{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nghiep Vụ Huy Động Vốn

Nghiep Vụ Huy Động Vốn

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nghi p v huy độ ng v n Nghi p v huy độ ng v n Nguy n Th Thùy Linh, UEH
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Huy độ ng v n 2 A. Ngu n v n c a NHTM A. Ngu n v n c a NHTM I. V n t detail II. Ngu n v n huy độ ng (Mobilized Capital) III. V n đ i vay (Borrowed Capital) IV. V n ti ế p nh n (Trust Capital ) V. V n khác (Other Capital)
Background image of page 2
Huy độ ng v n 3 I. V n t I. V n t Theo quy ế t đị nh s 457/2005/Q Đ -NHNN ngày 19/4/2005, VTC c a TCTD bao g m 1. V n c p 1 (c ơ b n): dùng làm c ă n c ứ để xác đị nh gi i h n mua, đầ u t ư vào tài s n c ố đị nh c a t ch c tín d ng 2. V n c p 2 (b sung v n đ i u l ) 3. Ngoài ra, theo thông l c a các n ướ c, v n t còn bao g m: Gi y n th c p (trái, k phi ế u) có th i h n trên 7 n ă m ; Tín, trái phi ế u hoán đổ i c phi ế u;
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Huy độ ng v n 4 1. V n c p 1 1. V n c p 1 a. V n đ i u l (v n đ ã đượ c c p, v n đ ã góp) b. Qu d tr b sung v n đ i u l c. Qu d phòng tài chính d. Qu ỹ đầ u t ư phát tri n nghi p v e. L i nhu n không chia
Background image of page 4
Huy độ ng v n 5 a. V n đ i u l a. V n đ i u l Là ngu n v n ban đầ u khi NH m i b t đầ u đ i vào ho t độ ng và đượ c ghi vào b n đ i u l . V n đ i u l ph i đạ t m c t i thi u theo quy đị nh c a pháp lu t Theo Ngh ị đị nh s 82/1998/N Đ -CP ban hành ngày 03 tháng 10 n ă m 1998 c a Chính Ph , m c v n pháp đị nh c a các t ch c tín d ng đượ c qui đị nh nh ư sau (t VND) : NHTM QD: NH NN&PTNT: 2.200, các NHTM QD còn l i: 1.100 NHTM CP: NHTM CP đ ô th khu v c TP.HCM & HN : 70, các đ ô th còn l i 50. NHTM CP nông thôn: 5 NHTM LD: 10 tri u USD. CN NHTM n ướ c ngoài: 15 tri u USD
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Huy độ ng v n 6 b. Qu d tr b sung v n đ i u l b. Qu d tr b sung v n đ i u l Hình thành nh m m c đ ích b sung v n đ i u l c a ngân hàng khi c n thi ế t để đ áp ng yêu c u m r ng qui mô ho t độ ng c a ngân hàng
Background image of page 6
Huy độ ng v n 7 c. Qu d phòng tài chính c. Qu d phòng tài chính Đượ c dùng để đắ p ph n còn l i c a nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh doanh (Sau khi đ ã đượ c bù đắ p b ng ti n b i th ườ ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m & s d ng d phòng để x lý r i ro).
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Huy độ ng v n 8 2. V n c p 2 2. V n c
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 50

Nghiep Vụ Huy Động Vốn

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online