04les - A07C8AReligie,zingeving enlevensbeschouwing...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A07C8A Religie, zingeving  en levensbeschouwing Faculteit Economie en  Bedrijfswetenschappen 2007-2008 Prof. Dr. Reimund Bieringer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“Centraal in de bijbelse voorstelling van  rechtvaardigheid staat dat de  rechtvaardigheid van de gemeenschap  gemeten wordt naar zijn behandeling van  de weerlozen in de gemeenschap”.  (Economic Justice for All, 38)
Background image of page 2
Hoofdstuk 6 Rechtvaardigheid  als participatie Naar een theologie  van rechtvaardigheid
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Onze visie op rechtvaardigheid in tien punten 1. gemeenschap staat centraal 2. concreetheid wordt benadrukt 3. dynamisch handelen 4. contributieve rechtvaardigheid 5. ook de privésfeer 6. structuren en procedures 7. zelfkritische mechanismen 8. bemiddelende principes 9. geen definitie 10. een theologie van rechtvaardigheid
Background image of page 4
Onze visie op rechtvaardigheid in tien punten 1) gemeenschap staat centraal doel: vorming van rechtvaardige gemeen- schappen inclusieve gemeenschap: stad van God geloof in een drievuldige God: Schepper –  Bevrijder – transformerende Geest
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Onze visie op rechtvaardigheid in tien punten 1) gemeenschap staat centraal Schepper: samenwerken voor een  duurzame wereld Bevrijder: zonde als uitsluiting (geen respect  voor menselijke waardigheid) Transformerende Geest: inspireert en  ondersteunt inspanningen om recht- vaardigheid tot stand te brengen
Background image of page 6
Onze visie op rechtvaardigheid in tien punten 1) gemeenschap staat centraal gemeenschappelijke droom van een recht-  vaardige wereld waarin iedereen mee telt grenzen van inclusiviteit: wie anderen kwetst  of vredevol samenleven onmogelijk  maakt
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Onze visie op rechtvaardigheid in tien punten 2) concreetheid wordt benadrukt vloeit voor uit de antropologie: belichaming: basisnoden relationaliteit: verbondenheid de sociale context respect voor verschil: “the dignity of difference”  (Jonathan Sacks) verantwoordelijk handelen: verbintenissen,  beslissingen
Background image of page 8
Onze visie op rechtvaardigheid in tien punten 3) dynamisch handelen rechtvaardigheid als horizon – nooit volledig 
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

04les - A07C8AReligie,zingeving enlevensbeschouwing...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online