cmkiemtoan_dot4_5cm - bé tµi chÝnh Sè: 28/2003/Q§-BTC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: bé tµi chÝnh Sè: 28/2003/Q§-BTC céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2003 quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh VÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè 05 chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam (®ît 4) bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/CP ngµy 29/1/1994 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ kiÓm to¸n ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, n©ng cao chÊt lîng cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; KiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt lîng ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp, lµnh m¹nh ho¸ th«ng tin tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÕ ®é kÕ to¸n, Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh n¨m (05) chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam (®ît 4) cã sè hiÖu vµ tªn gäi sau ®©y: ChuÈn mùc sè 220 - KiÓm so¸t chÊt lîng ho¹t ®éng kiÓm to¸n; ChuÈn mùc sè 320 - TÝnh träng yÕu trong kiÓm to¸n; ChuÈn mùc sè 501 - B»ng chøng kiÓm to¸n bæ sung ®èi víi c¸c kho¶n môc vµ sù kiÖn ®Æc biÖt; ChuÈn mùc sè 560 - C¸c sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy kho¸ sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; ChuÈn mùc sè 600 - Sö dông t liÖu cña kiÓm to¸n viªn kh¸c. §iÒu 2: ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi kiÓm to¸n ®éc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. DÞch vô kiÓm to¸n c¸c th«ng tin tµi chÝnh kh¸c vµ dÞch vô liªn quan cña C«ng ty kiÓm to¸n ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh cô thÓ cña tõng chuÈn mùc. §iÒu 3 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/4/2003. §iÒu 4 : KiÓm to¸n viªn vµ C«ng ty kiÓm to¸n ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn 05 chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy trong ho¹t ®éng cña mçi C«ng ty. Vô trëng Vô ChÕ ®é kÕ to¸n, Ch¸nh v¨n phßng Bé vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc vµ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. N¬i nhËn: Thñ tíng, Phã Thñ tíng ChÝnh phñ (®Ó b¸o c¸o) V¨n phßng TW §¶ng, c¸c ban cña §¶ng V¨n phßng Chñ tÞch níc V¨n phßng Quèc héi V¨n phßng ChÝnh phñ Toµ ¸n NDTC ViÖn KiÓm s¸t NDTC Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè C¸c c«ng ty kiÓm to¸n C¸c Trêng §H TCKT, KTQD, KT. TP....
View Full Document

This note was uploaded on 04/04/2010 for the course ACCOUTING ACCOUNTING taught by Professor Paigee.gee during the Spring '07 term at N.C. State.

Page1 / 42

cmkiemtoan_dot4_5cm - bé tµi chÝnh Sè: 28/2003/Q§-BTC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online