Nghiep Vụ Huy Động Vốn

Nghiep Vụ Huy Động Vốn

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nghi ệ p v ụ huy độ ng v ố n Nghi ệ p v ụ huy độ ng v ố n Nguy ễ n Th ị Thùy Linh, UEH Huy độ ng v ố n Huy độ ng v ố n 2 A. Ngu ồ n v ố n c ủ a NHTM A. Ngu ồ n v ố n c ủ a NHTM I. V ố n t ự có detail II. Ngu ồ n v ố n huy độ ng (Mobilized Capital) III. V ố n đ i vay (Borrowed Capital) IV. V ố n ti ế p nh ậ n (Trust Capital ) V. V ố n khác (Other Capital) Huy độ ng v ố n Huy độ ng v ố n 3 I. V ố n t ự có I. V ố n t ự có Theo quy ế t đị nh s ố 457/2005/Q Đ-NHNN ngày 19/4/2005, VTC c ủ a TCTD bao g ồ m 1. V ố n c ấ p 1¡(c ơ b ả n): dùng làm c ă n c ứ để xác đị nh gi ớ i h ạ n mua, đầ u t ư vào tài s ả n c ố đị nh c ủ a t ổ ch ứ c tín d ụ ng 2. V ố n c ấ p 2¡(b ổ sung v ố n đ i ề u l ệ ) 3. Ngoài ra, theo thông l ệ c ủ a các n ướ c, v ố n t ự có còn bao g ồ m: Gi ấ y n ợ th ứ c ấ p (trái, k ỳ phi ế u) có th ờ i h ạ n trên 7¡n ă m ; Tín, trái phi ế u hoán đổ i c ổ phi ế u; Huy độ ng v ố n Huy độ ng v ố n 4 1. V ố n c ấ p 1 1. V ố n c ấ p 1 a. V ố n đ i ề u l ệ (v ố n đ ã đượ c c ấ p, v ố n đ ã góp) b. Qu ỹ d ự tr ữ b ổ sung v ố n đ i ề u l ệ c. Qu ỹ d ự phòng tài chính d. Qu ỹ đầ u t ư phát tri ể n nghi ệ p v ụ e. L ợ i nhu ậ n không chia Huy độ ng v ố n Huy độ ng v ố n 5 a. V ố n đ i ề u l ệ a. V ố n đ i ề u l ệ Là ngu ồ n v ố n ban đầ u khi NH m ớ i b ắ t đầ u đ i vào ho ạ t độ ng và đượ c ghi vào b ả n đ i ề u l ệ . V ố n đ i ề u l ệ ph ả i đạ t m ứ c t ố i thi ể u theo quy đị nh c ủ a pháp lu ậ t Theo Ngh ị đị nh s ố 82/1998/N Đ-CP ban hành ngày 03 tháng 10 n ă m 1998 c ủ a Chính Ph ủ , m ứ c v ố n pháp đị nh c ủ a các t ổ ch ứ c tín d ụ ng đượ c qui đị nh nh ư sau (t ỷ VND) : – NHTM QD: NH NN&PTNT: 2.200, các NHTM QD còn l ạ i: 1.100 – NHTM CP: NHTM CP đ ô th ị khu v ự c TP.HCM & HN : 70, các đ ô th ị còn l ạ i 50. NHTM CP nông thôn: 5 – NHTM LD: 10 tri ệ u USD. – CN NHTM n ướ c ngoài: 15 tri ệ u USD Huy độ ng v ố n Huy độ ng v ố n 6 b. Qu ỹ d ự tr ữ b ổ sung v ố n đ i ề u l ệ b. Qu ỹ d ự tr ữ b ổ sung v ố n đ i ề u l ệ ¡ Hình thành nh ằ m m ụ c đ ích b ổ sung v ố n đ i ề u l ệ c ủ a ngân hàng khi c ầ n thi ế t để đ áp ứ ng yêu c ầ u m ở r ộ ng qui mô ho ạ t độ ng c ủ a ngân hàng Huy độ ng v ố n Huy độ ng v ố n 7 c. Qu ỹ d ự phòng tài chính c. Qu ỹ d ự phòng tài chính ¡ Đượ c dùng để bù đắ p ph ầ n còn l ạ i c ủ a nh ữ ng t ổ n th ấ t, thi ệ t h ạ i v ề tài s ả n x ả y ra trong quá trình kinh doanh (Sau khi đ ã đượ c bù đắ p b ằ ng ti...
View Full Document

This note was uploaded on 03/27/2010 for the course FINANCE finance 41 taught by Professor Yu during the Fall '08 term at 東京大学.

Page1 / 50

Nghiep Vụ Huy Động Vốn

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online