{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lectures8and9 - A ÔÔ ÖÓÜ iÑ a Ø iÓÒÓ fÒ Øeg Öa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A ÔÔ ÖÓÜ iÑ a Ø iÓÒÓ fÒ Øeg Öa Ð×bÝaÝ ÐÓ ÖÓ ÐÝÒÓÑ ia Ð× ÙÔÔÓ ×eÛ eÛ i×h ØÓeÚa ÐÙa Øe ´ . 5 e t 2 dt ekÒÓÛ e t 2 dÓe×ÒÓ ØhaÚ eaÒ ice Ô Ö iÑ iØ iÚ e×Ó Øh eÖe i×ÒÓÛ aÝ ØÓeÚa ÐÙa ØeØh i×eÜac Ø ÐÝA ×Û ed i×cÙ ××eda ØØh e ×Øa ÖØÓ fØh ecÓÙ Ö×eØh eÖea ÖeÒÙÑ eÖ ica ÐÑ e ØhÓd ×aÚa iÐab ÐebÙ ØÛ ha Ø ifÛ eÛ i×h ØÓeÜaÑ iÒ eØh e fÙÒ c ØiÓÒ f ( x ) = ´ x e t 2 dt ÓÚ eÖØh eeÒ Ø iÖe iÒ ØeÖÚa Ð bracketleftbig- 1 2 , 1 2 bracketrightbig ×aÝ? aÝ ÐÓ ÖÓ ÐÝÒÓÑ ia Ð×a ÖeØh eaÒ ×Û eÖ ! ecÓÙ Ðd ×Øa ÖØbÝd ieÖeÒ Ø ia Ø iÒg f ( x ) = ´ x e t 2 dt aÒdeÚa ÐÙa Ø iÒg f (0) , f prime (0) , f primeprime (0) , e ØcÓÛ eÚ eÖiØØÙ ÖÒ ×ÓÙ ØØha ØØh i× i×a Öea ÐÐÝbad idea ! Ø×a ØÖeÑ eÒdÓÙ ×aÑ ÓÙÒ ØÓ fÛ Ó ÖkaÒdÛ eac ØÙa ÐÐÝhaÚ eaÒa ÐØeÖÒa Ø iÚ eeÖe×Øh e ×Ñ a ÖØÛ aÝ ØÓÔ ÖÓceed :×Øa ÖØÛ iØh Øh e fÙÒ c Ø iÓÒ g ( u ) = e u . ekÒÓÛ Ô ick iÒg n = 2 a Öb iØÖa Ö iÐÝ Øha ØfÓ Ö u c ÐÓ ×eØÓÞeÖÓ e u ≈ P 2 , ( u ) = g (0) + g prime (0) u + 1 2 g primeprime (0) u 2 = 1 + u + u 2 . fÛ eÒÓÛÑ ak eØh e×Ùb ×Ø iØÙ Ø iÓÒ u = t 2 , Û eÓb Øa iÒ Øh eaÔÔ ÖÓÜ iÑ a Ø iÓÒ e t 2 ≈ P 2 , ( t 2 ) = 1 + t 2 + t 4 . eÚ ea ÖÖ iÚ eda ØØh e4 Øh Ó Öd eÖac ÐaÙ Ö iÒÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐfÓ Ö e t 2 , Û iØhÓÙ ØeÚ eÖhaÚ iÒg ØÓd ieÖeÒ Ø ia Øe e t 2 ! ecÓÙ Ðd ca ÐÐØh i×eÜÔ Öe×× iÓÒ P 4 , ( t ) fÓ Ö e t 2 , bÙ Ø fÓ Öc Ða Ö iØÝ Û e ÐÐk eeÔ Øh eÓ Ö ig iÒa ÐÒaÑ e fÓ ÖØh e fÙÒ c Ø iÓÒ ;iØ× P 2 , ( u ) fÓ Ö e u , eÚa ÐÙa Øed a Ø t 2 ) ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Lectures8and9 - A ÔÔ ÖÓÜ iÑ a Ø iÓÒÓ fÒ Øeg Öa...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online