{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cmkiemtoan_dot2_6cm - BO TAI CHNH HE THONG CHUAN MC KIEM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BOÄ TAØI CHÍNH HEÄ THOÁNG CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN VIEÄT NAM CHUAÅN MÖÏC SOÁ 250 XEM XEÙT TÍNH TUAÂN THUÛ PHAÙP LUAÄT VAØ CAÙC QUY ÑÒNH TRONG KIEÅM TOAÙN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Ban haønh keøm theo quyeát ñònh 219/2000/QÑ-BTC Ngaøy 29/12/2000 Cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính) QUI ÑÒNH CHUNG 1. Muïc ñích cuûa chuaån möïc naøy laø qui ñònh caùc nguyeân taéc, thuû tuïc cô baûn vaø höôùng daãn theå thöùc aùp duïng caùc nguyeân taéc, thuû tuïc lieân quan ñeán kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khi xem xeùt tính tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc qui ñònh cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn trong quaù trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. 2. Khi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn, khi ñaùnh giaù keát quaû vaø laäp baùo caùo kieåm toaùn, kieåm toaùn vieân vaø Coâng ty kieåm toaùn phaûi chuù yù ñeán vaán ñeà ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn khoâng tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc qui ñònh coù lieân quan coù theå aûnh höôûng troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính . Maëc duø trong moät cuoäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính khoâng theå phaùt hieän heát moïi haønh vi khoâng tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc qui ñònh coù lieân quan. 3. Vieäc ñaùnh giaù vaø xaùc ñònh haønh vi khoâng tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc qui ñònh noùi chung khoâng phaûi laø traùch nhieäm ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn. Tröôøng hôïp phaûi xaùc ñònh haønh vi khoâng tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc quy ñònh laøm aûnh höôûng troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính thì kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn phaûi tham khaûo yù kieán cuûa chuyeân gia phaùp luaât hoaëc cô quan chöùc naêng coù lieân quan. 4. Quy ñònh vaø höôùng daãn veà traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn trong vieäc xem xeùt “gian laän vaø sai soùt” trong moät cuoäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ñöôïc quy ñònh trong moät chuaån möïc rieâng khaùc maø khoâng quy ñònh trong chuaån möïc naøy. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5. Chuaån möïc naøy aùp duïng cho cuoäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính vaø cuõng ñöôïc vaän duïng cho kieåm toaùn thoâng tin taøi chính khaùc vaø caùc dòch vuï lieân quan cuûa Coâng ty kieåm toaùn . Chuaån möïc naøy khoâng aùp duïng cho cuoäc kieåm toaùn tuaân thuû do Coâng ty kieåm toaùn thöïc hieän ñöôïc laäp thaønh hôïp ñoàng rieâng. Kieåm toaùn vieân vaø Coâng ty kieåm toaùn phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa chuaån möïc naøy khi xem xeùt tính tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc quy ñònh trong quaù trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}