{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

11lesnorm - AD95Religie,zingeving levensbeschouwing...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AD95 Religie, zingeving,  levensbeschouwing Faculteit Economische en Toegepaste  Economische wetenschappen 2006-2007 Prof. Dr. Reimund Bieringer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.thechristfiles.com.au/
Background image of page 2
"The way in which we anticipate the future  defines the meaning the past can have for  us, just as the way in which we have  understood the past and the way in which  our ancestors have projected the future  determines our own range of possibilities (Warnke, Georgia).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hoofdstuk 3 De normativiteit van de toekomst
Background image of page 4
1. Terminologie het speciale gewijde karakter van de Bijbel: openbaring inspiratie onfeilbaarheid inerrancy autoriteit normativiteit canoniciteit
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Terminologie het speciale gewijde karakter van de Bijbel: openbaring : Gods relatie tot de  lezer monologisch: God deelt iets mee dialogisch: God nodigt uit tot wederzijdse  relatie inspiratie : de manier waarop God zich  verhoudt tot de auteur, de inhoud of the  lezer
Background image of page 6
1. Terminologie het speciale gewijde karakter van de Bijbel: onfeilbaarheid infallibility : menselijke auteurs: geen  dwaling inerrancy : tekst: geen dwaling autoriteit : tekst stelt eisen aan de lezer normativiteit : tekst als regel/criterium voor  lezer canoniciteit : bepaalde boeken werden  beschouwd als normatief (uniek gewijd 
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.-4. Locus van inspiratie locus: plaats inspiratie: de manier waarop God zich  verhoudt tot de auteur, tekst en/of lezer op welke manier?  (dictante afflante) wanneer gebeurt de inspiratie? 2. verleden 3. heden 4. toekomst
Background image of page 8
2. Locus van inspiratie:  verleden klassieke doctrinaire benadering historisch-kritische benadering sociale theorieën historische reconstructie heilshistorische benadering bijbels-theologische benadering canonische benadering
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Locus van inspiratie:  verleden Klassieke   doctrinaire   benadering Verbaalinspiratie (dictaat door de Heilige  Geest): woorden en teksten buiten hun  context ter ondersteuning van doctrinele  uitspraken. De compositie van de tekst als  de locus van inspiratie historisch-kritische   benadering zie hoofdstuk 2 historische context en intentie van de auteur
Background image of page 10
2. Locus van inspiratie:  verleden Sociale theorieën Niet een individu, maar een gemeenschap  staat aan de oorsprong van een tekst Historische reconstructie Teksten als het resultaat van mondelinge  overlevering, bronnen, compositie en  redactie. De oudste laag wordt dan  beschouwd als locus van inspiratie. Heilshistorische benadering Alleen de gebeurtenissen zelf, niet de  teksten zijn locus van inspiratie.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
verleden Bijbels-theologische benadering Inspiratie wordt gekoppeld aan bepaalde  Hebreeuwse concepten die men als  onvertaalbaar en als locus van inspiratie  beschouwde. Canonische benadering
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

11lesnorm - AD95Religie,zingeving levensbeschouwing...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online