{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 10 - CHNG 10...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 1 CH NG 10: ƯƠ CHU N M C KI M TOÁN I. Khái quát chung v chu n m c ki m toán II. Các chu n m c ki m toán đ c ch p ượ nh n ph bi n ế III. Đ c đi m c a h th ng chu n m c ki m toán c th trong các b máy ki m toán IV. Xây d ng h th ng chu n m c ki m toán
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 2 I. Khái quát chung v chu n m c ki m toán Khái ni m: Chu n m c ki m toán là nh ng quy ph m pháp lý, là th c đo chung v ch t l ng công vi c ướ ượ ki m toán và dùng đ đi u ti t nh ng hành vi ế c a ki m toán viên và các bên h u quan theo h ng đ o và m c tiêu xác đ nh. ướ
Background image of page 2
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 3 I. Khái quát chung v chu n m c ki m toán Hình th c bi u hi n: - Lu t ki m toán - H th ng chu n m c c th
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 4 Khái ni m: Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p ượ nh n ph bi n là nh ng chu n m c có ế hi u l c mà ki m toán viên ph i tuân th khi ti n hành ki m toán và là cách th c ế b o đ m ch t l ng công vi c ki m toán. ượ II. Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p nh n ph bi n ượ ế
Background image of page 4
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 5 II. Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p nh n ph bi n ượ ế Nhóm này bao g m: 10 chu n m c chia thành 3 nhóm: - Nhóm chu n m c chung - Nhóm chu n m c th c hành - Nhóm chu n m c báo cáo
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 6 II. Nh ng chu n m c ki m toán đ c ch p nh n ph bi n ượ ế Nhóm chu n m c chung: g m 3 chu n m c 1. Vi c ki m toán ph i do m t ng i hay m t nhóm
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

CHƯƠNG 10 - CHNG 10...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online