Vocabulary - Li VOCABULARIES Crossed cheque(n Séc thanh toán bằng chuyển khoảng a cheque that has two line across ot to show that it can

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li VOCABULARIES Crossed cheque (n) : Séc thanh toán bằng chuyển khoảng a cheque that has two line across ot to show that it can only be paid into a bank account and not exchanged for cash 2. Open cheque (n) : Séc mở 3. Bearer cheque (n) : Séc vô danh 4. Draw (v) : rút 5. Drawee (n) : ngân hàng của người ký phát bank or person asked to make a payment by a drawer 6. Drawer (n) Payer : người ký phát (Séc) person who write a cheque and instructs a bank to make payment to another person 7. Payee (n) : người đươc thanh toán 8. Bearer (n) : người cầm (Séc) Person who receive money from some one or whose name is on a cheque 9. In word : (tiền) bằng chữ 10. In figures : (tiền) bằng số 11. Cheque clearing : sự thanh toán Séc 12. Counterfoil (n) : cuống (Séc) a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the deal which has taken place 13. Voucher (n) : biên lai, chứng từ 14. Encode (v) : mã hoá 15. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng 16. Codeword (n) : ký hiệu (mật) 17. Decode (v) : giải mã (understand the mean of the message writen in code) 18. Pay into : nộp vào 19. Proof of indentify : bằng chứng nhận diện 20. Authorise (v) : cấp phép Authorisation (n) 21. Letter of authority : thư uỷ nhiệm 22. Account holder (n) : chủ tài khoản 23. Expiry date : ngày hết hạn date on which a document is no longer valid 24. ATMs Automatic Teller Machine 25. BACS : dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng The Bankers Automated Clearing Service 26. CHAPS : hệ thống thanh toán bù trừ tự động y ar br 1. of g in nk Ba ts en ud St 1 Li The Clearig House Automated Payment System 27. EFTPOS : máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng Electronic Funds Transfer at Point Of Sale 28. IBOS : hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng 29. PIN Personal Identification Number 30. SWIFT : Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 31. GIRO : hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng 32. BGC : ghi có qua hệ thống GIRO Bank GIRO Credit 33. Magnetic (adj) : từ tính Magnetic Stripe : dải băng từ 34. Reconcile (v) : bù trừ, điều hoà 35. Circulation (n) : sự lưu thông Circulate (v) movement of money round a country 36. Clear (v) : thanh toán bù trừ make payment of a cheque through the system Clearing bank (n) : ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ Clearing house (n) : trung tâm thanh toán bù trừ central office where clearing bank exchange cheques 37. Honour (v) : chấp nhận thanh toán 38. Refer to drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tra soát người ký phát” 39. Non-card instrument : phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 40. Present (v) : xuất trình, nộp 41. Outcome (n) : kết quả 42. Debt (n.) : khoản nợ 43. Debit (v) : ghi nợ (money which a company owes) 44. Debit balance : số dư nợ balance in an account showing that the company owes more money than in has receuved 45. Direct debit : ghi nợ trực tiếp 46. Deposit money : tiền gửi 47. Give credit : cấp tín dụng 48. Illegible (adj) : không đọc được 49. Bankrupt Bust : vỡ nợ, phá sản 50. Make out (v) : ký phát, viết (Séc) 51. Banker (n) : người của ngân hàng 52. Place of cash : nơi dùng tiền mặt 53. Obtain cash : rút tiền mặt 54. Cashpoint : điểm rút tiền mặt y ar br of g in nk Ba ts en ud St 2 Make payment : ra lệnh chi trả Subtract (n) : trừ Plastic money (n) : tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng) Sort of card : loại thẻ Plastic card (n) : thẻ nhựa Charge card : thẻ thanh toán plastic card issued by a shop and used by customers when buying sth that they will pay later 61. Smart card (n) : thẻ thông minh small plastic card with an electronic chip tha record and remember information 62. Cash card (n) : thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers) 63. Cheque card (n) : thẻ Séc 64. Bank card (n) : thẻ ngân hàng 65. Cardholder (n) : chủ thẻ 66. Shareholder (n) : cổ đông (person who owns shares in a company) 67. Dispenser (n) : máy rút tiền tự động machine which gives out money when a special card is inserted and instructions given 68. Statement (n) : sao kê (tài khoản) (list showing amounts of money paid, received, owing…& their tota)l Mini-statement (n) : tờ sao kê rút gọn 69. Cashier (n) : nhân viên thu, chi tiền (ở Anh) 70. Teller (n) cashier : người máy chi trả tiền mặt 71. Withdraw (v) : rút tiền mặt Withdrawal (n) 72. Deduct (v) : trừ đi, khấu đi 73. Tranfer (v) : chuyển Transaction (n) : giao dịch Transmit (v) : chuyển, truyền 74. Dispense (v) : phân phát, ban 75. Terminal (n) : máy tính trạm computer screen and key board connected to a computer system 76. Reveal (v) : tiết lộ 77. Maintain (v) : duy trì, bảo quản 78. Make available : chuẩn bị sẵn 79. Refund (v) : trả lại (tiền vay) 80. Constantly (adv) : không dứt, liên tục 81. In effect : thực tế 82. Retailer (n) : người bán lẻ 83. Commission (n) : tiền hoa hồng 84. Premise (n) : cửa hàng Li 55. 