TH - LỜI MỞ ĐẦU Sự kiện kh�ng hoảng tài chính Mỹ diễn ra t� giữa năm 2007 kéo dài cho đến nay đã tác động nghiêm

TH - LỜI MỞ ĐẦU Sự kiện kh�ng hoảng tài...

This preview shows page 1 - 2 out of 27 pages.

L I M Đ U S ki n kh ng ho ng tài chính M di n ra t gi a năm 2007 kéo dài cho đ n nay đã tác ế đ ng nghiêm tr ng t i n n kinh t c a hàng lo t qu c gia trên th gi i. Ph m vi nh ế ế h ng và m c đ thi t h i v kinh t c a cu c kh ng ho ng này là r t l n, đ c bi t trong ưở ế b i c nh h i nh p kinh t qu c t ngày m t sâu r ng nh hi n nay. N n kinh t c a các ế ế ư ế qu c gia trên th gi i cũng không th tránh kh i nh ng nh h ng tr c ti p và gián ti p ế ưở ế ế c a nó. Kh ng ho ng M x y ra v i s b t ng l n c a th gi i. Không ai có th ng ờ ớ ế r ng m t t ng đài, m t đ u tàu c a th gi i l i có th suy s p nhanh đ n nh v y và kéo ượ ế ế ư theo nó là bao nhiêu khó khăn mà c th gi i ph i gánh ch u. Ch ng ki n các c n s t d u, ế ế ơ l ng th c và l m phát làm khuynh đ o kinh t toàn c u. V y nguyên nhân c a cu c ươ ế kh ng ho ng này là gì? Nguyên nhân c a cu c kh ng ho ng tài chính x y ra các n c ướ phát tri n này là gì? Kh ng ho ng tài chính Trong nh ng năm g n đây, kh ng ho ng tài chính đang x y ra ngày càng liên t c v i c ng đ ngày càng m nh và chuy n bi n ph c t p. B n ch t c a kh ng ho ng tài chính ườ ế và suy thoái kinh t hi n nay đó là s đ v c a s m t cân b ng t t c các th tr ng ế ở ấ ườ hi n h u t th tr ng tài chính, th tr ng s n xu t kinh doanh, đ n th tr ng lao đ ng. ườ ườ ế ườ Nh Các Mác đã kh ng đ nh n n kinh t t b n ch nghĩa là m t n n kinh t vô chính ph ư ế ư ế (không có tính cân đ i). S cân b ng trong s n xu t và tiêu dùng, s cân b ng gi a cung và c u ch là nh t th i. Kh ng ho ng tài chính là s gián đo n l n trong th tr ng tài chính đ c đ c tr ng b i ườ ượ ư s s t gi m m nh v giá tài s n và th t b i c a công ty. B t đ u t tháng 8 năm 2007, m c đ nh trong th tr ng th ch p d i chu n (b i nh ng ng i vay có tín d ng y u) đã ườ ế ướ ườ ế khi n m t th tr ng tài chính rùng mình, d n đ n cu c kh ng ho ng tài chính t i t nh t ế ườ ế k t Đ i suy thoái. Trong l i khai c a Qu c h i, Alan Greenspan, c u ch t ch c a FED, ể ừ ủ ị đã mô t cu c kh ng ho ng tài chính là m t c n sóng th n tín d ng m t th i trong m t th ơ ế k . Khi ma sát tài chính tăng lên, th tr ng tài chính ít có kh năng chuy n các qu ti n t ườ ng i ti t ki m đ n h gia đình và doanh nghi p có c h i đ u t s n xu t, v i k t qu ườ ế ế ơ ư ả ế ho t đ ng kinh t suy gi m. M t cu c kh ng ho ng tài chính x y ra khi dòng thông tin trên ế th tr ng tài chính g p ph i s gián đo n đ c bi t l n, v i k t qu là ma sát tài chính tăng ườ ế m nh và th tr ng tài chính ng ng ho t đ ng. R i ho t đ ng kinh t s p đ . ườ ế ụ T i sao cu c kh ng ho ng tài chính này x y ra? T i sao các cu c kh ng ho ng tài chính r t ph bi n trên th gi i, đ c bi t là nh ng n c phát tri n ? ế ế ướ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture