Asimov - O potrivire perfecta

Asimov - O potrivire perfecta - Isaac Asimov O POTRIVIRE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov O POTRIVIRE PERFECTA (din volumul Vântul schimbării, ― The Winds of Change, 1988) Jan Bradstone rătăcea trist printr-un nou oraş, când a fost oprit de un grup de oameni ce se îngrămădeau în faţa uşii deschise a unui supermagazin. Primul său gând a fost să se întoarcă şi să fugă, dar nu a reuşit să-l ducă până la capăt. Fără să vrea, fascinaţia groazei l-a atras, făcându-l să se apropie de mulţime. Pesemne că, pe faţa lui, curiozitatea îi întipărise un mare semn de întrebare, fiindcă un individ de pe margine i-a explicat politicos ce se întâmpla. ― Şah trei-D. E un joc trăsnet! Bradstone ştia cum mergeau lucrurile. De obicei, erau cinci-şase persoane care se sfătuiau la fiecare mutare, în strădania lor de a bate calculatorul. Existau, însă, toate şansele să piardă. Şase zerouri adunate dau tot zero. Privirea sa a prins strălucirea insuportabilă a ecranului şi ochii i s-au închis în faţa ei. S-a întors plin de amărăciune, şi abia atunci a observat o structură improvizată, alcătuită din opt table de şah puse în echilibru una peste alta, pe picioare de lemn. Table de şah obişnuite. Piese de şah din plastic. ― Ia te uită! a exclamat el surprins. ― Nu avem cum să ajungem până acolo! s-a justificat tânărul de la tabla multiplă. Am construit asta ca să-i putem urmări. Uşor, să n-o dărâmi! ― Asta e poziţia de acum? a întrebat Bradstone. ― Exact. Tipii se ceartă de zece minute în legătură cu viitoarea mutare. Bradstone s-a uitat cu patimă la poziţie. ― Dacă mutaţi tura de la beta-B-6 la delta-B-6, căpătaţi avantaj, a sugerat el, fermecat de ceea ce vedea. Tânărul a privit cu atenţie tablele de şah. ― Eşti sigur? ― Bineînţeles că sunt sigur. Indiferent ce-ar face calculatorul, până la urmă tot o să piardă o mutare ca să-şi apere regina. Din nou studiu. Apoi, tânărul a strigat în direcţia mulţimii: ― Hei, voi de-acolo! Un tip zice c-ar fi bine să săltaţi tura două nivele. Dinspre grupul din mijloc s-a auzit un oftat colectiv, iar o voce a ripostat: ― M-am gândit şi eu la asta. Alta: ― M-am prins. Există posibilitatea ca regina să devină vulnerabilă. Nu văzusem asta. Cel ce vorbise ultimul s-a întors apoi spre locul de unde venise sugestia. ― Hei, tu! tipul care a făcut propunerea! Nu ne faci onoarea să tastezi tu mutarea? Bradstone s-a dat înapoi câţiva paşi, cu faţa schimonosită de groază. ― Nu. .. Nu. .. Nu joc. Fără să mai dea nici o explicaţie, s-a răsucit pe călcâie şi s-a grăbit să se îndepărteze. *** Îi era foame. În mod periodic, îi era foame. Din când în când, dădea peste tarabe cu fructe aparţinând micilor comercianţi care
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
găsiseră vreun spaţiu neglijabil în interstiţiile unei economii total computerizate. Dacă era atent, putea să se retragă din preajma lor cu vreun măr sau cu vreo portocală. Era o situaţie înfricoşătoare. Exista oricând riscul de a fi prins, iar în acest caz ar fi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Asimov - O potrivire perfecta - Isaac Asimov O POTRIVIRE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online