NETWORK-1 - 1. VER & HABERLE ¡ ME S...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. VER & HABERLE ¡ ME S & STEMLER & Bu bölümde; genel i & aretle & me kavramlar ¡ , modülasyon teknikleri ve iletim oranlar ¡ na genel bir giri & yap ¡ lm ¡& t ¡ r. Ek olarak, veri haberle & me kodlar ¡ ve makinelerin birbirlerine iletim yaparken e & zamanlaman ¡ n nas ¡ l sa ¢ land ¡¢¡ konular ¡ na de ¢ inilmi & tir. 1.1 Verinin " letilmesi Bilgisayarlar ¡ n, veri haberle & mesinin ve a ¢ lar ¡ n amac ¡ veriyi bilgiye çevirmektir. Veri bir bilgisayarda saklan ¡ r ve bir haberle & me sistemi üzerinden ikilik tabanda (0 veye 1 ler biçiminde) iletilir. Bir bilgisayardaki bitler elektrik i & aretinin polarizasyon seviyeleri ile gösterilirler. Bir bilgisayardaki saklama eleman ¡ içindeki yüksek-seviye i & areti 1 i ve alçak-seviye i & areti 0 ¡ gösterebilir. Bu elemanlar birlikte dizilerek belirlenmi & kodlara göre say ¡ ve karakterleri olu & tururlar. Veri; haberle & me yolu üzerinden (örne ¢ in telefon hatt ¡ ) bilgisayar-yönlendirmeli cihazlar aras ¡ nda elektrik i & aretleri ve bit katarlar ¡ ile iletilir. Bu elektrik i & aretleri ve bit katarlar ¡ harf ve karakterleri belirtir. Baz ¡ durumlarda, veri ¡&¡ k i & aretleri ile gösterilir (fiber optik hatlarda). Bit dizileri kullan ¡ c ¡ verisini ve kontrol verisini tan ¡ mlar. Kontrol verisi, haberle & me a ¢¡ n ¡ ve kullan ¡ c ¡ verisi ak ¡&¡ n ¡ yönetmek için kullan ¡ l ¡ r. , ekil 1-1 de, verinin gönderici cihazdan ç ¡ k ¡&¡ , haberle & me ortam ¡ ndan geçi & i ve al ¡ c ¡ cihaza geli & i görülmektedir. " kilik veri kodu, terminaller ve ç ¡ k ¡& larda on taban ¡ na çevrilirek gösterilir. Saniye ba &¡ na bit (bit/sn) terimi iletim h ¡ z ¡ n ¡ belirtmek üzere kullan ¡ l ¡ r. Bu terim haberle & me yolu veya parças ¡ üzerinden saniyede iletilen bit say ¡ s ¡ n ¡ verir. Örne ¢ in 2400 bit/sn lik bir hat, bir say ¡ veya karakteri belirtmek için 8-bit lik kodlar kullan ¡ yorsa, saniyede iletilen karakter say ¡ s ¡ 300 (2400 / 8) olur. Haberle & me h ¡ z ¡ genelde bit/sn oran ¡ ile verilir. 1.1.1 " letim karakteristikleri Veri haberle & mesini anlamak için, elektri ¢ in iletim karakteristikleri hakk ¡ nda genel bir bilgiye sahip olunmal ¡ d ¡ r. Hat kapasitesi, hata kontrol teknikleri, haberle & me yaz ¡ l ¡ m ¡ , ve di ¢ er pek çok a ¢ bile & eni elektri ¢ in yapabildikleri ve s ¡ n ¡ rlamalar ¡ çerçevesinde analiz edilir ve tasarlan ¡ r. , ekil 1-1 den de görüldü ¢ ü gibi veri, haberle & me kanal ¡ üzerinden elektrik i & aretinin de ¢ i & imleri ile iletilir. Bu de ¢ i & imler 1 ve 0 lar ¡ gösterir. Elektrik i & aretinin konumu kendini ya bir i & aret seviyesi ya da bir ba & ka kompleks elektrik i & areti & eklinde gösterir. Bir i & aretin iletim yolu üzerindeki hareketine i & aret yay ¡ lmas ¡ denir. Bir kablo yolu üzerinde, i & aret yay ¡ lmas ¡ elektrik ak ¡ m ¡ & eklindedir. Bilgisayar siteleri aras ¡ ndaki radyo transmisyonu ise, havada elektromanyetik dalga olarak yay...
View Full Document

Page1 / 27

NETWORK-1 - 1. VER & HABERLE ¡ ME S...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online