u0422u0413u0418u041f_u041fu0435u0442u0440u0438u044...

This preview shows page 1 out of 584 pages.

Unformatted text preview: Міністерство освіти і науки України Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Загальна теорія держави і права Підручник За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України М. В. Цвіка, доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України О. В. Петришина Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів Харків «Право» 2009 ББК 67.9 (УКР) я 73 З 14 Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2323 від 07.11.2008 р.) Рекомендовано до друку вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 10 від 20 червня 2008 р.) Рецензенти: А. П. Заєць, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, О. В. Зайчук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, Н. М. Оніщенко, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України З 14 Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с. ISBN 978-966-458-095-0 Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображено останні досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Для студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право. ISBN 978-966-458-095-0 ББК 67.9 (УКР) я 73 © М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін., 2009 © «Право», 2009 Зміст Передмова .......................................................................................................... 11 Частина перша НАУКОЗНАВЧИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Розділ 1. Предмет загальної теорії держави і права ................................. 13 § 1. Поняття та система юридичної науки...................................... 13 § 2. Загальна теорія держави і права як фундаментальна наука: поняття та риси .......................................................................... 17 § 3. Предмет загальної теорії держави і права, його структура ... 19 § 4. Функції загальної теорії держави і права ................................ 21 Контрольні запитання ...................................................................... 24 Розділ 2. Методологія правової науки ......................................................... 25 § 1. Методологія і методи в пізнанні держави і права .................. 25 § 2. Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права ......................................................................................... 27 § 3. Загальнонаукові методи пізнання держави і права................. 31 § 4. Спеціальні та власні методи правознавства ............................ 33 Контрольні запитання ...................................................................... 35 Розділ 3. Загальна теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук ........................................................................... 36 § 1. Загальна теорія держави і права та суспільні науки .............. 36 § 2. Загальна теорія держави і права в системі юридичних наук ............................................................................................. 42 § 3. Формування загальної теорії держави і права як самостійної науки ................................................................. 46 § 4. Загальна теорія держави і права як навчальна дисципліна, її завдання та система................................................................ 50 Контрольні запитання ...................................................................... 53 Розділ 4. Походження держави і права ........................................................ 54 § 1. Теорії походження держави і права ......................................... 54 § 2. Публічна влада і нормативне регулювання в первісній общині ........................................................................................ 61 § 3. Загальні закономірності виникнення держави і права ........... 64 § 4. Ознаки держави, що відрізняють її від самоврядування первісної общини ...................................................................... 70 § 5. Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної общини ...................................................................... 72 Контрольні запитання ...................................................................... 73 3 Частина друга ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ Розділ 5. Поняття держави ............................................................................ 74 § 1. Поняття та ознаки держави ...................................................... 74 § 2. Державна влада: поняття і елементи ....................................... 78 § 3. Державний суверенітет ............................................................. 80 § 4. Типологія держави..................................................................... 83 Контрольні запитання ...................................................................... 88 Розділ 6. Функції держави ............................................................................. 89 § 1. Поняття функцій держави......................................................... 89 § 2. Класифікація функцій держави ................................................ 93 § 3. Внутрішні функції держави ...................................................... 95 § 4. Зовнішні функції держави ...................................................... 101 Контрольні запитання .................................................................... 103 Розділ 7. Форма держави.............................................................................. 104 § 1. Поняття і структура форми держави ..................................... 104 § 2. Форма державного правління ................................................. 106 § 3. Форма державного устрою ..................................................... 112 § 4. Державно-правовий режим..................................................... 116 § 5. Міжнародні об’єднання держав ............................................. 118 Контрольні запитання .................................................................... 121 Розділ 8. Механізм держави і державний апарат .................................... 122 § 1. Механізм держави і його структура ....................................... 122 § 2. Поняття державного апарату. Державні органи та їх види .... 126 § 3. Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ державної влади ............................................................ 129 § 4. Загальна характеристика і функції органів законодавчої, виконавчої та судової влади.................................................... 132 § 5. Організація влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів і органів місцевого самоврядування ..... 136 § 6. Державна служба та її види. Державний службовець, посадова особа ......................................................................... 137 Контрольні запитання .................................................................... 140 Частина третя ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО Розділ 9. Поняття права ............................................................................... 141 § 1. Основні підходи до праворозуміння ...................................... 141 § 2. Поняття права .......................................................................... 145 4 § 3. Ознаки права ............................................................................ 148 § 4. Право і його зовнішні форми.................................................. 151 § 5. Функції права ........................................................................... 154 § 6. Цінність права .......................................................................... 159 Контрольні запитання .................................................................... 162 Розділ 10. Право в системі соціального регулювання ............................ 163 § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм ................... 163 § 2. Право і мораль ......................................................................... 164 § 3. Право і політичні норми ......................................................... 167 § 4. Право і релігійні норми ........................................................... 169 § 5. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія з правом..... 171 § 6. Право і технічні норми ............................................................ 173 Контрольні запитання .................................................................... 174 Розділ 11. Формування права та його джерела........................................ 175 § 1. Правоутворення: поняття та етапи......................................... 175 § 2. Поняття форми права. Співвідношення форми і джерела права ......................................................................................... 178 § 3. Правовий звичай ...................................................................... 181 § 4. Судовий прецедент і судова практика як джерела права ..... 184 § 5. Нормативно-правовий договір ............................................... 189 § 6. Нормативно-правовий акт....................................................... 191 § 7. Загальні принципи права та правова доктрина як джерела права ......................................................................................... 193 Контрольні запитання .................................................................... 196 Розділ 12. Принципи права ......................................................................... 197 § 1. Поняття, риси та класифікація принципів права .................. 197 § 2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права ................ 199 § 3. Загальні принципи права ........................................................ 201 § 4. Галузеві та міжгалузеві принципи права. Принципи правових інститутів .............................................. 204 Контрольні запитання .................................................................... 206 Розділ 13. Правове регулювання суспільних відносин .......................... 207 § 1. Поняття правового регулювання суспільних відносин ........ 207 § 2. Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим ...................................................................... 213 § 3. Види правового регулювання ................................................. 217 § 4. Механізм правового регулювання суспільних відносин...... 220 § 5. Ефективність правового регулювання ................................... 223 Контрольні запитання .................................................................... 225 5 Частина четверта НОРМАТИВНА ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Розділ 14. Норми права ................................................................................ 226 § 1. Поняття та загальні ознаки норм права ................................. 226 § 2. Види норм права ...................................................................... 228 § 3. Структура норми права ........................................................... 233 § 4. Спеціалізовані норми права: природа, особливості та значення в правовому регулюванні ................................... 239 § 5. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта .................................................... 242 Контрольні запитання .................................................................... 243 Розділ 15. Система права та система законодавства .............................. 244 § 1. Поняття і структура системи права........................................ 244 § 2. Публічне і приватне право ...................................................... 253 § 3. Загальна характеристика галузей та інститутів права ......... 257 § 4. Поняття системи законодавства, її співвідношення з системою права ..................................................................... 261 § 5. Структура системи законодавства.......................................... 264 § 6. Чинники формування та розвитку системи законодавства .... 267 § 7. Співвідношення норм міжнародного і національного права ......................................................................................... 270 Контрольні запитання .................................................................... 272 Розділ 16. Нормативно-правові акти ......................................................... 273 § 1. Нормотворчість: поняття, функції, принципи ...................... 273 § 2. Стадії створення нормативно-правових актів ....................... 276 § 3. Поняття та ознаки нормативно-правового акта .................... 278 § 4. Поняття, ознаки, види законів ................................................ 282 § 5. Підзаконні нормативно-правові акти ..................................... 286 § 6. Дія нормативно-правових актів у часі ................................... 291 § 7. Дія нормативно-правових актів у просторі і за колом осіб .... 295 Контрольні запитання .................................................................... 298 Розділ 17. Нормотворча техніка.................................................................. 299 § 1. Нормотворча техніка як різновид юридичної техніки ......... 