CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 10 - CHNG 10: CHUN MC KIM TON

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 1 CH NG 10: ƯƠ CHU N M C KI M TOÁN I. Khái quát chung v chu n m c ki m toán II. Các chu n m c ki m toán đ c ch p ượ nh n ph bi n ổ ế III. Đ c đi m c a h th ng chu n m c ki m toán c th trong các b máy ki m toán ụ ể IV. Xây d ng h th ng chu n m c ki m toán ệ ố
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 2 I. Khái quát chung v chu n m c ki m toán Khái ni m: Chu n m c ki m toán là nh ng quy ph m pháp lý, là th c đo chung v ch t l ng công vi c ướ ấ ượ ki m toán và dùng đ đi u ti t nh ng hành vi ế c a ki m toán viên và các bên h u quan theo h ng đ o và m c tiêu xác đ nh. ướ
Background image of page 2
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 3 I. Khái quát chung v chu n m c ki m toán Hình th c bi u hi n: - Lu t ki m toán - H th ng chu n m c c th ệ ố ụ ể
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 4 Khái ni m: Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p ượ nh n ph bi n nh ng chu n m c ế hi u l c mà ki m toán viên ph i tuân th khi ti n hành ki m toán cách th c ế b o đ m ch t l ng công vi c ki m toán. ấ ượ II. Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p nh n ph bi n ượ ổ ế
Background image of page 4
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 5 II. Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p nh n ph bi n ượ ổ ế Nhóm này bao g m: 10 chu n m c chia thành 3 nhóm: - Nhóm chu n m c chung - Nhóm chu n m c th c hành - Nhóm chu n m c báo cáo
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 6 II. Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p nh n ph bi n ượ ổ ế Nhóm chu n m c chung: g m 3 chu n m c
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/04/2010 for the course ACCOUTING ACCOUNTING taught by Professor Paigee.gee during the Fall '07 term at N.C. State.

Page1 / 13

CHƯƠNG 10 - CHNG 10: CHUN MC KIM TON

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online