{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Asimov - Sentimentul puterii

Asimov - Sentimentul puterii - Isaac Asimov SENTIMENTUL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov SENTIMENTUL PUTERII (volumul de povestiri ÎNTREBAREA FINALĂ – NINE TOMORROWS, 1959) Jehan Shuman se obişnuise cu persoanele care deţineau autoritate pe Pământul aflat de atâta vreme în stare de conflict. El era un simplu civil, dar concepea programele utilizate în cele mai avansate calculatoare militare. Ca atare, generalii îl ascultau cu atenţie. La fel şi şefii diverselor comisii ale Congresului. În salonul Noului Pentagon, existau acum reprezentanţi ai ambelor categorii. Chipul generalului Weider era tăbăcit şi ars de spaţiu, iar gura mică avea buzele ţuguiate într-un cerculeţ. Congresmanul Brant avea tenul neted şi ochi limpezi. Fuma tutun denebian cu aerul unuia al cărui patriotism era atât de notoriu încât îşi putea permite asemenea gesturi. Shuman, înalt, distins şi Programator clasa I, îi întâmpină netemător. ― Domnilor, rosti el, dânsul este Myron Aub. ― Cel cu talentul neobişnuit, pe care l-aţi descoperit aproape din întâmplare, adăugă placid Brant. Mda. Îl examină cu o curiozitate amabilă pe omuleţul cu ţeastă pleşuvă şi ovoidală. La rândul său, acesta îşi răsuci agitat degetele mâinilor. Până atunci, nu mai fusese niciodată în prezenţa unor persoane atât de importante. Era un simplu şi bătrâior tehnician de clasă modestă, care eşuase de multă vreme la toate testele menite a-i selecta pe indivizii înzestraţi şi care se stabilise pe făgaşul muncii necalificate. Talentul pe care faimosul Programator i-l descoperise şi de care făcea atâta caz nu era decât un hobby de- al său. ― Mi se pare de-a dreptul copilărească toată atmosfera aceasta de mister, comentă Weider. ― Imediat, n-o să vi se mai pară aşa, replică Shuman. Nu este vorba despre ceva pe care să-l comunicăm oricui... Aub! (Felul în care lătrase numele acela monosilabic deţinea ceva poruncitor, fusese aproape un ordin, dar la urma urmelor el era un celebru Programator adresându-se unui simplu Tehnician.) Aub! Cât fac nouă ori şapte? Aub şovăi o clipă. Ochii săi şterşi scânteiară de o nelinişte vagă. ― Şaizeci şi trei, răspunse. Brant înălţă sprâncenele. ― Este corect? ― Puteţi verifica şi singur, domnule. Congresmanul scoase microcalculatorul din buzunar, îi atinse de câteva ori marginile şlefuite, privi displayul şi-l vârî înapoi. ― Acesta este talentul pentru care ne-aţi convocat? Să asistăm la demonstraţiile unui scamator? ― Nu doar atât, domnule. Aub a memorat câteva operaţii şi, cu ajutorul lor, calculează pe hârtie. ― Un calculator cu hârtie? întrebă generalul cu o privire scârbită. ― Nu, domnule, răspunse răbdător Shuman. Nu un calculator cu hârtie, ci pe o simplă coală de hârtie. Sunteţi amabil să spuneţi un număr?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}