1. Honger en Voedselonzekerheid Deel 1

1. Honger en Voedselonzekerheid Deel 1 - Voedselzekerheid...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Voedselzekerheid en honger Voedselzekerheid? Toegang hebben tot de middelen om altijd over voldoende voedsel te beschikken om een normaal leven te leiden. Voedselzekerheidsgrens: 2200 kcal Bepaald door FAO (Food and Agricultural Organisation van de VN) Wie onder 2200 kcal valt is voedselonzeker Niet te verwarren met voedselveiligheid Voedselveiligheid gaat over de kwaliteit van het voedsel dat men opneemt Voedselonveiligheid kan leiden tot een probleem van voedselzekerheid
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Voedselzekerheid en honger Voedselzekerheid: de feiten 820 miljoen mensen chronisch voedselonzeker 18% van de bevolking in ontwikkelingslanden 1 op 3 in Afrika, 1 op 4 in Zuid-Azië daling in Azië, stijging in Afrika 160 miljoen ondervoede kinderen 51% in Zuid-Azië 22% in Oost-Azië 20% in Sub Sahara Afrika 60 miljoen mensen acuut bedreigd met de hongerdood
Background image of page 2
Voedselzekerheid en honger Oorzaken van voedselonzekerheid Beschikbaarheid van voedsel? Kan er voldoende voedsel geproduceerd worden in de wereld om de wereldbevolking te voeden? Is er evenwicht tussen de bevolking (en dus de voedselvraag) en de productie van voedsel (en dus het voedselaanbod)?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Voedselzekerheid en honger Theorieën over het evenwicht tussen bevolking en voedselproductie 1. Malthus Eind 18de eeuw: industriële revolutie, veel hongersnoden, wereldbevolking van 1 miljard mensen Pessimistische kijk op honger in de wereld Malthusiaanse theorieën en auteurs Boek “ Essay on the principle of Population Theorie: bevolking stijgt veel sneller dan de voedselproductie; bevolking stijgt tot de voedselproductie de bevolkingstoename niet kan volgen; dit leidt tot grote hongersnoden wat het niveau van de bevolking terugdrint tot er opnieuw een evenwicht is tussen bevolking en voedselproductie; het process herhaalt zich
Background image of page 4
Voedselzekerheid en honger 1. Malthus Spiraal van bevolkingsgroei en hongersnoden. Wereldbevolking wordt endogeen bepaald door de mogelijkheid om voldoende voedsel te produceren Malthus hield geen rekening met: Stabilisatie van de wereldbevolking Technologische vooruitgang en productiviteitsstijging in de landbouw
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Voedselzekerheid en honger Theorieën over het evenwicht tussen bevolking en voedselproductie 1. Malthus 2. Boserup 1960s Tegenovergestelde theorie, positieve kijk Theorie: bevolkingsgroei stimuleert verbetering van landbouwtechnologie wat leidt tot productiviteitsstijgingen en stijging in voedselproductie Wereldbevolking wordt exogeen bepaald terwijl technologie endogeen bepaald wordt door o.a. bevolkingsdruk ; bevolkingsdruk is een voorwaarde voor technologische vooruitgang
Background image of page 6
Technologie Theorie van geïnduceerde innovaties Hayami en Ruttan (1985) Landbouwtechnologie afhankelijk van de schaarste van productiefactoren (land-arbeid). Historische landbouwontwikkelingen in industrielanden
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

1. Honger en Voedselonzekerheid Deel 1 - Voedselzekerheid...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online