TongquanCK - Gi i thích thu t ng Ch ng khoán Môi gi i Đ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gi i thích thu t ng : Ch ng khoán? Môi gi i? Đ u t ?. .. ả ậ ữ ứ ớ ầ ư Ngh đ nh 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-98 đã dành nguyên c Đi u 2, ị ị ả ề Ch ng I đ gi i thích các thu t ng v ch ng khoán và th tr ng ch ng ươ ể ả ậ ữ ề ứ ị ườ ứ khoán. Trong Ngh đ nh này, các t ng d i đây đ c hi u nh sau : ị ị ừ ữ ướ ượ ể ư 1. Ch ng khoán là ch ng ch ho c bút toán ghi s , xác nh n các quy n và ứ ứ ỉ ặ ổ ậ ề l i ích h p pháp c a ng i s h u ch ng khoán đ i v i tài s n ho c v n ợ ợ ủ ườ ở ữ ứ ố ớ ả ặ ố c a t ch c phát hành. Ch ng khoán bao g m : ủ ổ ứ ứ ồ a. C phi u ; ổ ế b. Trái phi u ; ế c. Ch ng ch qu đ u t ; ứ ỉ ỹ ầ ư d. Các lo i ch ng khoán khác. ạ ứ 2. Phát hành ch ng khoán ra công chúng là vi c chào bán ch ng khoán có ứ ệ ứ th chuy n nh ng đ c theo các đi u ki n quy đ nh. ể ể ượ ượ ề ệ ị 3. T ch c phát hành là pháp nhân đ c phát hành ch ng khoán ra công ổ ứ ượ ứ chúng theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. ị ủ ị ị 4. B n cáo b ch là b n thông báo c a t ch c phát hành trình bày tình hình ả ạ ả ủ ổ ứ tài chính, ho t đ ng kinh doanh và k ho ch s d ng s ti n thu đ c t ạ ộ ế ạ ử ụ ố ề ượ ừ vi c phát hành nh m giúp công chúng đánh giá và đ a ra các quy t đ nh ệ ằ ư ế ị mua ch ng khoán. ứ 5. Niêm y t ch ng khoán là vi c cho phép các ch ng khoán có đ tiêu ế ứ ệ ứ ủ chu n đ c giao d ch t i th tr ng giao d ch t p trung. ẩ ượ ị ạ ị ườ ị ậ 6. Môi gi i ch ng khoán là ho t đ ng trung gian ho c đ i di n mua, bán ớ ứ ạ ộ ặ ạ ệ ch ng khoán cho khách hàng đ h ng hoa h ng. ứ ể ưở ồ 7. T doanh là vi c công ty ch ng khoán mua và bán ch ng khoán cho ự ệ ứ ứ chính mình. 8. Phân ph i ch ng khoán là vi c bán ch ng khoán thông qua đ i lý ho c ố ứ ệ ứ ạ ặ b o lãnh phát hành trên c s h p đ ng. ả ơ ở ợ ồ 9. B o lãnh phát hành là vi c t ch c b o lãnh giúp t ch c phát hành ả ệ ổ ứ ả ổ ứ th c hi n các th t c tr c khi chào bán ch ng khoán, nh n mua ch ng ự ệ ủ ụ ướ ứ ậ ứ khoán c a t ch c phát hành đ bán l i, ho c mua s ch ng khoán còn l i ủ ổ ứ ể ạ ặ ố ứ ạ ch a đ c phân ph i h t. ư ượ ố ế 10. Giao d ch ch ng khoán là vi c mua, bán ch ng khoán trên th tr ng ị ứ ệ ứ ị ườ giao d ch t p trung. ị ậ 11. T v n đ u t ch ng khoán là các ho t đ ng phân tích, đ a ra khuy n ư ấ ầ ư ứ ạ ộ ư ế ngh liên quan đ n ch ng khoán, ho c công b và phát hành các báo cáo ị ế ứ ặ ố phân tích có liên quan đ n ch ng khoán. ế ứ 12. Qu n lý danh m c đ u t là ho t đ ng qu n lý v n c a khách hàng ả ụ ầ ư ạ ộ ả ố ủ thông qua vi c mua, bán và n m gi các ch ng khoán vì quy n l i c a...
View Full Document

This note was uploaded on 03/27/2010 for the course FINANCE Ali taught by Professor Finance during the Spring '10 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Page1 / 498

TongquanCK - Gi i thích thu t ng Ch ng khoán Môi gi i Đ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online