KeHoachDaoTao_2009-2010 - 090520

KeHoachDaoTao_2009-2010 - 090520 - TRNG I HC BCH KHOA CHNG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR NG Đ I H C BÁCH KHOA ƯỜ CH NG TRÌNH TIÊN TI N ƯƠ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ Đa Năng, ngay thang năm 2009 ̀ ̃ ̀ ́ K HO CH ĐÀO T O CH NG TRÌNH TIÊN TI N ƯƠ NĂM H C 2009 -2010 L p H c kỳ Môn h c S tín ch Gi ng viên Báo gi ng/ Làm HĐ 06ECE M t (17/08- 08/11/09) Ly thuyêt mach (EE233) ́ ́ ̣ 5 UW CTTT Hê thông tuyên tinh th i ̣ ́ ́ ́ ờ gian liên tuc (EE235) ̣ 4 TUG, Prof. Kubin (14/08/09 – 25/08/09) CTTT Mach va hê thông sô ̣ ̀ ̣ ́ ́ (EE271) 5 UW, Prof. Peckol (27/08/09 – 15/09/09) CTTT Xac xuât thông kê (Stat ́ ́ ́ 390) 4 SU, Prof. Le Hy (29/06/09 – 30/07/09) CTTT Hoc phân chon t do ̣ ̉ ̣ ự (Free E.) 3 UW, Prof. Hwang (16/09/09 – 29/09/09) CTTT Hai (23/11/09- 28/02/2010) ̣ ̣ ̣ ử 1 (EE331) 5 UW, Prof. Chen CTTT Hê thông tuyên tinh th i ̣ ́ ́ ́ ờ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2010 for the course EE EE taught by Professor Tai during the Spring '10 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 3

KeHoachDaoTao_2009-2010 - 090520 - TRNG I HC BCH KHOA CHNG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online