299 § 2. Нормотворча техніка: поняття, елементи, види.................... 302 § 3. Законодавча техніка ................................................................. 305 Контрольні запитання .................................................................... 312 Розділ 18. Систематизація нормативно-правових актів ........................ 313 § 1. Поняття систематизації нормативно-правових актів ........... 313 6 § 2. Облік, інкорпорація та консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів .......................... 315 § 3. Кодифікація та створення зводу законів як особливі змістовні форми систематизації нормативно-правових актів........................................................................................... 320 Контрольні запитання .................................................................... 325 Розділ 19. Юридичні колізії ......................................................................... 326 § 1. Поняття юридичних колізій та їх види .................................. 326 § 2. Колізії в законодавстві, їх види .............................................. 328 § 3. Способи зменшення колізійності законодавства .................. 331 Контрольні запитання .................................................................... 333 Частина п’ята РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА Розділ 20. Правові відносини § 1. Поняття та риси правових відносин ...................................... 334 § 2. Види правових відносин ......................................................... 337 § 3. Суб’єкти правових відносин, їх види. Правосуб’єктність ................................................................... 338 § 4. Поняття і види об’єктів правових відносин .......................... 343 § 5. Суб’єктивні права, правомочність та юридичні обов’язки суб’єктів права ................................................................................. 344 § 6. Юридичні факти ...................................................................... 346 Контрольні запитання .................................................................... 350 Розділ 21. Правова поведінка ...................................................................... 351 § 1. Поняття і види правової поведінки ........................................ 351 § 2. Правомірна поведінка ............................................................. 354 § 3. Поняття правопорушення, його ознаки ................................. 359 § 4. Юридичний склад правопорушення ...................................... 363 § 5. Види правопорушень .............................................................. 366 § 6. Причини правопорушень ........................................................ 370 Контрольні запитання .................................................................... 374 Розділ 22. Юридична відповідальність ..................................................... 375 § 1. Поняття юридичної відповідальності .................................... 375 § 2. Підстави юридичної відповідальності .................................. 377 § 3. Види юридичної відповідальності ......................................... 380 § 4. Цілі і функції юридичної відповідальності ........................... 384 § 5. Принципи юридичної відповідальності ................................ 387 Контрольні запитання .................................................................... 390 7 Розділ 23. Юридична діяльність ................................................................ 391 § 1. Поняття та ознаки юридичної діяльності.............................. 391 § 2. Структура юридичної діяльності ........................................... 394 § 3. Правові форми діяльності органів держави .......................... 396 § 4. Юридичний процес ................................................................. 401 Контрольні запитання .................................................................... 404 Розділ 24. Застосування норм права .......................................................... 405 § 1. оняття реалізації правових норм ......................................... 405 § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації .......................................................................... 408 § 3. Стадії застосування нормативних приписів .......................... 412 § 4. Основні вимоги до правильного застосування нормативних приписів ............................................................ 413 § 5. Акти правозастосування, їх види ........................................... 414 § 6. Прогалини в законодавстві і засоби їх заповнення та усунення............................................................................... 416 Контрольні запитання .................................................................... 418 Розділ 25. Тлумачення норм права ............................................................ 419 § 1. Поняття тлумачення норм права ............................................ 419 § 2. Способи тлумачення норм права............................................ 424 § 3. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права .................... 430 § 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види .................... 436 § 5. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту ........................................................................................ 442 Контрольні запитання .................................................................... 445 Частина шоста ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА Розділ 26. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина .............. 446 § 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина. Їх загальна характеристика ..................................................... 446 § 2. Права і свободи людини і громадянина в їх історичному розвитку .................................................................................... 450 § 3. Види прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Їх система в Конституції України 1996 року ........................ 453 § 4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній, правовій державі........................................ 456 § 5. Юридичні обов’язки людини і громадянина. Їх види ...................................................................................... 460 Контрольні запитання .................................................................... 464 8 Розділ 27. Громадянське суспільство і...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture