nelson philip - Benhabib-spiegel nedir ? Eitimli igc ve...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Benhabib-spiegel nedir ? Eğitimli işgücü ve büyümenin arasındaki ilişkinin açıklanmasında iki yaklaşım öne çıkmaktadır.lucas ve nelson-phelps yaklaşımı. Lucas yaklaşımına göre hasıla düzeyi beşeri sermaye düzeyine daha da özelde,hasıla büyümesi beşeri sermaye düzeyine bağlıdır.çünkü beşeri sermaye de üretim faktörlerinden biridir.Nelson-Phelps yaklaşımında ise beşeri sermaye bir girdi değil,yeniliğin en önemli kaynaklarındandır.Yani hasıla düzeyi(büyümesi),beşeri
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online