{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

05les - A07C8AReligie,zingeving enlevensbeschouwing...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A07C8A Religie, zingeving  en levensbeschouwing Faculteit Economie en  Bedrijfswetenschappen 2007-2008 Prof. Dr. Reimund Bieringer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“??
Background image of page 2
Hoofdstuk 7 Verkoop wat u hebt en  geef aan de armen De houding tegenover bezit in  de vier evangelies 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Structuur 1. Tegen uitbuiting (Mc 10,17-22) 2. Streven naar volmaaktheid (Mt 19,16-22) 3. Alle rijkdom is problematisch (Lc 18,18-23) 4. Besluit
Background image of page 4
Achtergrondinformatie Vier evangelies: volgorde in de kanon (bijbel): Mt Mc  Lc wat zijn synoptische evangelies? cf. wat is een synopsis? Joh
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Achtergrondinformatie Mc is het oudste evangelie en de bron van Mt  en Lc. Maar Mt en Lc hadden ook een  gemeenschappelijk bron die Mc niet kende. Deze bron wordt gepostuleerd op grond van  vergelijkingen tussen de drie evangelies. Q (Quelle) wat betekent tweebronnenhypothese?
Background image of page 6
Auteur?
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Achtergrondinformatie Vergelijking van de synoptische evangelies werkinstrument: synopsis grote overeenkomsten triple tradition double tradition: Mt en Lc (vs. Mc) plaats van Johannes?
Background image of page 8
Achtergrondinformatie datering van de vier evangelies? welk evangelie is het oudste?
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

05les - A07C8AReligie,zingeving enlevensbeschouwing...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online