56. 57. 58. 59. 60. y ar br of g in nk Ba ts en ud St 3 Due (adj) : đến kỳ hạn Records : sổ sách Pass (v) : chấp nhận , chuyển qua Swipe (v) : chấp nhận Reader (n) : máy đọc Get into (v) : mắc vào, lâm vào Overspend (v) : xài quá khả năng Adminnistrative cost : chi phí quản lý Processor (n) : bộ xử lí máy tính Central switch (n) : máy tính trung tâm In order : đúng quy định Standing order (n) SO : uỷ nhiệm chi Interest-free : không phải trả lãi Collect (v) : thu hồi (nợ) Check-out till (n) : quầy tính tiền Fair (adj) : hợp lý Subsidise : phụ cấp, phụ phí Cost (n) : phí Limit (n) : hạn mức Credit limit : hạn mức tín dụng Draft (n) : hối phiếu Overdraft (n) : sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi Grovelling (adj) : luồn cúi, biết điều Remittance (n) : sự chuyển tiền Quote : trích dẫn Reference (n) : sự tham chiếu Interest rate (n) : lãi suất Mortgage (n) : nợ thuế chấp Abolish (v) : bãi bỏ, huỷ bỏ Mandate (n) : tờ uỷ nhiệm Out going (n) : khoản chi tiêu amount of money spent; espenditures Remission (n) : sự miễn giảm Remitter (n) : người chuyển tiền Leaflet (n) : tờ bướm (quảng cáo) Orginator (n) : người khởi đầu person or company initiating a banking transaction Consumer (n) : người tiêu thụ Regular payment : thanh toán thường kỳ Li 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. y of g in nk Ba ts en ud St 119. 120. ar br 115. 116. 117. 118. 4 Billing cost : chi phí hoá đơn Insurance (n) : bảo hiểm Doubt (n) : sự nghi ngờ Excess amount (n) : tiền thừa Creditor (n) : người ghi có (bán hàng) person or business to whom another person or business owes money Efficiency (n) : hiệu quả Cash flow (n) : lưu lượng tiền Inform : báo tin On behalf : nhân danh Achieve (v) : đạt được Budget account application : giấy trả tiền làm nhiều kì Reverse (n) : ngược lại Break (v) : phạm, vi phạm Exceed (v) : vượt trội VAT Reg. No : mã số thuế VAT Originate (v) : khởi đầu Settle (v) : thanh toán Trace (v) : truy tìm Carry out (v) : tiến hành Intermediary (n) : người làm trung gian (person who is a link between two parties) Correspondent (n) : ngân hàng có quan hệ đại lý Telegraphic transfer : chuyển tiền bằng điện tín Instant cash transfer : chuyển tiền ngay tức thời Mail transfer : chuyển tiền bằng thư Absolute security (n) : an toàn tuyệt đối Straighforward (adj) : đơn giản, không rắc rối Boundary (n) : biên giới Reliably (a) : chắc chắn, đáng tin cậy Domestic : trong nước, nội trợ Significantly (adv) : một cách đáng kể Local currency (n) : nội tệ Generous (adj) : hào phóng Counter (v) : quầy (chi tiền) Long term (n) : lãi Top rate : lãi suất cao nhất Headline (n) : đề mục (báo, quảng cáo) Free banking : không tính phí dịch vụ ngân hàng Li 121. 122. 123. 124. 125. y ar br of g in nk Ba ts en ud St 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 5 Generous term : điều kiện hào phóng Current account (n) : tài khoản vãng lai Recapitulate (v) : tóm lại, tóm tắt lại Security courier services : dịch vụ vận chuyển bảo đảm Beneficiary (n) : người thụ hưởng (person who received money or advantage from st) First class : phát chuyển nhanh Upward limit (n) : mức cho phép cao nhất maximum permissible amount (# downward limit) Facility (n) : phương tiện Gateway (n) : cổng máy tính Outward payment (n) : chuyển tiền đi Inward payment (n) : chuyển tiền đến Accompany (v) : đi kèm Interface (n) : giao diện Non-profit : phi lợi nhuận Operating cost : chi phí hoạt động Documentary credit : tín dụng thư Entry (n) : bút toán Meet (v) : thanh toán Capital expenditure : các khoản chi tiêu lớn Home banking : dịch vụ ngân hàng tại nhà Remote banking : dịch vụ ngân hàng từ xa Day-to-day : thường ngày Manipulate (v) : thao tác Recovery : sự đòi lại được (nợ) Adaptor (n) : thiết bị tiếp trợ Periodically (adv) : thường kỳ Dependant (n) : người sống dựa người khác Grant (v) : chất thuận Inefficient (adj) : không hiệu quả Debate (n) : cuộc tranh luận Pros-and-cons (n) : những ý kiến tán thành và phản đối Isolate (v) : cách ly, cô lập Power failure : cúp điện Attention to : chú ý tới Spot (v) : tìm ra, nhận ra Grab (v) : tóm, vô Li 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. y ar br of g in nk Ba ts en ud St 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 6 ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/27/2010 for the course FINANCE finance 41 taught by Professor Yu during the Fall '08 term at 東京大学.

Ask a homework question - tutors are online