03les - A07C8AReligie,zingeving enlevensbeschouwing...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A07C8A Religie, zingeving  en levensbeschouwing Faculteit Economie en  Bedrijfswetenschappen 2007-2008 Prof. Dr. Reimund Bieringer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Poor people are not asking  for charity. Charity is not a  solution for poverty. Muhammad Yunus
Background image of page 2
Rechtvaardigheid  als participatie Naar een theologie  van rechtvaardigheid
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nobelprijs voor vrede 2006 Muhammad Yunus en de Grameen Bank , "voor hun inspanningen om economische en sociale ontwikkelingen van onderop mogelijk te maken." (door middel van microkredieten .) Prof. Muhammad Yunus Managing Director, Grameen Bank, Dhaka, Bangladesh Date of Birth June 28, 1940 Married Bangladeshi Ph.D in Economics, Vanderbilt University, U.S.A. (1970).
Background image of page 4
Muhammad Yunus Lezing bij gelegenheid van de uitreiking van de Nobelprijs voor vrede, 10 december 2006: Fundamentele overtuigingen: Armoede maakt niet deel uit van het noodlot. Armoede is door mensen gemaakt. Armoede is onaanvaardbaar.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Muhammad Yunus Fundamentele overtuigingen: Armoede kan door mensen worden overwonnen, als zij het echt willen, als ze de theorie en de instellingen en de “policies” opbouwen die hiervoor nodig zijn (“I believe that we can create a poverty-free world”). “… human beings are not born to suffer the misery of hunger and poverty.” Zie Joh 12,8: “ De armen zullen jullie altijd bij je  hebben, maar Mij niet ”. Zie ook Mt 26,11 en Mc 14,7; cf. Dt 15,11: “ Armen zullen er altijd blijven  in het land;  juist daarom gebied ik u: open uw  beurs wijd voor uw behoeftige en arme  landgenoot ”.
Background image of page 6
Muhammad Yunus Fundamentele overtuigingen: Mensbeeld: “Human beings are a wonderful creation embodied with limitless human qualities and capabilities”. “political, emotional, social, spiritual, environmental dimensions” twee dimensies: 1) eigenbelang 2) belang van de medemens en de wereld
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Fundamentele overtuigingen: Mensbeeld: door het tegenwoordige economische stelsel worden de capaciteiten van de (arme) mensen onderschat: de mens als participerend, contributief wezen: “A human being is born into this world fully equipped not only to take care of him or herself, but also to contribute to enlarging the well being of the world as a whole. … many others never get any opportunity … to unwrap the wonderful gift they were born with.
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

03les - A07C8AReligie,zingeving enlevensbeschouwing...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online