ch6d_Analysis of Qeueing Models

ch6d_Analysis of Qeueing Models - ÖØ ¹ Ø ÈÖÓ ×× ×...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖØ ¹ Ø ÈÖÓ ×× × ¯ ŻŻ½ ÉÙ Ù ¯ Å»Å»Ñ ÉÙ Ù ¯ ŻŻѻ ÉÙ Ù ¯ Ê ×ÙÐØ× ÓÖ ÇØ Ö ÉÙ Ù Ò ËÝ×Ø Ñ× ¯ Ò ÐÝ× × Ó Ë Ò Ð ÉÙ Ù ­½ Ê ÂÒ ¿½º½ ÖØ ¹ ¯ ÂÓ Ø ÈÖÓ ×× × × ÖÖ Ú ÓÒ Ø Ø Ñ ´ Ò ÒÓØ × Ø µº ¯ ËØ Ø ÆÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ¯ ÖÖ Ú Ð Ó Ò Û Ó Ò × Ø ×Ø Ø ØÓ Ò·½ ÖØ ¯ Ô ÖØÙÖ Ó Ó Ò × Ø ×Ý×Ø Ñ ×Ø Ø ØÓ Ò ½ Ø ¯ ËØ Ø ¹ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÑ ¼ ½ ¾ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¡¡¡ ¾ ½ ½ ·½ ·½ ·½ ·¾ ¡¡¡ ½ ¯ ÁÒ ×Ø ØÒ ß Ò Û ÖÖ Ú Ð× Ø ÔÐ Ø Ö Ø ß Ì × ÖÚ Ö Ø × Ò ­½ Ê ÂÒ Ò ¿½º¾ ¯ ÓØ Ø ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ × Ò × ÖÚ Ø Ñ × Ö ××ÙÑ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿ Ì ÓÖ Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Ì Ð ØÝ ×Ø Ý¹×Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÔÒ Ó ÖØ ¹ Ø ÔÖÓ ×× Ò Ò ×Ø Ø Ò × Ú Ò Ý ¼ ½ ¡ ¡ ¡ Ò ½ ÔÒ Ô¼Ò ½ ¾ ½ ´¿½º½µ ½ ¾¡¡¡ À Ö ¸ Ô¼ × Ø ÔÖÓ Þ ÖÓ ×Ø Ø º Ò Ð ØÝ Ó Ò ÒØ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ÈÖÓÓ Ë ÙÔÔÓ× Ø ×Ý×Ø Ñ × Ò ×Ø Ø Ø Ø Ñ Ø ÁÒ Ø Ò ÜØ ¡Ø¸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ÑÓÚ ØÓ ×Ø Ø ½ ÓÖ · ½ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓ ÐØ × È Ò´Ø · ¡Øµ · ½ Ҵص ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÓÒ ÖÖ Ú Ð Ò ÒØ ÖÚ Ð ¡Ø ¡Ø È Ò´Ø · ¡Øµ ½ Ҵص ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÓÒ Ô ÖØÙÖ Ò ÒØ ÖÚ Ð ¡Ø ¡Ø Á Ø Ö Ö ÒÓ ÖÖ Ú Ð× ÓÖ Ô ÖØÙÖ ×¸ Ø ×Ý×Ø Ñ Û ÐÐ ×Ø Ý Ò ×Ø Ø Ò ¸ Ø Ù× È Ò´Ø · ¡Øµ Ҵص ½ ¡Ø ¡Ø ¡Ø ×Ñ ÐÐ Þ ÖÓ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØÛÓ Ú ÒØ× ´ØÛÓ ÖÖ Ú Ð׸ ØÛÓ Ô ÖØÙÖ ¸ ÓÖ ÖÖ Ú Ð Ò Ô ÖØÙÖ µ Ó ÙÖÖ Ò ÙÖ Ò Ø × ÒØ ÖÚ Ð Ô ´Øµ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ò ×Ø Ø ØØÑ Ø ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¡¡¡ ´½ ¼¡ØµÔ¼´Øµ · ½¡ØÔ½´Øµ Ô½´Ø · ¡Øµ ¼¡ØÔ¼´Øµ · ´½ ½¡Ø ½¡ØµÔ½´Øµ · ¾¡ØÔ¾´Øµ Ô¾´Ø · ¡Øµ ½¡ØÔ½´Øµ · ´½ ¾¡Ø ¾¡ØµÔ¾´Øµ · ¿¡ØÔ¿´Øµ ¡Ø Ô¼´Ø · ¡Øµ Ô ´Ø · ¡Øµ ½¡ØÔ ½´Øµ · ´½ ¡ØµÔ ´Øµ · ·½¡ØÔ ·½´Øµ ¡¡¡ Ì Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ò ÛÖ ØØ Ò × ÓÐÐÓÛ× Ô ´Ø·¡Øµ Ô ´Øµ Ð Ñ¡Ø ¼ ¡Ø ½Ô ½´Øµ ´ · µÔ ´Øµ · ·½Ô ·½´Øµ Ô ´Øµ Ø ½Ô ½´Øµ ´ · µÔ ´Øµ · ­½ Ê ÂÒ ·½Ô ·½ ¿½º ´Øµ ÍÒ Ö ×Ø Ý ×Ø Ø ¸ Ô ´Øµ ÔÔÖÓ × ¬Ü Ú ÐÙ Ô ¸ Ø Ø × Ð Ñ Ô ´Øµ Ô Ø½ Ò Ô ´Øµ ÐÑ ¼ ؽ Ø ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × Ò Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û Ø ¼ ½Ô ½ ´ · µÔ · ·½Ô ·½ ¼ ½ · Ô ·½ Ô ½ Ô ½ ½ ¾ ¿ ·½ ·½ Ô½ ¼ ½ Ô¼ Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ø × × Ø Ó ÕÙ Ø ÓÒ× × ¼ ½ ¡ ¡ ¡ Ò ½ ÔÒ Ô Ô¼ Ò ½ ¼ ½ ¾¡¡¡ Ò ·½ Ê ¼ Ò ½¾ ½ ¿½º ­½ ÂÒ Ì ×ÙÑ Ó ÐÐ ÔÖÓ ÓÒ Ô¼ Ð Ø × ÑÙ×Ø ½ ½ · Ƚ ½ ÉÒ ¼½ Ò ÕÙ Ð ØÓ ·½ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¯ ŻŻ½ ÕÙ Ù × Ø ÑÓ×Ø ÓÑÑÓÒÐÝ Ù× ØÝÔ Ó ÕÙ Ù ¸ ¯ Í× ØÓ ÑÓ Ð × Ò Ð ÔÖÓ ××ÓÖ ×Ý×Ø Ñ× ÓÖ ØÓ ÑÓ Ð Ò Ú Ù Ð Ú × Ò ÓÑÔÙØ Ö ×Ý×Ø Ñ ¯ ××ÙÑ × Ø Ø Ø ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ × Ò Ø × ÖÚ Ø Ñ × Ö ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ø Ö × ÓÒÐÝ ÓÒ × ÖÚ Öº ¯ ÆÓ Ù« Ö ÓÖ ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ × Þ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ò Ø × ÖÚ × ÔÐ Ò × Ë ¯Æ ØÓ ÒÓÛ ÓÒÐÝ Ø Ñ Ò ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ø Ñ Ò × ÖÚ Ö Ø º ¯ ËØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ¼ ½ ¾ ŻŻ½ ÉÙ Ù ¡ ¡¡ ½ ·½ ¡ ¡¡ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¯ ÖØ ¹ Ê ×ÙÐØ× ÓÖ Å»Å»½ ÉÙ Ù × Ø ÔÖÓ ×× × Û Ø Ò ¼½¾ ½ Ò Ò ½¾ ½ Ò Ð ØÝ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ¼ ½Ò ¯ ÈÖÓ ÔÒ Ô¼Ò ½¾ ÒÔ ½ Ì ÕÙ ÒØ ØÝ × ÐÐ ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ Ò × Ù×Ù ÐÐÝ ÒÓØ Ý ×ÝÑ ÓÐ º Ì Ù× ½ Ô¼ ½ ¾ · ¡¡¡ · ½ ½· · ÔÒ ´½ µ ÒÒ ¼ ½ ¾ ½ Ò × ÓÑ ØÖ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º ¯ ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø × ÖÚ Ö ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ú Ò ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Í ½ Ô¼ ­½ Ê ÂÒ ¿½º½¼ ÔÒ ¼ ¯Å ¯Î Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ½ ½ Ò ÒÔÒ Ò´½ µ Ò Ò ½ Ö Ò Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Î ÖÒ Ò¾ ´ Ò µ¾ Ƚ ¾ Ò ´ Ò µ¾ Ò ½ Ò ´½ µ ´½ µ¾ ¯ ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ò ÓÖ ÑÓÖ Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ È ´ Ò Ó × Ò ×Ý×Ø Ñµ Ƚ ÒÔ È½ Ò ´½ µ Ò Ò ½ ½ ¯Å Ð Ûµ Å Ò ÒÙÑ Ö Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¢ Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ­½ Ê ÂÒ ¿½º½½ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ´Ù× Ò Ø Ä ØØÐ ³× Ì Ø× Ö ¯ ÙÑÙÐ Ø Ú Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ´Öµ ½ Ö ´½ ½ ½ ½ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ò µ Ò ¼ Ö ½ ½ ¯Ì Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º Õ¹Ô Ö ÒØ Ð Ó Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÖÕ ´½ µ Õ ½ ½¼¼ ÓÖ ¼ ½ ½¼¼ ½ ÐÒ ÖÕ ´½ µ ½¼¼ Õ ¯ ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Û ØÒ ØÑ ´Ûµ ½ Û ´½ µ ­½ Ê ÂÒ ¿½º½¾ Ì × × ØÖÙÒ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÁØ× Õ¹Ô Ö ÒØ Ð × Ú Ò Ý ¼ ½ ½ ½¼¼ ÛÕ ÐÒ ´½ µ ½¼¼ Õ Ì ÓÚ ÓÖÑÙÐ ÔÔÐ × ÓÒÐÝ Õ × Ö Ø Ö Ø Ò ½¼¼´½ µº ÐÐ ÐÓÛ Ö Ô Ö ÒØ Ð × Ö Þ ÖÓº ¼ ½ Û ½¼¼ ÛÕ Ñ Ü ¼ ÐÒ ½¼¼ Õ ¯ Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ÕÙ Ù ½ ½ Ò ´Ò ½µÔ ´Ò ½µ´½ µ Õ ÁÐ Ø Ö Ö ÒÓ Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ¯ Ù×Ý Ô Ö Ó Ì Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ØÛ Ò ØÛÓ ×Ù ×× Ú Ð ÒØ ÖÚ Ð× Ò ½ Ò Ò Ò ¾ ½ ½ ­½ Ê ÂÒ ¿½º½¿ Ü ÑÔÐ ¿½º½ Ç Ò Ò ØÛÓÖ Ø Û Ý¸ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× × ÓÛ Ø Ø Ø Ô Ø× ÖÖ Ú Ø Ñ Ò Ö Ø Ó ½¾ Ô Ø× Ô Ö × ÓÒ ´ÔÔ×µ Ò Ø ØÛÝ Ø × ÓÙØ ØÛÓ Ñ ÐÐ × ÓÒ × ØÓ ÓÖÛ Ö Ø Ñº Í× Ò Ò Å»Å»½ ÑÓ Ð¸ Ò ÐÝÞ Ø Ø Û Ýº Ï Ø × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ù« Ö ÓÚ Ö­ÓÛ Ø ØÛÝ ÓÒÐÝ ½¿ Ù« Ö× ÀÓÛ Ñ ÒÝ Ù« Ö× Ó Û Ò ØÓ Ô Ô Ø ÐÓ×× ÐÓÛ ÓÒ Ô Ø Ô Ö Ñ ÐÐ ÓÒ ÖÖ Ú Ð Ö Ø ½¾ ÔÔ× Ë ÖÚ Ö Ø ½»º¼¼¾ ¼¼ ÔÔ× Ø Û Ý ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ ¼º¾ ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ô Ø× Ò Ø ØÛÝ ´½ µ Ò ¼ ´¼ ¾ µÒ Å Ò ÆÙÑ Ö Ó Ô Ø× Ò Ø ØÛÝ ´½ µ ¼ ¾ ¼ ¼ ¿¿ Å Ò Ø Ñ ×Ô ÒØ Ò Ø ØÛÝ ´½ µ ´½ µ ´½ ¼¼µ ´½ ¼ ¾ µ ¾ ­½ Ê ÂÒ ¿½º½ Ñ ÐÐ × ÓÒ × ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ù« Ö ÓÚ Ö­ÓÛ ÌÓ Ð Ñ Ø Ø ÔÖÓ ½¼ ÓÖ Ò È´ÑÓÖ Ø Ò ½¿ Ô ½¿ ¼ ¾ ½¿ ½ ½ Ô Ø× Ô Ö Ð Ð ØÝ Ó ÐÓ×× ØÓ Ð ×× Ø Ò ½¼ Ò ÐÓ ´½¼ µ ÐÓ ´¼ ¾ µ ÏÒ ÓÙØ Ø Ò Ù« Ö׺ Ì Ð ×Ø ØÛÓ Ö ×ÙÐØ× ÓÙØ Ù« Ö ÓÚ Ö­ÓÛ Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø º ËØÖ ØÐÝ ×Ô Ò ¸ Ø Ø Û Ý × ÓÙÐ ØÙ ÐÐÝ ÑÓ Ð × ¬Ò Ø Ù« Ö Å»Å»½» ÕÙ Ù º Ë Ò Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ × ÐÓÛ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ù« Ö× × Ö ÓÚ Ø Ñ Ò ÕÙ Ù Ð Ò Ø ¸ Ø Ö ×ÙÐØ× Ó Ø Ò Ö ÐÓ× ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº ­½ Ê ÂÒ ¿½º½ 0.04 0.03 Response time 0.02 0.01 0.00 0.00 0.25 0.50 Utilization 0.75 1.00 ÓÖ Ò Å»Å»½ ÕÙ Ù ØÓ ×Ø Ð ¸ Ø ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ÑÙ×Ø Ð ×× Ø Ò ÓÒ º ÓÜ ¿½º½ ŻŻ½ ÉÙ Ù ­½ Ê ÂÒ ¿½º½ ½º È Ö Ñ Ø Ö× ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ë ÖÚ ÖØ ¾º ÌÖ Æ ¿º ËØ º ÈÖÓ º ÈÖÓ ºÅ ÒØ Ò× ØÝ Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Ð ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÌÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ ÑÙ×Ø Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø Ð ØÝ Ó Ò ÒÙÑ Ô¼ Ò Ò Ó × ÒØ Ó × ÒØ ÖÓ ÔÒ ´½ µ ½ ½ Ð ×× Ø Ò ÓÒ º Ò Ò ¼½ ½ ¼ ¼ ÖÓ ºÎÖ Ò º ÈÖÓ ºÅ Ó ÒÑ Ð ØÝ Ó Ó × ÒØ ÕÙ Ù ÕÙ Ù ×Ý×Ø Ñ Î Ö Ò µ Ó × ÒØ Ó × ÒØ ÖÓ È ´ÒÕ ÒÕ ÕÙ Ù ´ ´½ µ¾ ½ ´½ ¾ µ ·½ Ò ÒÙÑ ÖÓ ½ ¾ ½¼º Î Ö Ò ½½º Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ ÎÖ ÒÕ ¾ ´½· ´½ µ¾ ¾µ ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ´Ö µ ½ Ö ´½ µ ½¾º Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÓØ ÒØ Ð Ó Ø ÒØ Ð Ó Ø Ö ½ ½ ½¿º Î Ö Ò ½º ½º ½º Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÎÖ Ö Ö ¾¿ ½¾ ´½ µ¾ Õ ¹Ô Ö Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÐÒ ½¼¼ ´½¼¼ Õµ ´Û µ ½ ¼¹Ô Ö Ö ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Û Ø Ò Ø Ñ Û ´½ µ ½ºÅ ÒÛ ØÒ ØÑ ÓØ ÒØ Ð Ó Ø ÒØ Ð Ó Ø Û ½ ½ ½ºÎÖ Ò ½º ¾¼º Û ØÒ ØÑ ÎÖ Û ´¾ µ ¾ ´½ µ¾ Û Õ ¹Ô Ö Û ØÒ ØÑ Û ØÒ ØÑ Ñ Ü´¼ Ñ Ü´¼ Ó × ÒØ ÐÒ ½¼¼ ´½¼¼ Õµ µ Ò ½ ¼¹Ô Ö Û ÐÒ ½¼ µ Ò ¾½º ÈÖÓ ¾¾º ÈÖÓ ¾¿º Å Ð ØÝ Ó ¬Ò Ò Ð ØÝ Ó × ÖÚ Ò Ò ÒÙÑ ÖÓ Ò ÓÖ ÑÓÖ Ò ×Ý×Ø Ñ Ò Ó × Ò ÓÒ ½ Ê Ò ÓÒ ­ Ù×Ý Ô Ö Ó ÂÒ Ù×Ý Ô Ö Ó Ò ÓÒ ½ ¾Ò Ò ¾ ½ ´½· µ¾Ò ½ ¿½º½ Ó × × ÖÚ ÖÓ ½ ½ ´½· µ ´½ µ¿ ¾ºÎÖ Ò Ó ÒÙÑ Ó × × ÖÚ ½ Ù×Ý Ô Ö Ó ¯ Í× ØÓ ÑÓ Ð ÑÙÐØ ÔÖÓ ××ÓÖ ×Ý×Ø Ñ× ÓÖ Ú × Ø Ø Ú × Ú Ö Ð ÒØ Ð × ÖÚ Ö× Ò ÐÐ Ó × Û Ø Ò ÓÖ Ø × × ÖÚ Ö× Ö ÔØ Ò ÓÒ ÕÙ Ù º ¯ Ñ ÒØ Ð × ÖÚ Ö× Û Ø × ÖÚ Ö Ø Ó Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ º ¯Ì ÖÖ Ú Ð Ö Ø × Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ ¯ Á ÒÝ Ó Ø Ñ × ÖÚ Ö× Ö Ð ¸ Ø ÖÖ Ú Ò Ó × × ÖÚ ÑÑ Ø Ðݺ ¯ Á ÐÐ Ñ × ÖÚ Ö× Ö Ù×ݸ Ø ÖÖ Ú Ò Ó × Û Ø Ò ÕÙ Ù º ¯ Ì ×Ø Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ¼ ½ ¾ ¾ ¿ Å»Å»Ñ ÉÙ Ù ¡ ¡¡ ´Ñ ½µ Ñ ½ Ñ Ñ Ñ Ñ·½ Ñ ¡¡¡ ­½ Ê ÂÒ ¿½º½ Ò ÐÝ× × Ó Å»Å»Ñ ÉÙ Ù Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ÖØ ¹ Ø ÔÖÓ ×× Ò ¼½¾ ½ Ò Ò Ò ½¾ Ñ ½ Ò Ñ Ò Ñ Ñ·½ ½ ¯ ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ò ½¾ Ñ ½ ¼ Ò Ò ÔÒ ÔÒ ½ Ñ ÑÒ Ñ Ò Ô¼ Ò Ñ Ñ · ½ ÁÒ Ø ÖÑ× Ó Ø ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ Ñ¸ ÛÚ ´Ñ µÒ Ñ ½ Ò Ñ Ô¼ Ò ½ ¾ ÔÒ Ò Ñ Ô Ò Ñ Ñ·½ ½ Ѽ ¯ ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ½ ÔÒ ½ ­½ ¯ ÆÙÑ Ò ¼ Ê ÂÒ ¿½º½ Ì × Ú× Ñ ½ ´Ñ µÒ ´Ñ µÑ ½ Ò Ñ Ô¼·Ô¼ ·Ô¼ Ò½ Ò Ñ ÒÑ ½ ÓÖ Ô¼ ¯ ÈÖÓ ¾ Ñ Ò ¿ ½ Ñ ½ ´Ñ µ ´Ñ µ ½· · Ñ ´½ µ Ò ½ Ò Ð ØÝ ± Ø Ø Ò ÖÖ Ú Ò Ó Û Ø Ò Ø ÕÙ Ù ± È ´ Ñ Ó ×µ ÔÑ · ÔÑ·½ · ÔÑ·¾ · ¡ ¡ ¡ ´Ñ µÑ Ƚ Ô¼ Ñ Ò Ñ Ò Ñ ´Ñ µÑ Ô¼ Ñ ´½ µ × ØÓ Ì × × ÒÓÛÒ × ÖÐ Ò ³× ÆÓØ Ø Ø ÓÖ Ñ ½¸ ± ­½ Ê ÂÒ ÓÖÑÙÐ º º ¿½º¾¼ ¯Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ÕÙ Ù ÒÕ ÒÕ È½ Ñ·½´Ò ѵÔÒ Ò Ñ Ô¼ ´Ñ µ Ƚ Ñ·½´Ò ѵ Ò