MATLAB_PROGRAM - MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK Su ana kadar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK Su ana kadar Matlab ile gerçeklestirdigimiz uygulamalarda ,belirli bir islemi gerçeklestirmek üzere gerekli olan Matlab komut ya da fonksiyonlarini Matlab komut satirindan,>> sembollerinden sonra tek tek girerek icra ediyorduk. Oysa,Matlab komut ya da fonksiyonlarindan gerçeklestirmek istediginiz bir isle iliskili özel bir grubu,bir dosyaya kaydederek,bu dosya isminin çagrilmasi ile icra edebilirsiniz.Sonuçta çok pratik ve etkin bir yol ortaya çikar;söz konusu islemin gerektigi her anda hazirlanan dosya icra edilerek,komutlarin tek tek girilmesine gore, önemli bir zaman tasarrufu saglanir. Bir Matlab deyimleri ya da komutlari grubunu içeren bu tip bir dosyaya Matlab’de M- dosyasi( M-file ) adi verilir.Bu tip dosyalariin uzantisi daima .m seklinde olmalidir.Bir Matlab M dosyasi,bir komut grubu içerdigi için tanim itibari ile bir program dosyasidir.Dolayisi ile ,Matlab’de,M-dosyalari olusturularak programlama yapilabilir. M dosyasi içine tüm Matlab komut ve fonksiyonlari yerlestirilebilir;bunlar arasinda asagida inceleyecegimiz kontrol komutlari da bulunabilir.M-dosyalari aslinda bilinen metin(text) dosyasi tipinde dosyalardir.Ancak özel bir komut yorumlayicisi içinden geçirilirler. Matlab’de birçok matematik ya da mühendislik problemini çözmek için yazilacak programlar C/C++,FORTRAN ya da PASCAL’daki karsiliklarina göre çok daha basit ve kisadir.Bu aslinda beklenen bir sonuçtur çünkü Matlab’de gerçekte bu amaçla kullanilacak pek çok hazir fonksiyon mevcuttur. MATLAB’TE BIR m-DOSYAYI(PROGRAMI) ÇALISTIRMAK Matlab’de bir program çalistirmak için asagidaki adimlar izlenmelidir: 1)Program Matlab editörü içinde yazilir ve saklanir. 2)Programin saklandigi dosya daima .m uzantili olmalidir. 3)Programi çalistirmak için ya komut satirindan ismi girilerek enter’a basilir veya asagidaki gibi Debug/Run menüsü kullanilir: 4)Programi icra edebilmek için,komut satirinda, sadece programin adi yazilir;uzantisi yazilmamalidir. SEÇME(SELECTION) TIPINDEKI KONTROL DEYIMLERI IF DEYIMI if deyimi,Matlab dilinde sartli dallanma(conditional branching) adi verilen islemi gerçeklestiren bir deyimdir. Sartli dallanma, herhangi bir programlama dili için temel kontrol yapisidir. Sartli dallanma islemi sayesinde,bir program, kararlar alma imkanina kavusur; bir ifadenin sonucuna göre, bir komutlar dizisinin icra edilip edilmeyecegine karar verebilir. Ifadenin degeri, bir icradan digerine degisebilecegi için, bu özellik bir programa farkli verilere karsi farkli sekillerde davranma imkani saglar. Matlab dilinde sartli dallanma if ve else anahtar sözcükleri ile gerçeklestirilir. if deyiminin en basit sekli için yazilis biçimi asagidaki gibidir: if ifade deyim1 ; end deyim2; Burada ifadenin degeri dogru(true) ise deyim1 icra edilir sonra icra deyim2’ye geçer.Ifadenin degeri yanlis(false) ise bu durumda da dogrudan deyim2’ye geçilir.Ifadenin degeri yanlis ise deyim1 icra edilmeyecektir.Asagida if yapisini açiklayan bir geçilir....
View Full Document

This note was uploaded on 04/05/2010 for the course CHEMENG 05078870 taught by Professor Mustafa during the Spring '10 term at Ege Üniversitesi.

Page1 / 38

MATLAB_PROGRAM - MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK Su ana kadar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online