QD 234.2003 BTC Ban hanh 6 CM ke toan dot 3

QD 234.2003 BTC Ban hanh 6 CM ke toan dot 3 - B TI CHNH CNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---*--- Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ S : 234/2003/QĐ-BTC ------------------------------------- Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH C A B TR NG B TÀI CHÍNH ƯỞ V vi c ban hành và công b ề ệ sáu (06) chu n m c k toán Vi t Nam (đ t 3) ế B TR NG B TÀI CHÍNH ƯỞ - Căn c Lu t K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; ế - Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph ị ị quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a b , c quan ơ ấ ổ ộ ơ ngang b ; - Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph ị ị quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Tài ơ ấ chính; - Đ đáp ng yêu c u đ i m i c ch qu n lý kinh t , tài chính, nâng ớ ơ ế ế cao ch t l ng thông tin k toán cung c p trong n n kinh t qu c dân và đ ấ ượ ế ế ki m tra, ki m soát ch t l ng công tác k toán; ấ ượ ế Theo đ ngh c a V tr ng V Ch đ k toán và ki m toán và ị ủ ụ ưở ế ộ ế Chánh Văn phòng B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành sáu (06) chu n m c k toán Vi t Nam (đ t 3) có s ế hi u và tên g i sau đây: 1- Chu n m c s 05- B t đ ng s n đ u t ; ự ố ấ ộ ầ ư 2- Chu n m c s 07- K toán các kho n đ u t vào công ty liên k t; ự ố ế ầ ư ế 3- Chu n m c s 08- Thông tin tài chính v nh ng kho n v n góp liên ự ố doanh; 4- Chu n m c s 21- Trình bày báo cáo tài chính; ự ố 5- Chu n m c s 25- Báo cáo tài chính h p nh t và k toán kho n đ u ế t ư
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
vào công ty con; 6- Chu n m c s 26- Thông tin v các bên liên quan. ự ố Đi u 2: Sáu (06) Chu n m c k toán Vi t Nam ban hành kèm theo ế Quy t đ nh này đ c áp d ng đ i v i t t c các doanh nghi p thu c các ế ượ ớ ấ ngành, các thành ph n kinh t trong c n c. ế ả ướ Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ế ể ừ đăng công báo. Các ch đ k toán c th ph i căn c vào sáu chu n m c k ế ộ ế ụ ể ế toán đ c ban hành kèm theo Quy t đ nh này đ s a đ i, b sung cho phù ượ ế ể ử h p. Đi u 4: V tr ng V Ch đ k toán và ki m toán, Chánh Văn phòng ụ ưở ế ộ ế B và Th tr ng các đ n v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính ch u ủ ưở ơ trách nhi m h ng d n, ki m tra và thi hành Quy t đ nh này. ướ ế ị N i nh n: ơ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/04/2010 for the course ACCOUTING ACCOUNTING taught by Professor Paigee.gee during the Spring '07 term at N.C. State.

Page1 / 55

QD 234.2003 BTC Ban hanh 6 CM ke toan dot 3 - B TI CHNH CNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online