{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lecture19 - A × id e:AB Ö ie fD i×cÙ ×× iÓÒÓ fÙ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A × id e :AB Ö ie fD i×cÙ ×× iÓÒÓ fÙ ÐØ iÚa Ö ia Øe iÑ iØ× ca Ða Öe Ðd ×caÒeÜh ib iØ×ÓÑ eÔ eÖÔ ÐeÜ iÒgb ehaÚ iÓÙ ÖÒ ea Öd i×cÓÒ Ø iÒÙ iØ ie×C ÓÒ × id eÖØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒgeÜaÑ Ô Ðe× : E ÜaÑ Ô Ðe : D Óe×Øh e fÙÒ c Ø iÓÒ f ( x, y ) = 2 xy x 2 + y 2 haÚ ea ÐiÑ iØa ×Øh e iÒÔÙ ØÔa iÖ ( x, y ) aÔÔ ÖÓach e×Øh eÓ Ö ig iÒ ? fÝÓÙ Øh iÒkabÓÙ ØØh i× fÓ ÖaÑ ÓÑ eÒ ØÝÓÙ ÐÐ×Øa ÖØ ØÓaÔÔ Öec ia ØeØh ecÓÑ Ô ÐeÜ iØÝÓ fØh i××Ó ÖØÓ fÕÙ e×Ø iÓÒA ÖeÛ e×ÙÔÔÓ ×ed ØÓk eeÔ y Ü edaÒd Ðe Ø x aÔÔ ÖÓach ÞeÖÓ?eeÔ x Ü edaÒd Ðe Ø y aÔÔ ÖÓach ÞeÖÓ?e ØbÓ Øh aÔÔ ÖÓach ÞeÖÓ × iÑ Ù ÐØaÒ eÓÙ × ÐÝ?e ÐÐifØh e ÐiÑ iØeÜ i×Ø× iØ×hÓÙ ÐdÒ ØÑ a ØØeÖhÓÛ Û eaÔÔ ÖÓach Øh eÓ Ö ig iÒ ;Û e×hÓÙ Ðda ÐÛ aÝ ×ge ØØh e×aÑ eÖe×Ù ÐØÓ Ðe Ø×cÓÒ × id eÖ acÓÙÔ ÐeÓ fd ieÖeÒ ØÛ aÝ ×ØÓaÔÔ ÖÓach Øh eÓ Ö ig iÒ : • fÛ eÜ Øh eÚa ÐÙ eÓ f y a ×ÞeÖÓØh eÒ f ( x, y ) = 0 fÓ Öa ÐÐ ( x, y ) negationslash = (0 , 0) , aÒd Øh eÖe fÓ ÖeØh e ÐiÑ iØ i×ÞeÖÓ • fÛ eÜ Øh eÚa ÐÙ eÓ f x a ×ÞeÖÓØh eÒÛ ege ØØh e×aÑ eÖe×Ù ÐØC aÒÛ e cÓÒ c ÐÙd eØh eÒ Øha ØØh e ÐiÑ iØ i×ÞeÖÓ?Ó ØÝ e Ø • fÛ e×e Ø y = x Øh eÒ f ( x, y ) = f ( x, x ) = 2 x 2 2 x 2 = 1 fÓ Öa ÐÐ ( x, y ) negationslash = (0 , 0) , aÒd ×Ó Øh e ÐiÑ iØa ÐÓÒg Øh i×ÖÓÙ ØeØÓ Øh eÓ Ö ig iÒ i× ÓÒ e iÒ ceÛ eÓb Øa iÒd ieÖeÒ Ø ÐiÑ iØ×a ÐÓÒgd ieÖeÒ ØÔa Øh ×ØÓÛ a Öd Øh eÓ Ö ig iÒÛ ecÓÒ c ÐÙd eØha ØØh e ÐiÑ iØdÓe×ÒÓ ØeÜ i×Ø E ÜaÑ Ô Ðe ÓÛ cÓÒ × id eÖØh e fÙÒ c Ø iÓÒ f ( x, y ) = 2 x 2 y x 4 + y 2 . h i×Ø iÑ e • fÛ e×e Ø y = 0 aÒd Ðe Ø x → Û eÒd f → ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Lecture19 - A × id e:AB Ö ie fD i×cÙ ×× iÓÒÓ fÙ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online