UGbJZ_IM - 1 http/www.ebook.edu.vn BI TP K TON TI CHNH Bi 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.ebook.edu.vn 1 BÀI T P K TOÁN TÀI CHÍNH Bài 1: Doanh nghi p A thu c đố i t ượ ng n p thu ế GTGT theo ph ươ ng pháp kh u tr , có các tài li u nh ư sau: ( đ vt: 1000 đ ) S d ư đầ u tháng c a m t s tài kho n k ế toán: - TK 111: 26.000 - TK 112: 4.000.000 - TK 131: 144.000 - TK 331: 200.000 - TK 133: 21.000 Các nghi p v kinh t ế phát sinh trong tháng 1. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu : 500.000. 2. Khách hàng tr n cho Doanh nghi p: 144.000, trong đ ó ti n m t là 114.000 và chuy n kho n 30.000 (Doanh nghi p đ ã nh n gi y báo Có). 3. Mua hàng v nh p kho, thanh toán tr c ti ế p b ng ti n m t là 44.000, bao g m thu ế VAT 10%. 4. Chi l ươ ng cho cán b b ng ti n m t là 50.000. 5. Doanh thu bán hàng hóa trong tháng là 880.000, bao g m thu ế GTGT là 10%. Trong đ ó thu b ng ti n m t là 280.000 và thu b ng ti n g i ngân hàng là 600.000. 6. Chi t m ng CB-CNV đ i mua hàng b ng ti n m t là 30.000. 7. Rút ti n g i ngân hàng n p thu ế GTGT sau khi kh u tr thu ế GTGT. 8. Nh p kho hàng hóa 20.000 b ng ti n t m ng. 9. Thanh toán n ng ườ i bán b ng chuy n kho n 200.000 Yêu c u: Đị nh kho n và ph n ánh các nghi p v kinh t ế phát sinh vào tài kho n. Tính s d ư cu i k c a tài kho n 111, 112, 131, 331. Bài 2: DN A tính thu ế giá tr gia t ă ng theo ph ươ ng pháp kh u tr , trong tháng có tình hình sau. Đ vt: 1000 đ 1. Thu ti n m t t vi c bán hàng, giá bán 20.000, thu ế VAT 10%. 2. Thu TGNH do đ òi đượ c n c a khách hàng 10.000. 3. Chi ti n m t tr n ng ườ i bán 3.000 4. Chi ti n m t để v n chuy n hàng đ i bán 200 5. Thu ti n m t th a do nhân viên t m ng không chi h ế t, tr l i qu 500 6. Nh n gi y báo N c a ngân hàng, tr ti n cho ng ườ i cung c p 6.000 7. Chi ti n m t để ng tr ướ c ti n cho ng ườ i bán 5.000. 8. Chi ti n m t t m ng cho nhân viên A 10.000. 9. Chi ti n m t g i qua b ư u đ i n 2.000 để tr l ươ ng cho nhân viên làm vi c chi nhánh, nh ư ng nhân viên ch ư a nh n đượ c ti n. 10. Nh n đượ c gi y h i báo c a b ư u đ i n đ ã chuy n ti n nghi p v 9. 11. DN chuy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

UGbJZ_IM - 1 http/www.ebook.edu.vn BI TP K TON TI CHNH Bi 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online