QC252006 - QUY CH O TO I HC V CAO NG H CHNH QUY(Ban hnh km...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 QUY CH Đ ÀO T O ĐẠ I H C VÀ CAO ĐẲ NG H CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quy ế t đị nh s 25 /2006/Q Đ -BGD Đ T ngày 26 tháng 6 n ă m 2006 c a B tr ưở ng B Giáo d c và Đ ào t o) Ch ươ ng I NH NG QUY ĐỊ NH CHUNG Đ i u 1. Ph m vi đ i u ch nh và đố i t ượ ng áp d ng 1. Quy ch ế này quy đị nh đ ào t o đạ i h c và cao đẳ ng h chính quy v t ch c đ ào t o; ki m tra và thi h c ph n; thi t t nghi p và công nh n t t nghi p. 2. Quy ch ế này áp d ng đố i v i sinh viên các khóa đ ào t o h chính quy các trình độ đạ i h c và cao đẳ ng trong các đạ i h c, h c vi n, tr ườ ng đạ i h c và tr ườ ng cao đẳ ng (sau đ ây g i t t là tr ườ ng), th c hi n theo h c ch ế m m d o k ế t h p niên ch ế v i h c ph n. Đ i u 2. Ch ươ ng trình giáo d c đạ i h c 1. Ch ươ ng trình giáo d c đạ i h c (sau đ ây g i t t là ch ươ ng trình) th hi n m c tiêu giáo d c đạ i h c; quy đị nh chu n ki ế n th c, k n ă ng, ph m vi và c u trúc n i dung giáo d c đạ i h c, ph ươ ng pháp và hình th c đ ào t o, cách th c đ ánh giá k ế t qu đ ào t o đố i v i m i môn h c, ngành h c, trình độ đ ào t o c a giáo d c đạ i h c. 2. Ch ươ ng trình đượ c các tr ườ ng xây d ng trên c ơ s ch ươ ng trình khung do B tr ưở ng B Giáo d c và Đ ào t o ban hành. M i ch ươ ng trình khung t ươ ng ng v i m t ngành đ ào t o m t trình độ đ ào t o c th . M i ch ươ ng trình có th g n v i m t ngành ho c v i m t vài ngành đ ào t o. 3. Ch ươ ng trình đượ c c u trúc t các h c ph n thu c hai kh i ki ế n th c: giáo d c đạ i c ươ ng và giáo d c chuyên nghi p. Đ i u 3. H c ph n và đơ n v h c trình 1. H c ph n là kh i l ượ ng ki ế n th c t ươ ng đố i tr n v n, thu n ti n cho ng ườ i h c tích lu trong quá trình h c t p. Ph n l n h c ph n có kh i l ượ ng t 2 đế n 5 đơ n v h c trình, đượ c b trí gi ng d y tr n v n và phân b đề u trong m t h c k . Ki ế n th c trong m i h c ph n ph i g n v i m t m c trình độ theo n ă m h c thi ế t k ế đượ c k ế t c u riêng nh ư m t ph n c a môn h c ho c đượ c k ế t c u d ướ i d ng t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 h p t nhi u môn h
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 16

QC252006 - QUY CH O TO I HC V CAO NG H CHNH QUY(Ban hnh km...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online