{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NETWORK-1 - 1 VER HABERLE ME S STEMLER Bu blmde genel i...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. VER ° HABERLE ± ME S ° STEMLER ° Bu bölümde; genel i ° aretle ° me kavramlar ± , modülasyon teknikleri ve iletim oranlar ± na genel bir giri ° yap ± lm ±° t ± r. Ek olarak, veri haberle ° me kodlar ± ve makinelerin birbirlerine iletim yaparken e ° zamanlaman ± n nas ± l sa ² land ±²± konular ± na de ² inilmi ° tir. 1.1 Verinin " letilmesi Bilgisayarlar ± n, veri haberle ° mesinin ve a ² lar ± n amac ± veriyi bilgiye çevirmektir. Veri bir bilgisayarda saklan ± r ve bir haberle ° me sistemi üzerinden ikilik tabanda (0 veye 1 ler biçiminde) iletilir. Bir bilgisayardaki bitler elektrik i ° aretinin polarizasyon seviyeleri ile gösterilirler. Bir bilgisayardaki saklama eleman ± içindeki yüksek-seviye i ° areti 1 i ve alçak-seviye i ° areti 0 ± gösterebilir. Bu elemanlar birlikte dizilerek belirlenmi ° kodlara göre say ± ve karakterleri olu ° tururlar. Veri; haberle ° me yolu üzerinden (örne ² in telefon hatt ± ) bilgisayar-yönlendirmeli cihazlar aras ± nda elektrik i ° aretleri ve bit katarlar ± ile iletilir. Bu elektrik i ° aretleri ve bit katarlar ± harf ve karakterleri belirtir. Baz ± durumlarda, veri ±°± k i ° aretleri ile gösterilir (fiber optik hatlarda). Bit dizileri kullan ± c ± verisini ve kontrol verisini tan ± mlar. Kontrol verisi, haberle ° me a ²± n ± ve kullan ± c ± verisi ak ±°± n ± yönetmek için kullan ± l ± r. , ekil 1-1 de, verinin gönderici cihazdan ç ± k ±°± , haberle ° me ortam ± ndan geçi ° i ve al ± c ± cihaza geli ° i görülmektedir. " kilik veri kodu, terminaller ve ç ± k ±° larda on taban ± na çevrilirek gösterilir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Saniye ba °± na bit (bit/sn) terimi iletim h ± z ± n ± belirtmek üzere kullan ± l ± r. Bu terim haberle ° me yolu veya parças ± üzerinden saniyede iletilen bit say ± s ± n ± verir. Örne ² in 2400 bit/sn lik bir hat, bir say ± veya karakteri belirtmek için 8-bit lik kodlar kullan ± yorsa, saniyede iletilen karakter say ± s ± 300 (2400 / 8) olur. Haberle ° me h ± z ± genelde bit/sn oran ± ile verilir. 1.1.1 " letim karakteristikleri Veri haberle ° mesini anlamak için, elektri ² in iletim karakteristikleri hakk ± nda genel bir bilgiye sahip olunmal ± d ± r. Hat kapasitesi, hata kontrol teknikleri, haberle ° me yaz ± l ± m ± , ve di ² er pek çok a ² bile ° eni elektri ² in yapabildikleri ve s ± n ± rlamalar ± çerçevesinde analiz edilir ve tasarlan ± r. , ekil 1-1 den de görüldü ² ü gibi veri, haberle ° me kanal ± üzerinden elektrik i ° aretinin de ² i ° imleri ile iletilir. Bu de ² i ° imler 1 ve 0 lar ± gösterir. Elektrik i ° aretinin konumu kendini ya bir i ° aret seviyesi ya da bir ba ° ka kompleks elektrik i ° areti ° eklinde gösterir. Bir i ° aretin iletim yolu üzerindeki hareketine i ° aret yay ± lmas ± denir. Bir kablo yolu üzerinde, i ° aret yay ± lmas ± elektrik ak ± m ± ° eklindedir. Bilgisayar siteleri aras ± ndaki radyo transmisyonu ise, havada elektromanyetik dalga olarak yay ± lan elektrik i °
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

NETWORK-1 - 1 VER HABERLE ME S STEMLER Bu blmde genel i...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online