proje - B LG SAYAR ANAL Z LABARATUVARI İ İ İ İ GENEL...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B LG SAYAR ANAL Z LABARATUVARI İ İ İ İ GENEL PROJE Ç NDEK LER İ İ İ 1-SORU1 – Devre emas ş ı- Rezonans- Kö e frekans ş ı 2-Soru2 – Elektrik devrelerinin s n fland r lmas ı ı ı ı ı- Durum denklemlerinin elde edilmesi 3-soru3- Matlabta polinomlar- Polinom fonksiyonlar ve tan mlar ı ı ı- Polinom de erlerinin hesaplanmas ğ ı- Matlabta say sal integral hesab ı ı 4-soru4-Fourier analizi 5-Matlab programlar ı 6-Matlab ç kt lar ı ı ı s.1: ekil .1 de verilen devrenin Vo/Vi (ç k - giri ) empedans n n K anahtar n n 1 konumda oldu u ve 1ile2 konumunda k sa devre Ş ı ış ş ı ı ı ı ğ ı oldu u duruma göre bulunuz. Empedans de i imini frekansa göre komplex düzlemde ,([Re,Im] ekseni) w=[0 100) için çizdirecek ve kö e ğ ğş ş frekans n grafikte i aretleyecek bir M-file gerçekle tirin. ı ı ş ş K anahtar n n 1 konumda olmas durumunda yani 1 ve 2 konumlar n n k sa devre oldu u durumda sistem. a a daki gibi olacakt r ı ı ı ı ı ı ğ ş ğı ı ikinci durumda giri empedans Zi; ş ı Z1= 1 1 * R Xc R Xc + Zi=Z1+R2 olacakt r. ı Zi= 1 1 * R Xc R Xc + + R2 Rezonans: iki karakterin birbirine uyum sa lamas d r. Rezonans an nda indüktans ile kondansatörün birbirine olan etkileri z t ğ ı ı ı ı yönlü olarak uyum sa l yor. ndüktans enerji verirken kondansatör enerji çekiyor yada tersi oluyor. Yani enerji al veri i indüktans ile ğı İ ış ş kondansatör aras nda oluyor. Dolay s yla ebekenin bu güçle bir ilgisi olmuyor.Rezonansta devre omik özellik gösterir. ı ı ı ş Kö e frekans ş ı : devre ak m n n, maksimum ak m de erinin ı ı ı ı ğ 2 ‘ye oran na e it oldu u andaki frekans de eridir. ı ş ğ ğ Z= 1 1 1 1 R jwc R jwc + +R2 Z= 2 1 1 1 R jwc jwc R jwc R + + ⇒ Z= 2 1 1 1 R jwc R R + + ⇒ Z=(R1(1-jwcR1)/1+(R1jwc) 2 )+R2 Z=((R1/(1+(R1wc) 2 ))+R2) –j(R1 2 wc/(1+(R1wc) 2 ) Rezonans an nda; ı (R1 2 wc/(1+(R1wc) 2 )=0 W=0 S.2: ekil.1de verilen devrede Vi=5Vdc oldu una göre ve devredeki k anahtar önce t[0 10] sn Ş ğ ı aral nda ığı 2 konumuna ve aniden 1 konumuna getirilmektedir. Elektrik devrelerinin s n fland r lmas ı ı ı ı ı 1. Bir elektrik devresinde R-L-C elemanlar zaman n fonksiyonu olarak de i miyor ise devreye sabit parametreli devre denir ve ı ı ğş bu devreye ili kin durum denklemi ise sabit katsay l diferansiyel denklem biçimindedir ş ı ı 2. RLC elemanlar ndan biri veya daha fazlas zaman n fonksiyonu olarak de i ebiliyor ise böyle bir devreye de iken ı ı ı ğş ğ parametreli devre denir ve bu devreye ili kin diferansiyel denklemde de iken katsay l diferansiyel denklem biçimindedir. ş ğ ı ı 3. RLC elemanlar ndan biri veya daha faklas ak m yada gerilime ba l ysa devreye nonlineer (liner olmayan) devre ve bu ı ı ı ğı devreye ili kin diferansiyel denklemede nonlineer diferansiyel denklem denir. ş Durum denklemlerinin elde edilmesi Durum denklemlerini elde edebilmek için devreden bir a aç elde edilir.bu a aç elde edilirken a a daki kurallara uyulmal d r:...
View Full Document

This note was uploaded on 04/05/2010 for the course CHEMENG 05078870 taught by Professor Mustafa during the Spring '10 term at Ege Üniversitesi.

Page1 / 13

proje - B LG SAYAR ANAL Z LABARATUVARI İ İ İ İ GENEL...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online