Chu y - *State of Report Service Tai liu nay la 1 ban...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
*State of Report Service : Tai liê ̀ u nay ̣ ̀ la ̀ 1 ban formal ̉ report, va tom lai nhiêm vu cua ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ chung ta la phai demonstrate graph ́ ̀ ̉ va sô liêu ̀ ́ ̣ la chu yêu ̀ ̉ ́ (theo nh cach ng i ta lam cai report ư ́ ươ ̀ ́ nay la nh thê) ̀ ̀ ư ́ . Moi ng i đoc qua cai nay đê tham khao, se rât co ich vi no co nhiêu loai graph ̣ ươ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ v i nhiêu cach mô ta khac nhau Ơ ̀ ́ ̉ ́ va co nh ng expression co thê băt ch c. ̀ ́ Ư ́ ̉ ́ ưƠ Reference: demonstrate figure9 in page12 (cai nay giup đ ́ ̀ ́ c đê noi vê gender trong customer ư± ̉ ́ ̀ base) *Phân loai cac statistical methods va muc đich khi phân tich ( ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ Phai đoc) ̉ ̣ Descriptive statistics Descriptive statistics is a branch of statistics that denotes any of the many techniques used to summarize a set of data. In a sense, we are using the data on members of a set to describe the set. The techniques are commonly classified as:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Chu y - *State of Report Service Tai liu nay la 1 ban...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online