proje - B LG SAYAR ANAL Z LABARATUVARI GENEL PROJE NDEK LER...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B LG SAYAR ANAL Z LABARATUVARI İ İ İ İ GENEL PROJE
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ç NDEK LER İ İ İ 1-SORU1 Devre emas ş ı - Rezonans - e frekans ş ı 2-Soru2 – Elektrik devrelerinin s n fland r lmas ı ı ı ı ı - Durum denklemlerinin elde edilmesi 3-soru3 - Matlabta polinomlar - Polinom fonksiyonlar ve tan mlar ı ı ı - Polinom de erlerinin hesaplanmas ğ ı - Matlabta say sal integral hesab ı ı 4-soru4 -Fourier analizi 5-Matlab programlar ı 6-Matlab ç kt lar ı ı ı
Image of page 2
s.1: ekil .1 de verilen devrenin Vo/Vi (ç k - giri ) empedansn n K anahtar n n 1 konumda oldu u ve 1ile2 konumunda k sa devre Ş ı ış ş ı ı ı ı ğ ı oldu u duruma göre bulunuz. Empedans de i imini frekansa göre komplex düzlemde,([Re,Im] ekseni) w=[0 100) için çizdirecek ve kö e ğ ğş ş frekans n grafikte i aretleyecek bir M-file gerçekle tirin. ı ı ş ş K anahtar n n 1 konumda olmas durumunda yani 1 ve 2 konumlar n n k sa devre oldu u durumda sistem. a a daki gibi olacakt r ı ı ı ı ı ı ğ ş ğı ı ikinci durumda giri empedans Zi; ş ı Z1= 1 1 * R Xc R Xc + Zi=Z1+R2 olacakt r. ı
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Zi= 1 1 * R Xc R Xc + + R2 Rezonans: iki karakterin birbirine uyum sa lamasd r. Rezonans an nda indüktans ile kondansatörün birbirine olan etkileri z t ğ ı ı ı ı yönlü olarak uyum sa l yor. ndüktans enerji verirken kondansatör enerji çekiyor yada tersi oluyor. Yani enerji al veri i indüktans ile ğı İ ış ş kondansatör aras nda oluyor. Dolay s yla ebekenin bu güçle bir ilgisi olmuyor.Rezonansta devre omik özellik gösterir. ı ı ı ş e frekans ş ı : devre ak m n n, maksimum ak m de erinin ı ı ı ı ğ 2 ‘ye oran na e it oldu u andaki frekans de eridir. ı ş ğ ğ Z= 1 1 1 1 R jwc R jwc + +R2 Z= 2 1 1 1 R jwc jwc R jwc R + + Z= 2 1 1 1 R jwc R R + + Z=(R1(1-jwcR1)/1+(R1jwc) 2 )+R2 Z=((R1/(1+(R1wc) 2 ))+R2) –j(R1 2 wc/(1+(R1wc) 2 ) Rezonans an nda; ı (R1 2 wc/(1+(R1wc) 2 )=0 W=0 S.2: ekil.1de verilen devrede Vi=5Vdc oldu una göre ve devredeki k anahtar önce t[0 10] sn Ş ğ ı aral nda ığı 2 konumuna ve aniden 1 konumuna getirilmektedir. Elektrik devrelerinin s n fland r lmas ı ı ı ı ı 1. Bir elektrik devresinde R-L-C elemanlar zaman n fonksiyonu olarak de i miyor ise devreyesabit parametreli devre denir ve ı ı ğş bu devreyeili kin durum denklemi ise sabit katsay l diferansiyel denklem biçimindedir ş ı ı 2. RLC elemanlar ndan biri veya daha fazlas zaman n fonksiyonu olarak de i ebiliyor ise böyle bir devreyede iken ı ı ı ğş ğ parametreli devre denir ve bu devreyeili kin diferansiyel denklemde de iken katsay l diferansiyel denklem biçimindedir. ş ğ ı ı 3. RLC elemanlar ndan biri veya daha faklas ak m yada gerilime ba l ysa devreyenonlineer (liner olmayan) devre ve bu ı ı ı ğ ı devreyeili kin diferansiyel denklemede nonlineer diferansiyel denklem denir. ş
Image of page 4
Durum denklemlerinin elde edilmesi Durum denklemlerini elde edebilmek için devreden bir a aç elde edilir.bu a açelde edilirken a a daki kurallara uyulmal d r: ğ ğ ş ğı ı ı 1. öncelikle ba msz ak m kaynaklar kiri seçilir. Daha sonra mümkün mertebe
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern