12ecologie - AD95 Religie, zingeving, levensbeschouwing...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AD95 Religie, zingeving, levensbeschouwing levensbeschouwing Faculteit Economische en Faculteit Toegepaste Economische wetenschappen wetenschappen 2006-2007 Prof. Dr. Reimund Bieringer "Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears“ (Richard Wilkins) Hoofdstuk 8: Hoofdstuk The Ecological Crisis and the Future of Creation of De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping Inleiding ecologische crisis als teken des tijds autoritatieve teksten over schepping/milieu autoritatieve lezen in perspectief van normativiteit van de toekomst de resultaten De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.1. De ecologische crisis als teken des tijds antropocentrisme vermindert groeiende ecologische bewustwording iimplicaties van ecologische zorg nog niet mplicaties doorgedrongen in het dagelijks leven doorgedrongen ecologische zorg vaak nog niet deel van ecologische politieke besluitvorming politieke De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.1. De ecologische crisis als teken des tijds Vier modellen mbt de relatie tussen mens en Vier natuur/schepping (Denis Edwards): natuur/schepping 1. uitbuitend antropocentrisme 2. conservatief antropocentrisme 3. syneideseocentrisme (bewustzijn) 4. ecocentrisme (de natuur/schepping als ecocentrisme geheel staat centraal) geheel De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.2. Autoritatieve teksten over schepping lezen in het perspectief van 6.2. normativiteit van de toekomst 6.2.1. De Bijbel en de ecologie 6.2.1. de Bijbel als voorbeeld van antropocentrisme, maar niet de uitbuitend uitbuitend op enkele plaatsen overstijgt de Bijbel haar antropocentrisme: dieren worden ingesloten in sabbatrust en boetedoening de schepping maakt deel uit van de hoop voor verlossing beperkte voorbeelden van de intrinsieke waarde van de beperkte schepping: schepping: “En God zag dat het (zeer) goed was” (Gen 1) “Heel de aarde, juich voor de Heer, breek uit in jubelen en zingen” (Ps Heel 98,4) 98,4) de kraaien en de bloemen (Lc 12,24.27) worden niet gezien in het licht de van hun waarde voor de mens, maar hebben een waarde op zich van De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.2.1. De Bijbel en de ecologie Resultaat van een lezing van Gen 1-3 en Opb 21-22 in Resultaat het perspectief van normativiteit van de toekomst: het 1. de wederzijdse verbondenheid van God, mens en de schepping overstijgt modellen van beheersing en hiërarchie; hiërarchie; 2. Genesis en Openbaring samen (begin en einde van Genesis de Bijbel) opent de mogelijkheid van een eschatologische toekomst. eschatologische De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.2.1. De Bijbel en de ecologie Onze interpretatie van Rom 8,19-23 in het licht van Onze normativiteit van de toekomst leidt tot de volgende inzichten: inzichten: niet de straf van God, maar een lotsgemeenschap niet van alle geschapen wezens van de kloof tussen mens en niet-menselijke schepping is de niet zo breed als mensen sinds de Verlichting veronderstellen veronderstellen De schepping is het waard om haar zelf willen verlost De te worden, niet gewoon in de dienst van de mens en bevat het potentieel om door de Geest getransformeerd to worden in hoop. getransformeerd De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.2.2. Katholieke sociale leer (KSL) en ecologie gebruikt de uitdrukkingen “(een nieuwe hemel gebruikt en) een nieuwe aarde”, een nieuwe plaats, een nieuwe schepping een KSL door en door antropocentrisch: Het perspectief van de normativiteit van de Het toekomst leert ons dat de zorg voor het welzijn van de mensheid de zorg voor het welzijn van de gehele geschapen realiteit reeds insluit als eschatologische horizon reeds De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.2.2. Katholieke sociale leer (KSL) en ecologie KSL aanvaardt onze verantwoordelijkheid voor KSL de toekomstige generaties: de Vanuit het perspectief van normativiteit van Vanuit de toekomst bevat deze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties de zorg voor de gehele schepping schepping De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.2.2. Katholieke sociale leer (KSL) en ecologie KSL bevat een initiele herkenning van het feit dat KSL de schepping een eigen structuur heeft; de KSL bevat een initiele bewustwording van de KSL verbondenheid van alle elementen in het ecosystem: ecosystem: Vanuit het perspectief van normativiteit van de Vanuit toekomst is de intrinsieke waarde en waardigheid van alle schepselen een logische volgende stap volgende De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.3. Ecologie in een perspectief van de toekomst Twee voorafgaande opmerkingen: 1. Normativiteit van de toekomst als noodzakelijk Normativiteit complement van normativiteit van het verleden en het heden. en Normativiteit van de toekomst leidt tot Normativiteit normatieve (handelingen en praktijken) en formatieve aspecten (karakter). formatieve 1. De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.3.1. “Toekomst” als morgen focus: het feit van een toekomst schepping als een open en dynamisch proces schepping kan worden vervolledigd of vernield wijsheid, kennis en normen evolueren in de wijsheid, interactie tussen authoritatieve teksten en de ecologische crisis ecologische > zorg voor het overleven van de planeet De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.3.2. “Toekomst ” als ethische claim focus: de claim van de toekomst op het heden verbondenheid en materialiteit betekent dat niets en verbondenheid niemand een toekomst kan hebben als niet alles en allen een toekomst hebben en > dit betekent dat wij de mogelijkheidsvoorwaarden dit moeten creeren voor een toekomst voor alles en allen allen De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.3.3. “Toekomst” als eschatologisch visoen focus: de inhoud van de eschatologische toekomst vanuit het focus: perspectief van de normativiteit van de toekomst: perspectief solidariteit van alle levende wezen promoten > uitdaging om Gods creatieve activiteit en levensadem in alle uitdaging schepselen te zien schepselen waardigheid: de inherente waarde en waardigheid van de materialiteit en relationaliteit promoten materialiteit het potentieel voor inclusie in het eschaton als de grondslag het vna de intrinsieke waarde van de schepping vna > uitdaging zich te verheugen in het bestaan van alle dingen uitdaging en een sacramenteel bewustzijn cultiveren en De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping 6.3.4. “Toekomst” als niet geanticipeerd inbreken van Gods 6.3.4. geest geest focus: gave en inbreken Geest en hoop: > ontwikkelen van theologieën van de Geest, van hoop, van ontwikkelen de laatste dingen (eschaton) die voor een ecocentrische wereldbeschouwing noodzakelijk zijn wereldbeschouwing sacramenten als gebeurtenissen die een ruimte creëren sacramenten voor het inbreken van de toekomst van God: voor > sacramenten doen ons de waarde van de geschapen sacramenten realiteit om haar zelf willen herkennen realiteit De ecologische crisis en de toekomst van de schepping schepping Besluit geloof in een toekomst voor alle schepselen noodzaakt ons geloof bij te dragen tot het bouwen van die toekomst bij wederzijdse afhankelijkheid van alle geschapen wezens wederzijdse maakt het noodzakelijk dat we in solidariteit leven met alle schepselen schepselen iinherente waardigheid en waarde van de gehele schepping nherente maakt het noodzakelijk de intrinsieke waarde van elk schepsel te respecteren en geen enkel schepsel te kwetsen kwetsen eschatologische toekomst nodigt ons uit in ons leven in eschatologische onze rituele en in ons werk een openheid te creëren om ons in te zetten voor het inbreken van de Geest, van hoop en van de niet geanticipeerde toekomst van God en ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course FEB A07C8A taught by Professor Bieringer during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Ask a homework question - tutors are online