{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Stock - HNG DN PHN TCH U T CHNG KHON Delivered by 2003 VPC...

Info iconThis preview shows pages 1–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 © 2003 VPC, All rights reserved H NG D N PHÂN TÍCH & Đ U ƯỚ T CH NG KHOÁN Ư Delivered by:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
It’s all about team power… that TMT can provide you TMT Consulting JSC . Suite 1806, Blg. 27 Huynh Thuc Khang Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam Tel: (04) 773 5538 Fax: (04) 773 5539 E-mail: [email protected] www.tmt.com.vn
Background image of page 2
MODULE 5 PHÂN TÍCH K THU T TRONG PHÂN TÍCH VÀ Đ U T CH NG KHOÁN Ư Presented by Nguyen Thuy Hoan Work: SRTC_SSC Phone: (04) 553 5876 Email: [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Các v n đ c b n ề ơ ả M t s ki n th c v PTKT ộ ố ế Th c hành trên m t s trang Web ộ ố
Background image of page 4
PH N 1 M T S KI N TH C V PHÂN TÍCH K THU T
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
M c tiêu nghiên c u Hi u đ c các khái ni m c b n trong ượ ơ ả PTKT Xây d ng và hi u đ c các di n bi n v ượ ế giá và kh i l ng giao d ch ố ượ S d ng các công c phân tích đ xác ử ụ đ nh xu th , các th i đi m đ t phá ế Xây d ng đ c các chi n l c đ u t d a ướ ế ượ ư ự trên PTKT
Background image of page 6
T i sao s d ng PTKT? ử ụ Phân tích c b n là n n t ng và không có ơ ả s xung đ t v i PTKT ộ ớ H n ch c a phân tích c b n: ế ủ ơ ả Khó tính chính xác giá tr n i t i ị ộ ạ B qua vai trò c a y u t tâm lý c a các bên tham ế gia th tr ng ị ườ H n ch xác đ nh trong th i đi m ng n h n ế
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khái ni m PTKT PTKT là vi c nghiên c u giá, v i công c c b n là ụ ơ ả bi u đ , nh m nâng cao hi u qu c a ho t đ ng đ u ả ủ t . (Steven B.Achelis – TA from A to Z) ư PTKT là vi c nghiên c u các hành vi c a các bên tham gia th tr ng thông qua s bi n đ ng c a giá, kh i ị ườ ự ế l ng ch ng khoán giao d ch nh m xác đ nh đ c xu ượ ượ th bi n đ ng giá và th i đi m đ u t . ế ế ư M t s câu h i c n gi i quy t ộ ố ỏ ầ ế What to trade? When to trade? (Timing is everything) How to trade?
Background image of page 8
Lý thuy t DOW ế Th tr ng ph n ánh t t c các thông tin trong ị ườ ấ ả giá CK 3 xu th c a th tr ng (xu th s c p, xu th ế ủ ị ườ ế ơ ấ ế th c p và các bi n đ ng hàng ngày) ứ ấ ế
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Các gi đ nh c a PTKT ả ị Bi n đ ng th tr ng ph n ánh t t c ế ị ườ ấ ả Giá d ch chuy n theo xu th chung ế L ch s s t l p l i ử ẽ ự ặ ạ
Background image of page 10
Xây d ng đ th ồ ị Biểu đồ dạng đường – Line Chart   Biểu đồ dạng then chắn – Bar Chart  Biểu đồ hình ống – CandleStick Chart 
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ th d ng đ ng th ng ồ ị ạ ườ
Background image of page 12
Đ th d ng then ch n ồ ị ạ
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ th ồ ị d ng ng
Background image of page 14