TT_201_2009_TT_BTC_XY_LY_CHENH_LECH_TY_GIA

TT_201_2009_TT_BTC_XY_LY_CHENH_LECH_TY_GIA - B TI CHNH -S:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B TÀI CHÍNH ------------- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ------------------------------------ S : 201/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 THÔNG T Ư H ng d n x lý các kho n chênh l ch t giá trong doanh nghi p ướ -------------------------------- - Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p năm 2008; ế - Căn c Ngh đ nh s 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph quy ị ị đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; ế ướ ộ ố ề ế - Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy ị ị đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Tài chính; ơ ấ ổ - Căn c Ngh đ nh s 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 c a Chính ph ban hành ị ị Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà n c và qu n lý v n nhà n c đ u t vào ế ướ ướ ư doanh nghi p khác; Th c hi n ý ki n ch đ o c a Phó Th t ng Nguy n Sinh Hùng t i công văn ế ỉ ạ ủ ướ s 2225/VPCP-KTTH ngày 9/4/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c x lý chênh ủ ề l ch t giá ngo i t , B Tài chính h ng d n x lý các kho n chênh l ch t giá trong ạ ệ ướ doanh nghi p nh sau: ư PH N A - QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i t ng, ph m vi áp d ng: ố ượ Thông t này áp d ng cho doanh nghi p đ c thành l p và ho t đ ng t i Vi t ư ượ ạ ộ Nam theo quy đ nh c a pháp lu t. Thông t không áp d ng đ i v i các doanh nghi p ư chuyên kinh doanh mua bán ngo i t . ạ ệ Đ i v i các doanh nghi p đ c thành l p trên c s các Hi p đ nh ký gi a ượ ơ ở Chính ph n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph các n c, n u ủ ướ ướ ế Hi p đ nh có các quy đ nh v x lý chênh l ch t giá khác v i h ng d n t i Thông t ề ử ớ ướ ẫ ạ ư này thì th c hi n theo quy đ nh c a Hi p đ nh đó. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đi u 2. Các t ng s d ng trong Thông t này đ c hi u nh sau: ữ ử ụ ư ượ ư 1. “Ngo i t ” là đ n v ti n t khác v i đ n v ti n t k toán c a m t doanh ạ ệ ơ ị ề ơ ị ề ệ ế nghi p. 2. “Nghi p v ngo i t ” là ch các nghi p v thu chi b ng ngo i t và đ tính ạ ệ ạ ệ giá. 3. “T giá h i đoái” là t giá trao đ i gi a hai lo i ti n (sau đây g i t t là t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/04/2010 for the course ACCOUTING ACCOUNTING taught by Professor Paigee.gee during the Spring '07 term at N.C. State.

Page1 / 5

TT_201_2009_TT_BTC_XY_LY_CHENH_LECH_TY_GIA - B TI CHNH -S:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online