{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 9 - CHNG 9 T...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 1 CH NG 9: ƯƠ T CH C B MÁY KI M TOÁN I. Khái quát chung v t ch c b máy ki m toán II. Ki m toán viên và các t ch c hi p h i ki m toán viên III. T ch c b máy ki m toán n i b IV. T ch c b máy ki m toán đ c l p V. T ch c b máy ki m toán nhà n c ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 2 I. Khái quát chung v t ch c b ề ổ máy ki m toán T ch c b máy ki m toán bao g m c y u t con ế ng i và ph ng ti n ch a đ ng các y u t c a ườ ươ ế ki m toán đ th c hi n ch c năng c a ki m toán Theo nguyên lý chung c a t ch c b máy, b máy ki m toán có th đ c t ch c theo ph ng th c ượ ươ tr c tuy n – tham m u ho c ph ng th c ch c ế ư ươ năng và có th l a ch n lo i hình t p trung hay phân tán tùy qui mô và đ a bàn ho t đ ng, tùy kh năng và ph ng ti n đi u hành… ươ T ch c b máy ki m toán không ch mang tính khoa h c mà còn mang c tính ngh thu t n a.
Background image of page 2
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 3 I. Khái quát chung v t ch c b ề ổ máy ki m toán Các nguyên t c c b n c a t ch c b máy ki m ơ toán: - Ph i xây d ng đ i ngũ ki m toán viên đ v s ề ố l ng và b o đ m yêu c u ch t l ng phù h p v i ượ ượ t ng b máy ki m toán. - H th ng b máy ki m toán bao g m các phân h ch a đ ng các m i liên h trong – ngoài khác nhau phù h p v i nguyên t c chung c a lý thuy t t ch c ế và phù h p v i quy lu t c a phép bi n ch ng v liên h . - T ch c b máy ki m toán ph i quán tri t các nguyên t c chung trong t ch c b máy đó là t p trung, dân ch thích ng v i t ng b ph n ki m toán.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguy n Th  Thanh Di p - NEU 4 I. Khái quát chung v t ch c ề ổ b máy ki m toán Nhi m v c b n c a t ch c b máy ki m toán: ơ Là xây d ng mô hình t ch c b máy, xác đ nh ki u kiên h trong t ng mô hình và m i liên h gi a các y u t c b n c u thành h th ng b máy ki m toán - ế ơ ki m toán viên. Đ gi i quy t nhi m v
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}