cmkiemtoan_dot1_4cm - bé tµi chÝnh === Sè...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: bé tµi chÝnh === Sè: 120/1999/Q§-BTC céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc------------------------------ Hµ néi, ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 1999 quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh VÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè 4 chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam bé trëng bé tµi chÝnh- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh;- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/CP ngµy 29/1/1994 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ kiÓm to¸n ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, n©ng cao chÊt lîng cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; KiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt lîng ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp, lµnh m¹nh ho¸ th«ng tin tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÕ ®é kÕ to¸n, Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh bèn (04) chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam cã sè hiÖu vµ tªn gäi sau ®©y: 1. ChuÈn mùc sè 200: Môc tiªu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n chi phèi kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh; 2. ChuÈn mùc sè 210: Hîp ®ång kiÓm to¸n; 3. ChuÈn mùc sè 230: Hå s¬ kiÓm to¸n; 4. ChuÈn mùc sè 700: B¸o c¸o kiÓm to¸n vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh. §iÒu 2: ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. DÞch vô kiÓm to¸n ®éc lËp c¸c th«ng tin tµi chÝnh kh¸c vµ dÞch vô liªn quan cña C«ng ty kiÓm to¸n ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh cô thÓ cña tõng chuÈn mùc. §iÒu 3 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 4 : C¸c C«ng ty kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam trong ho¹t ®éng cña mçi C«ng ty. Vô trëng Vô ChÕ ®é kÕ to¸n, Ch¸nh v¨n phßng Bé vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc vµ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. N¬i nhËn:- Thñ tíng, Phã thñ tíng ChÝnh phñ (®Ó b¸o c¸o)- V¨n phßng TW §¶ng- V¨n phßng Chñ tÞch níc- V¨n phßng Quèc héi- V¨n phßng ChÝnh phñ- Toµ ¸n NDTC- ViÖn KiÓm s¸t NDTC- Së Tµi chÝnh vËt gi¸, Côc thuÕ, côc QLV vµ Côc §TPT c¸c tØnh, thµnh phè- Tæng côc Doanh nghiÖp, Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn- C¸c c«ng ty kiÓm to¸n- C¸c Trêng §¹i häc TCKT, KTQD, Kinh tÕ TP....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 58

cmkiemtoan_dot1_4cm - bé tµi chÝnh === Sè...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online