{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phân Tích & Quyết Định Ä

Phân Tích & Quyết Định Ä

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình gi ng d y kinh t ế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài chính - Bài gi ng tu n 9 Nguy n Minh Ki u 1 1 Baøi giaûng tuaàn 9 PHAÂN TÍCH VAØ QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ 2 Baøi 7: PHAÂN TÍCH VAØ QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình gi ng d y kinh t ế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài chính - Bài gi ng tu n 9 Nguy n Minh Ki u 2 3 Noäi dung Muïc tieâu cuûa baøi naøy Noäi dung trình baøy: ± Giôùi thieäu chung ± Öôùc löôïng ngaân löu cuûa döï aùn ± Öôùc löôïng chi phí söû duïng voán cuûa döï aùn ± Löïa choïn caùc chA tieâu quyeát ñònh ñaàu tö döï aùn ± Phaân tích ruûi ro cuûa döï aùn 4 Giôùi thieäu chung
Background image of page 2
Ch ươ ng trình gi ng d y kinh t ế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài chính - Bài gi ng tu n 9 Nguy n Minh Ki u 3 5 Nhöõng ai quan taâm ñeán döï aùn? Chuû ñaàu tö Ngöôøi taøi trôï voán Ngaân saùch (Cô quan thueá) Quoác gia (neàn kinh teá) Ngöôøi ñöôïc lôïi töø döï aùn Ñoái töôïng khaùc 6 Caùc quan ñieåm phaân tích döï aùn Phaân tích taøi chính ± Quan ñieåm chuû ñaàu tö (Equity point of view) ± Quan ñieåm toång ñaàu tö (Total point of view) Quan ñieåm kinh teá Caùc quan ñieåm khaùc
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình gi ng d y kinh t ế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài chính - Bài gi ng tu n 9 Nguy n Minh Ki u 4 7 Quan ñieåm toång ñaàu tö - Ngaân haøng (Total Investment Point of View TIP) Lôïi ích maø döï aùn taïo ra sau khi ñaõ tröø toøan boä caùc chi phí vaø chi phí cô hoäi maø khoâng phaân bieät caùc nguoàn voán tham gia Ngaân löu tính toaùn laø ngaân löu tröôùc khi thanh toùan caùc nghóa vuï nôï, hay noùi caùc khaùc laø phaàn chia cho caùc beân theo thöù töï öu tieân ± Caùc chuû nôï ± Chuû ñaàu tö (chuû sôû höõu) 8 Quan ñieåm chuû ñaàu tö (Equity Point of View EPV) Phaàn coøn laïi cuoái cuøng cuûa chuû ñaàu tö nhaän ñöôïc seõ laø bao nhieâu? Ngaân löu tính toaùn laø ngaân löu toång ñaàu tö sau khi ñaõ tröø phaàn nghóa vuï traû nôï (goác, laõi) Ngaân löu tính toaùn laø ngaân löu cuoái cuøng maø chuû ñaàu tö nhaän ñöôïc sau khi ñaõ ø ± Coäng theâm phaàn voán taøi trôï (Ngaân löu vaøo) ± Tröø traû nôï vaø laõi vay voán ñaàu tö (Ngaân löu ra)
Background image of page 4
Ch ươ ng trình gi ng d y kinh t ế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài chính - Bài gi ng tu n 9 Nguy n Minh Ki u 5 9 Söï nhaàm laãn giöõa hai quan ñieåm TIP vaø EPV Khi thaåm ñònh hai quan ñieåm naøy raát deã bò nhaàm laãn, trong baùo caùo ngaân löu thöôøng ± Cha ñöA phAàn trAû lAõi mAø khoâng coù trAû goác ôû ngAân löu rA ± Cha ñöA phAàn trAû nôï goác vAø lAõi ôû ngAân löu rA mAø khoâng coù phAàn voáùn tAøi trôï ôû ngAân löu vAøo ±
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

Phân Tích & Quyết Định Ä

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online