{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Eigen Samenvatting - Samenvatting Hoofdstuk 1 Why Focus on...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Samenvatting Integration: Business Processes Hoofdstuk 1: Why Focus on Business Processes? De reputatie van de EU is weg. Japan is aan het overnemen. Consumenten zijn moeilijk tevreden te houden. Ze herinneren jou alleen als je een extreem arm of verassend goede dienst of product levert. Het verlenen van buitengewoon goede diensten: Consumenten verwachten dat elk interface als plezierig wordt ervaren. Je moet deze momenten van waarheid arrangeren. Een heel ander gedachte patroon doet zich voor wanneer je je aandacht richt op het proces. Organizational focus Process focus Werknemers zijn het problem Het process is het problem Werknemers Mensen Het doen van mijn werk Hulp krijgen of helpen om dingen gedaan te krijgen Mijn werk begrijpen Weten hoe mij werk in het totale proces past Meten van individu Meten van het process Verander het persoon Verander het process Je kunt altijd een beter werknemer vinden Je kunt altijd het process verbeteren Mensen motiveren Belemmeringen verwijderen Werknemers controleren Ontwikkeling van mensen Niemand vertrouwen We zitten allemaal in het zelfde schuitje Wie maakte de fout? Wat stond de fout toe Verbeter fouten Verminder variaties Bottom-line driven Customer driven. Focus: Een organisatie die zich focust op winst (american), kan misschien wel een maximale winst bereiken in de toekomst, maar een organisatie die zich focust op reputatie(Japan), zal op de langere duur het beste rendement aan haar beleggers leveren. Hoe wijzig je een organisatie naar een proces? 10 regels: 1) De organisatie moet geloven dat veranderingen belangrijk en waardevol zijn voor haar toekomst. 2) Er moet een visie zijn die een beeld schetst van de gewenste toekomstige situatie en begrijpelijk en zienbaar is voor iedereen. 3) Bestaande en potentiële belemmeringen moeten geïdentificeerd en verwijderd worden. 4) De totale organisatie moet achter de strategie staan om de visie te kunnen verwezenlijken. 5) De leiders van de organisatie moeten een model van het proces en een voorbeeld geven.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Samenvatting Integration: Business Processes 6) Er moet training worden gegeven voor de vereiste nieuwe vaardigheden. 7) Meting systemen moeten zodanig worden vastgesteld dat de resultaten kunnen worden gekwantificeerd. 8) Feedback moet continu worden gegeven door iedereen. 9) Coaching moet worden gegeven om ongewenst gedrag te kunnen corrigeren. 10) Er moeten erkenning en beloning systemen komen om de effectiviteit van de gewenste houding te versterken. Harrington’s change process chart: P1 = Huidige staat P2 = gewenste staat P3 = Pijn P4 = Plezier A1 = Cyclus zonder P3 of P4 te veranderen A2 = Cyclus met het veranderen van P3 of P4 Proces: Alles wat we doen is een process en business processen spelen een belangrijke rol in de economische voorbestaan van onze organisaties. Maar een proces heeft ook sub proces stappen. Er zijn letterlijk dagelijks honderd verschillende business processen aan de gang.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}