{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MATLAB_PROGRAM - MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK Su ana kadar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK Su ana kadar Matlab ile gerçeklestirdigimiz uygulamalarda ,belirli bir islemi gerçeklestirmek üzere gerekli olan Matlab komut ya da fonksiyonlarini Matlab komut satirindan,>> sembollerinden sonra tek tek girerek icra ediyorduk. Oysa,Matlab komut ya da fonksiyonlarindan gerçeklestirmek istediginiz bir isle iliskili özel bir grubu,bir dosyaya kaydederek,bu dosya isminin çagrilmasi ile icra edebilirsiniz.Sonuçta çok pratik ve etkin bir yol ortaya çikar;söz konusu islemin gerektigi her anda hazirlanan dosya icra edilerek,komutlarin tek tek girilmesine gore, önemli bir zaman tasarrufu saglanir. Bir Matlab deyimleri ya da komutlari grubunu içeren bu tip bir dosyaya Matlab’de M- dosyasi( M-file ) adi verilir.Bu tip dosyalariin uzantisi daima .m seklinde olmalidir.Bir Matlab M dosyasi,bir komut grubu içerdigi için tanim itibari ile bir program dosyasidir.Dolayisi ile ,Matlab’de,M-dosyalari olusturularak programlama yapilabilir. M dosyasi içine tüm Matlab komut ve fonksiyonlari yerlestirilebilir;bunlar arasinda asagida inceleyecegimiz kontrol komutlari da bulunabilir.M-dosyalari aslinda bilinen metin(text) dosyasi tipinde dosyalardir.Ancak özel bir komut yorumlayicisi içinden geçirilirler. Matlab’de birçok matematik ya da mühendislik problemini çözmek için yazilacak programlar C/C++,FORTRAN ya da PASCAL’daki karsiliklarina göre çok daha basit ve kisadir.Bu aslinda beklenen bir sonuçtur çünkü Matlab’de gerçekte bu amaçla kullanilacak pek çok hazir fonksiyon mevcuttur. MATLAB’TE BIR m-DOSYAYI(PROGRAMI) ÇALISTIRMAK Matlab’de bir program çalistirmak için asagidaki adimlar izlenmelidir: 1)Program Matlab editörü içinde yazilir ve saklanir. 2)Programin saklandigi dosya daima .m uzantili olmalidir. 3)Programi çalistirmak için ya komut satirindan ismi girilerek enter’a basilir veya asagidaki gibi Debug/Run menüsü kullanilir: 4)Programi icra edebilmek için,komut satirinda, sadece programin adi yazilir;uzantisi yazilmamalidir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon