principles of european tort law

principles of european tort law - European Group on Tort...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Turkish translation by Erdem Büyüksagis. European Group on Tort Law European Group on Tort Law Principles of European Tort Law Avrupa sorumluluk hukukunun esaslari TITLE I. Basic Norm BA Ş LIK I. Temel norm Chapter 1. Basic Norm Bölüm 1. Temel norm Art. 1:101. Basic norm Madde. 1: 101. Temel norm (1) A person to whom damage to another is le- gally attributed is liable to compensate that dam- age. (1) Bir ba ş kasının u ğ radı ğ ı zarar kendisine at- fedilebilen kimse, onu tazminle yükümlüdür. (2) Damage may be attributed in particular to the person (2) Zarar, bir kimseye özellikle a) whose conduct constituting fault has caused it; or a) onun kusurlu bir davranı ş ı, b) whose abnormally dangerous activity has caused it; or b) makul olmayan ölçüde tehlikeli faaliyetleri ya da c) whose auxiliary has caused it within the scope of his functions. c) yardımcısının i ş iyle ilgili faaliyetleri nedeniyle atfedilebilir. TITLE II. General Conditions of Liability BA Ş LIK II. Sorumlulu ğ un genel ş artlari Chapter 2. Damage Bölüm 2. Zarar Art. 2:101. Recoverable damage Madde 2. 101. Tazmin edilebilir zarar Damage requires material or immaterial harm to a legally protected interest. Zarar, hukuken korunan bir menfaatin maddî ya da manevî de ğ erinde eksilme yaratacak ş ekilde zedelenmesini gerekli kılar. Art. 2:102. Protected interests Madde 2.102. Korunan menfaatler (1) The scope of protection of an interest de- pends on its nature; the higher its value, the pre- cision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection. (1) Bir menfaatin koruma kapsamı, menfaatin niteli ğ ine ba ğ lı olarak de ğ i ş ir; menfaatin de ğ eri ne kadar yüksek, tanımı ne kadar kesin ve ko- runması ne kadar gerekli ise, söz konusu kap- sam o ölçüde geni ş tutulur. (2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty enjoy the most extensive protection. (2) En geni ş ölçüde korunan menfaatler ya ş am, fiziksel, zihinsel bütünlük ve özgürlüktür. (3) Extensive protection is granted to property rights, including those in intangible property. (3) Mülkiyet hakları, maddî varlı ğ ı olmayan ş eyler üzerindeki hakları da içine alacak ş ekilde geni ş bir çerçevede korunur. (4) Protection of pure economic interests or con- tractual relationships may be more limited in scope. In such cases, due regard must be had especially to the proximity between the actor and the endangered person, or to the fact that the actor is aware of the fact that he will cause dam- age even though his interests are necessarily valued lower than those of the victim. (4) Salt ekonomik ya da sözle ş mesel menfaatle- rin koruma kapsamı daha sınırlıdır. Bu tip men- faatlerin kapsamının belirlenmesinde, özellikle fail ile zarar gören arasındaki ili ş kinin yo ğ unlu ğ u ya da zarara yol açarken failin, menfaatlerinin mutlak olarak ma ğ durun menfaatlerinin de ğ erin- den daha dü ş ük oldu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

principles of european tort law - European Group on Tort...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online