CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 8 - CHNG 8 T...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 1 CH NG 8: ƯƠ T CH C CÔNG TÁC KI M TOÁN I. M c tiêu trình t t ch c công tác ự ổ ki m toán II. Chu n b ki m toán ị ể III. Th c hành ki m toán IV. K t thúc ki m toán ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 2 I. M C TIÊU VÀ TRÌNH T T Ự Ổ CH C CÔNG TÁC KI M TOÁN Khái quát chung v t ch c ề ổ T ch c công tác ki m toán
Background image of page 2
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 3 1. Khái quát chung v t ch c ề ổ Khái ni m: T ch c nói chung là m i liên h gi a các y u t ế c u thành c a h th ng theo m t tr t t xác đ nh ệ ố ậ ự M c tiêu c a t ch c: ủ ổ T o ra m i liên h gi a các y u t trong m t h ế th ng theo m t tr t t xác đ nh. ậ ự M c đ c a m i liên h : ộ ủ M c đ liên h giao đ ng t 0 – 1.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 4 2. T ch c công tác ki m toán Khái ni m: T ch c công tác ki m toán m i liên h gi a các y u t c a ki m toán theo m t tr t t ế ố ủ ậ ự xác đ nh. M c tiêu c a t ch c công tác ki m toán: ủ ổ H ng t i vi c t o ra m i liên h khoa h c và ướ ệ ạ ngh thu t các ph ng pháp k thu t ki m ươ toán dùng đ xác minh và bày t ý ki n v đ i ế ề ố t ng ki m toán. ượ
Background image of page 4
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 5 2. T ch c công tác ki m toán Quy trình t ch c công tác ki m toán: - Chu n b ki m toán ị ể - Th c hành ki m toán - K t thúc ki m toán ế
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 6 2. T ch c công tác ki m toán Đ th c hi n quy trình ki m toán c b n, m t cu c ơ ả ki m toán ph i đ y đ các y u t sau: ả ầ ế ố - Đ i t ng ki m toán ố ượ - M c tiêu và ph m vi ki m toán - Ch th ki m toán ủ ể ể - Khách th ki m toán ể ể - Ph ng pháp áp d ng c s pháp th c hi n ươ ơ ở ki m toán - Th i h n ki m toán ờ ạ
Background image of page 6
  Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 7 II. CHU N B KI M TOÁN Khái quát: Chu n b ki m toán là b c công vi c đ u tiên c a t ị ể ướ ủ ổ ch c công tác ki m toán nh m t o ra t t c ti n đ và ấ ả ề đi u ki n c th tr c khi th c hành ki m toán. ụ ể ướ Các b c trong chu n b ki m toán: ướ ị ể - Xác đ nh m c tiêu, ph m vi ki m toán - Ch đ nh ng i ph trách công vi c ki m toán ỉ ị ườ chu n b các đi u ki n v t ch t c b n ấ ơ ả - Thu th p thông tin - L p k ho ch ki m toán ế - Xây d ng ch ng trình ki m toán ươ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

CHƯƠNG 8 - CHNG 8 T...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online