Asimov - Moartea unui Foy

Asimov - Moartea unui Foy - Isaac Asimov MOARTEA UNUI FOY...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov MOARTEA UNUI FOY (din volumul Vântul schimbării, ― The Winds of Change, 1988) Pentru un Foy, era cât se poate de neobişnuit să moară pe Pământ. Aceste fiinţe reprezentau cea mai însemnată clasă socială de pe planeta lor (purtând un nume ce se pronunţa ― în măsura în care gâtlejurile pământenilor puteau scoate sunetele respective ― Sortibackenstrete) şi erau, practic, nemuritoare. Bineînţeles, fiecare Foy opta, în cele din urmă, pentru o moarte voluntară, iar acesta despre care vorbim ajunsese în faţa Marelui Prag din cauza unei nefericite poveşti de dragoste, dacă poţi numi poveste de dragoste faptul că, pentru a se reproduce, cinci indivizi trebuie să intre într-un contact mental ce durează un an. După câte se pare, Foy- ul în cauză nu reuşise să intre în contact nici după mai multe luni de încercare şi asta îi frânsese inima ― sau inimile, căci avea cinci. Toţi Foy-ii au în piept cinci inimi mari şi se vehicula ideea că tocmai această
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/01/2010 for the course ALL 1-10 taught by Professor Gg during the Spring '10 term at Bard College.

Page1 / 2

Asimov - Moartea unui Foy - Isaac Asimov MOARTEA UNUI FOY...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online