{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter 9 - Hoofstuk9 Chapter9 Biasesinprobability...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Click to edit Master subtitle style  Copyright  ©  Information Science 2010 Centre for Knowledge Dynamics and Decision  Making Stellenbosch University Biases in probability  assessment Vooroordele in  Hoofstuk 9 Chapter 9 11 Chapter 10 in 4th ed. Hoofstuk 10 in 4e uitg.  Copyright  ©  Information Science 2010 Centre for 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 Copyright  ©  Information Science 2010  22 Note on 3rd versus 4th ed. Nota oor 3e versus 4e  Voorbeelde in  inleiding verskil  maar almal word  wel bespreek. Dus  in ‘n probleem.
Background image of page 2
 Copyright  ©  Information Science 2010  Heuristics and biases Heuristiek en vooroordeel People use simple mental strategies or  heuristics to cope with difficult judgments These heuristics are often efficient ways of  coping with complex problems, but... They can also lead to systematically biased  judgments Mense gebruik  eenvoudige  mentale strategie ë   om met moeilike  oordele te handel Hierdie heuristieke  is dikwels  effektiewe maniere  om met komplekse  33
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 Copyright  ©  Information Science 2010  Some questions – ‘n Paar vrae Victims of robbery in  South Africa in  2007?  0.09% of 48mil Fatal injury riding  fairground machine  or driving a car?  10000 per year Stroke or accident?  Bierverkope Prokureur of prokureur met sport aktiwiteit Rekenaars mark verandering Uzbekistanis in 1990 Elektroniese veiligheidsisteem Bedankings in kantoor Hoeveelhede 44
Background image of page 4
 Copyright  ©  Information Science 2010  Three common heuristics Drie algemene heuristieke The availability heuristic The representativeness heuristic Anchoring and adjustment Die beskikbaarheids heuristiek Die verteenwoordigings heuristiek Verankering en aanpassing 55
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 Copyright  ©  Information Science 2010  The availability heuristic Die beskikbaarheids heuristiek
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Chapter 9 - Hoofstuk9 Chapter9 Biasesinprobability...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online