{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lecture24 - F igÙ Öe Øh eÖF Ó ÖÑ ×Ó fØh eC ha...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: F igÙ Öe : Øh eÖF Ó ÖÑ ×Ó fØh eC ha iÒÙ Ðe ÒÓÙ Ö iÒ ØÖÓdÙ c Ø iÓÒ ØÓ Øh eÑ Ù ÐØ iÚa Ö ia Øecha iÒ ÖÙ ÐeÛ ecÓÒ × id eÖed Øh e× iØÙa Ø iÓÒ iÒÛ h ich z = f ( x, y ) Û iØh x aÒd y eachd eÔ eÒd eÒ ØÙÔÓÒa Øh iÖdÚa Ö iab Ðe t ÓÛ eÚ eÖÛ eÑ aÝeÒ cÓÙÒ ØeÖÔ ÖÓb ÐeÑ × iÒÛ h ich x aÒd y a ÖeØh eÑ ×e ÐÚ e×g iÚ eÒbÝ Ñ Ù ÐØ iÚa Ö ia Øe fÙÒ c Ø iÓÒ × C h a iÒÙ Ðe# ÙÔÔÓ ×eØha Ø z = f ( x, y ) Û h iÐe x = g 1 ( s, t ) aÒd y = g 2 ( s, t ) ×eeØh eØÖeed iag ÖaÑ Ðab e ÐÐeda ×F igÙ Öe Ò Øh i×× iØÙa Ø iÓÒÛ eÑ aÝ Ú ieÛ z a ×b e iÒgd eÔ eÒd eÒ ØÙÔÓÒ s aÒd t Û iØhÔa ÖØ ia Ðd eÖ iÚa Ø iÚ e×g iÚ eÒbÝ ∂z ∂s = ∂z ∂x ∂x ∂s + ∂z ∂y ∂y ∂s aÒd ∂z ∂t = ∂z ∂x ∂x ∂t + ∂z ∂y ∂y ∂t . hÝ?Óca ÐcÙ Ða Øe ∂z ∂s a ÐÐÛ ehaÚ eØÓdÓ i×Ú ieÛ t a ×cÓÒ ×ØaÒ ØaÒdÙ ×eÓÙ Ö Ô ÖeÚ iÓÙ ×Ú eÖ× iÓÒÓ fØh echa iÒ ÖÙ Ðe !h eÓÒ ÐÝd ieÖeÒ ce i×Øha ØÛ h eÖea ×Øh e ÖeÕÙ iÖedd eÖ iÚa Ø iÚ e×Ó f x aÒd y Ù ×ed ØÓb eÓ Öd iÒa ÖÝd eÖ iÚa Ø iÚ e×Øh eÝa ÖeÒÓÛ Ôa ÖØ ia Ðd eÖ iÚa Ø iÚ e× h i×Ôa ÖØ icÙ Ða ÖÚ eÖ× iÓÒÓ fØh echa iÒ ÖÙ ÐeÛ iÐÐb eaÒe××eÒ Ø ia ÐØÓÓ ÐiÒ Ða ØeÖ cÓÙ Ö×e×b ecaÙ ×e iØa ÐÐÓÛ ×Ù ×ØÓcÓÒÚ eÖØd eÖ iÚa Ø iÚ e× fÖÓÑ ÓÒ e ØÛ Ód iÑ eÒ × iÓÒa Ð cÓÓ Öd iÒa Øe×Ý ×ØeÑ ØÓaÒÓ Øh eÖ E ÜaÑ Ô Ðe : ÙÔÔÓ ×e z = f ( x, y ) fÛ e iÒ ØÖÓdÙ ceØh echaÒgeÓ fÚa Ö iab Ðe× x = r cos θ y = r sin θ Øh eÒÛ ecaÒ eÜÔ Öe×× z rr iÒ ØeÖÑ ×Ó fØh ed eÖ iÚa Ø iÚ e×Ó f z Û iØh Öe×Ô ec ØØÓ x aÒd y a × fÓ ÐÐÓÛ × : • Óge Ø z rr Û eÑ Ù ×Ø×Øa ÖØÛ iØh z r : z r = ∂z ∂r = ∂z ∂x ∂x ∂r + ∂z ∂y ∂y ∂r = z x cos θ + z y sin θ. • ÓÛÛ e jÙ ×ØhaÚ eØÓd ieÖeÒ Ø ia ØeØh i×Öe×Ù ÐØÛ iØh Öe×Ô ec ØØÓ r : z rr = ∂ 2 z ∂r 2 = ∂ ∂r parenleftbigg ∂z ∂r parenrightbigg = ∂ ∂r ( z x cos θ + z y sin θ ) = cos θ ∂ ∂r ( z x ) + sin θ ∂ ∂r ( z y ) = cos θ bracketleftbigg ∂z x ∂x ∂x ∂r + ∂z x ∂y ∂y ∂r bracketrightbigg + sin θ bracketleftbigg ∂z y ∂x ∂x ∂r + ∂z y ∂y ∂y ∂r bracketrightbigg = cos θ [ z xx cos θ + z xy sin θ ] + sin θ [ z yx cos θ + z yy sin θ ] = z xx cos 2 θ + 2 z xy sin θ cos θ + z yy sin 2 θ C ÓÑÑ eÒ Ø× : h eÖ igh ØhaÒd × id eÓ fÐiÒ e aÔÔ ea Ö×ØÓhaÚ eaÑ iÜ ØÙ ÖeÓ ffÙÒ c Ø iÓÒ × Ó f ( x, y ) aÒd ( r, θ ) bÙ ØÛ ea Öe fÖeeØÓ ÖeÔ ÐaceØh eÚa Ö iab Ðe× iÒ z x aÒd z y Ù × iÒgÓÙ ÖchaÒgeÓ fÚa Ö...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern