CHƯƠNG 9

CH&AElig&ma - CHNG 9 T CHC B MY KIM TON Khi qut chung v t chc b my kim ton Kim ton vin v cc t chc hip hi kim ton vin T chc b my kim ton ni

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 1 CH NG 9: ƯƠ T CH C B MÁY KI M TOÁN I. Khái quát chung v t ch c b máy ki m ề ổ toán II. Ki m toán viên các t ch c hi p h i ki m toán viên III. T ch c b máy ki m toán n i b ộ ộ IV. T ch c b máy ki m toán đ c l p ộ ậ V. T ch c b máy ki m toán nhà n c ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 2 I. Khái quát chung v t ch c b ề ổ máy ki m toán T ch c b máy ki m toán bao g m c y u t con ả ế ố ng i và ph ng ti n ch a đ ng các y u t c a ườ ươ ế ố ủ ki m toán đ th c hi n ch c năng c a ki m toán ể ự Theo nguyên lý chung c a t ch c b máy, b máy ủ ổ ki m toán có th đ c t ch c theo ph ng th c ể ượ ổ ươ tr c tuy n tham m u ho c ph ng th c ch c ế ư ươ năng th l a ch n lo i hình t p trung hay ể ự phân tán tùy qui mô và đ a bàn ho t đ ng, tùy kh năng và ph ng ti n đi u hành… ươ T ch c b máy ki m toán không ch mang tính khoa h c mà còn mang c tính ngh thu t n a. ậ ữ
Background image of page 2
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 3 I. Khái quát chung v t ch c b ề ổ máy ki m toán Các nguyên t c c b n c a t ch c b máy ki m ơ ả toán: - Ph i xây d ng đ i ngũ ki m toán viên đ v s ủ ề ố l ng và b o đ m yêu c u ch t l ng phù h p v i ượ ấ ượ t ng b máy ki m toán. - H th ng b máy ki m toán bao g m các phân h ệ ố ch a đ ng các m i liên h trong – ngoài khác nhau phù h p v i nguyên t c chung c a lý thuy t t ch c ế ổ và phù h p v i quy lu t c a phép bi n ch ng v liên ậ ủ h . - T ch c b máy ki m toán ph i quán tri t các nguyên t c chung trong t ch c b máy đó là t p trung, dân ch thích ng v i t ng b ph n ki m toán. ớ ừ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 4 I. Khái quát chung v t ch c ề ổ b máy ki m toán Nhi m v c b n c a t ch c b máy ki m toán: ụ ơ ả ủ ổ Là xây d ng mô hình t ch c b máy, xác đ nh ki u kiên h trong t ng mô hình và m i liên h gi a các y u t c b n c u thành h th ng b máy ki m toán -
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/04/2010 for the course ACCOUTING ACCOUNTING taught by Professor Paigee.gee during the Fall '07 term at N.C. State.

Page1 / 19

CH&AElig&ma - CHNG 9 T CHC B MY KIM TON Khi qut chung v t chc b my kim ton Kim ton vin v cc t chc hip hi kim ton vin T chc b my kim ton ni

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online