07leskort - A07C8AReligie,zingevingen levensbeschouwing...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A07C8A Religie, zingeving en  levensbeschouwing Faculteit Economie en  Bedrijfswetenschappen 2007-2008 Prof. Dr. Reimund Bieringer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A film is difficult to explain because it is easy to understand.
Background image of page 2
Hoofdstuk 5 Het lijden van mens en God 1. Jezusfilms en hun interpretatie van Jezus’ lijden 2. Het lijden en Gods plan
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Jezus is onderwerp geweest van talrijke en vaak zeer succesvolle filmproducties: The King of Kings (1927) Ben-Hur (1959) The Gospel According to Matthew (Pasolini) (1966) Jesus Christ Superstar (1973) Jesus of Nazareth (Zeffirelli) (1977)
Background image of page 4
Hollywoodlegende Charlton Heston  overleden (De Standaard, 7 april 2008) Oscarwinnaar Charlton Heston is  zaterdag op 84-jarige leeftijd  overleden. Hij leed aan alzheimer.  De Hollywoodlegende, die zich  naast zijn carrière als acteur ook  sterk inzette voor het recht op  wapenbezit voor elke Amerikaan,  stierf in zijn woning in Beverly  Hills.  In 1957 schitterde hij als Mozes in het  filmepos "De tien geboden".  Voor  zijn vertolking van Judah in "Ben  Hur" kreeg hij in 1959 de Oscar als  beste acteur.  Tot de buitengewone  figuren die Heston belichaamde,  behoorden Michelangelo, El Cid en  verscheidene staatsleiders.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“De film roept de gevoeligheid voor het mysterie opnieuw in het leven door ons te laten liefhebben wat niet onmiddellijk waarneembaar is, wat voorbij gaat aan het zichtbare en het evidente. De film roept het onzichtbare op.
Background image of page 6
Kritische vragen vanuit een analyse van de werking van Jezusfilms Centrale stelling: bijbelse geschriften, en in het bijzonder de evangelies, als het script van een film? a) Film als probleemloze ‘vertaling’ van de bijbeltekst in een bijbelbeeld is problematisch. b) Spanning tussen de bijbeltekst en de Jezusfilm opent vruchtbare mogelijkheden tot reflectie en discussie.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Redenen om aarzelend, zelfs afwijzend, te staan ten aanzien van de gedachte dat de bijbel een soort van draaiboek is voor de Jezusfilm: 1) De evangelies bevatten erg weinig concrete informatie om het leven van Jezus in beeld te brengen: Geen regieaanduidingen Over Jezus in de evangelies weinig specifieke gegevens Niet om de persoon/psychologie van Jezus te omschrijven.
Background image of page 8
Wanneer een bijbelverhaal toch in een filmscript wordt omgezet, worden hierbij onvermijdelijk heel wat elementen binnengebracht die niet afkomstig zijn uit de bijbeltekst zelf, maar die getekend zijn door de hand van wie de film in elkaar steekt en door de nieuwe context waarin en waarvoor de film gemaakt wordt. Mahan formuleert radicaal: Each telling of Jesus’ story projects the teller’s own issues of faith onto Jesus ”.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1) Een tweede reeks bezwaren om de bijbel als een filmscript te zien komt uit de filmische wereld . Het medium film stelt een aantal specifieke eisen voor een boeiend
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 55

07leskort - A07C8AReligie,zingevingen levensbeschouwing...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online