Asimov - Robotul AL-76 o ia razna

Asimov - Robotul AL-76 o ia razna - Isaac Asimov ROBOTUL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov ROBOTUL AL-76 O IA RAZNA (din volumul Povestiri cu roboţi, ― The Rest of The Robots, 1964) Ochii lui Jonathan Quell se încreţiră îngrijoraţi în spatele ochelarilor fără rame, când se năpusti pe uşa pe care scria "Director general". Împinse pe birou hârtia mototolită în mâini şi spuse gâfâind: ― Uită-te la asta, şefule! Sam Tobe îşi molfăi trabucul dintr-o parte în alta a gurii şi se uită. Îşi duse mâna la falca nerasă şi se frecă de-a lungul ei. ― La dracu', explodă el. Ce tot spun ăştia? ― Spun că am trimis cinci roboţi AL, explică Quell, cu totul de prisos. ― Noi am trimis şase, spuse Tobe. ― Sigur, şase! Dar la ei au ajuns doar cinci. Ne-au transmis seriile şi AL-76 lipseşte. Scaunul lui Tobe se rostogoli pe spate, când acesta îşi săltă trupul mătăhălos şi se năpusti pe uşă, de parcă ar fi fost pe patine cu rotile. Abia după cinci ore ― timp în care fabrica a fost răvăşită, începând de la halele de asamblare până la camerele de vid, iar fiecare din cei două sute de angajaţi a fost trecut prin ciur şi prin dârmon ― un Tobe asudat şi ciufulit trimise un mesaj de urgenţă la uzina centrală din Schenectady. Iar la uzina centrală avu loc o explozie bruscă, aproape de panică. Pentru prima oară în istoria Corporaţiei de Roboţi şi Oameni Mecanici din Statele Unite, un robot evadase în lumea exterioară. Nu era numai faptul că legea interzicea prezenţa oricărui robot pe Pământ în exteriorul unei fabrici autorizate a corporaţiei. Legile puteau fi oricând adaptate. Mai importantă era afirmaţia făcută de unul dintre cercetătorii matematicieni, El spusese: ― Robotul a fost creat pentru a acţiona un dezintegrator pe Lună. Creierul lui pozitronic a fost echipat pentru mediul lunar şi numai pentru mediul lunar. Pe Pământ el va recepţiona o infinitate de impresii senzoriale pentru care nu a fost deloc pregătit. Este imposibil de spus care vor fi reacţiile lui Repet, imposibil. Şi şi-a şters cu dosul mâinii fruntea, brusc îmbrobonată de sudoare. Într-o oră, spre fabrica din Virginia pornise un stratoplan. Instrucţiunile erau simple Puneţi mâna pe robotul ăla! Şi repede! *** AL-76 era uimit! De fapt, uimirea era singura impresie pe care o reţinea delicatul lui creier pozitronic. Începuse când se trezise în aceste împrejurimi ciudate. Cum ajunsese aici, nu mai ştia. Totul era confuz. Sub picioare era verde şi împrejurul lui se ridicau bare maronii, cu mai mult verde la vârf. Iar cerul era albastru, acolo unde ar fi trebuit să fie negru. Soarele era cum trebuie, rotund, galben şi fierbinte ― dar unde era solul prăfos din piatră ponce; unde erau craterele circulare, uriaşe şi stâncoase? Era doar verde dedesubt şi albastru deasupra. Sunetele din jur erau toate ciudate.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/01/2010 for the course ALL 1-10 taught by Professor Gg during the Spring '10 term at Bard College.

Page1 / 9

Asimov - Robotul AL-76 o ia razna - Isaac Asimov ROBOTUL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online