{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

0124723 FPB-prodkenmerken TP 0306

0124723 FPB-prodkenmerken TP 0306 - FlexxPensioen...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
FlexxPensioen Productkenmerken informatie voor het intermediair
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
FlexxPensioen Productkenmerken  aard verzekering Individueel en semi-collectief  doelgroep Individuele werknemers en DGA’s Groepen werknemers tot circa 50 personen (MKB bedrijven) Bedrijfstakken met ‘witte’ en ‘grijze’ vlekken Detailhandel en dienstverlenende bedrijven zonder verplichte pensioenregeling (BPF) Relaties met collectieve Employee Benefits-voorzieningen (verzuim, zorg etc.) Bedrijven met basisregeling elders zonder bijspaarmodule Bedrijven met gemaximeerde salarisdiensttijdregeling  pensioensysteem Beschikbare premieregeling, staffel/premiemogelijkheden: Ministeriële staffel of een percentage hiervan Vast percentage van de pensioengrondslag Vaste premie  gelijke behandeling (niet van toepassing bij individuele toezeggingen) Sekseneutrale tarieven. Gelijke uitkeringen voor mannen en vrouwen. Zes bedrijfstakken. Per bedrijfstak is een man/vrouw-verhouding vastgesteld op basis van CBS-cijfers: Landbouw, Industrie, Vervoer, Horeca, Zakelijke dienstverlening en Niet-zakelijke dienstverlening.  acceptatiecriteria Minimum premie € 30,- per maand; € 75,- per kwartaal; € 150,- per halfjaar; € 300,- per jaar. (geen minimum voor FlexxBijsparen indien bovenop FlexxPensioen gesloten) Minimum aanvangsleeftijd 15 jaar (staffel begint bij 15 jaar) Maximum aanvangsleeftijd 60 jaar Eindleeftijd 65 jaar Minimum looptijd
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

0124723 FPB-prodkenmerken TP 0306 - FlexxPensioen...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online