en geslacht t.o.v. een standaard lengte / gewicht voor die bepaalde leeftijd / lengte en geslacht • Categorieën: z-score > -2: geen ondervoeding-3 < z-score < -2: matige ondervoeding z-score < -3: serieuze ondervoeding z-score < -4: extreme ondervoeding • z-score height-for-age < -2 → stunted (te klein voor leeftijd) z-score weight-for-height < -2 → wasted (te licht voor lengte) z-score weight-for-age < -2 → underweight (ondergewicht) Voedselzekerheid en honger Voedselzekerheid en honger Voorkomen van ondervoeding ( underweight ) bij kinderen jonger dan 5 jaar, 1980 - 2005 Voedselzekerheid en honger Voorkomen van chronische ondervoeding ( stunting ) bij kinderen jonger dan 5 jaar, 1980 - 2005 • Acute ondervoeding: hongersnoden – Hongersnoden in de loop van de 20ste eeuw • Ook in IL, ook in Europa! Voedselzekerheid en honger • RUSLAND 1921 De eerste massale hongersnood van de eeuw vond plaats in Rusland, vier jaar na de bolsjewistische machtsovername. Een langdurige droogte vernietigde een vijfde van de Russische oogst. Op zich kwamen misoogsten wel vaker voor in Rusland. Zo was er in 1892 een massale droogte. De tsaristische autoriteiten slaagden er toen in met graantoevoer naar de zwaarst getroffen gebieden de dodentol tot 400.000 te beperken. Maar in 1921 waren de bolsjewieken nog volop bezig hun positie aan het consolideren na de bloedige burgeroorlog tegen de contrarevolutionaire Witte Legers....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

2. Honger en Voedselonzekerheid Deel 2 - •...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online