Ñ Ñ ÑÒ ´µ Ô¼ ÑÑ µ¾ ´½ ½ ± ­½ Ê ÂÒ ¿½º¾½ ¯ ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò × ÖÚ Ò× ÈÑ ½ ÒÔÒ · Ƚ Ñ ÑÔÒ Ò Ò½ ½Ô¼ ´Ñ µ ½ ´Ñ µ¾ ·¾Ô¼ ¾ ·¡¡¡ ´Ñ µÑ ½ ·´Ñ ½µÔ¼ ´Ñ ½µ ·Ñ´ÔÑ · ÔÑ·½ · ÔÑ·¾ · ¡ ¡ ¡ ·µ ¼ ´Ñ µ ´Ñ µ¾ Ñ Ô¼ · Ô¼ ½ · Ô¼ ¾ ½ Ñ ¾ µ · ¡ ¡ ¡ · Ô¼ ´Ñ ¾µ ´Ñ ·Ñ± Ñ ´Ô¼ · Ô½ · Ô¾ · ¡ ¡ ¡ · ÔÑ ¾µ ·Ñ± Ñ ´½ ÔÑ ½ ±µ ·Ñ± Ñ Ñ ÔÑ ½ · ѱ´½ µ Ñ × Ò Ñ±´½ µ ÑÔÑ Ñ ÔÑ ½ ­½ Ê ÂÒ ¿½º¾¾ ¯ ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ÒÕ · Ò× ¯Î Ö Ò Ó Ò Ò ÒÕ × ÓÛÒ × Î ÖÒ Î Ö ÒÕ ½ Ò × Ñ Ð ÖÐÝ Ñ· ± ½· ± Ñ·± ·Ñ ¾ ´½ µ ± ´½ · ± µ ´½ µ¾ ¾ ¿ ¯ ÁÒ Ì × ÓÒ ×¸ ß ÌÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ó × ÖÖ Ú Ò Ò ØØ Ò × ÖÚ Û ÐÐ Ì ß ÌÓØ Ð Ù×Ý Ø Ñ Ó Ñ × ÖÚ Ö× ØÓ × ÖÚ Ø × Ó × Û ÐÐ Ì ß ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó × ÖÚ Ö Ù×Ý Ø Ñ Ô Ö × ÖÚ Ö ´ Ì µ Ñ Í ÌÓØ Ð Ø Ñ Ì ­½ Ê ÂÒ ¿½º¾¿ Ñ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ù× Ò Ä ØØÐ ³× Ð Û ¼ ½ Ò ½ ±Ñ ½ ± Ö · ½· ½ Ñ´½ µ ¯Å ÒÛ ØÒ ØÑ Û ¯ ÈÖÓ ¯Å ÒÕ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ½ Ö ½ ѱ·Ñ Ñ ´½ µÖ ´Öµ ½ Ö ± Ö Ö ¯ ÆÓØ Ø Ø Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö × ÒÓØ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ ÙÒÐ ×× Ñ ½ ¯ ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ø Ó Æ ÒØ Ó Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ö × Ð ×× Ø Ò ÓÒ º ¯ ÈÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Û ØÒ ØÑ ´Ûµ ½ ± Ñ ´½ µÛ ­½ Ê ÂÒ ¿½º¾ Ñ ´½ µ ± Ö Ë Ò Û × ØÖÙÒ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ø× Õ¹Ô Ö ÒØ Ð ¼ ½ ½ ½¼¼± ÛÕ Ñ Ü ¼ ÐÒ Ñ ´½ µ ½¼¼ Õ Á Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÕÙ Ù Ò ± × Ð ×× Ø Ò ½ Õ ½¼¼¸ Ø × ÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ú º Ì ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö Ò Ø Ó× × × × Þ ÖÓº ­½ Ê ÂÒ ¿½º¾ ÓÜ ¿½º¾ Å»Å»Ñ ÉÙ Ù ½º È Ö Ñ Ø Ö× ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Ë ÖÚ Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ ÆÙÑ Ö Ó × ÖÚ Ö× Ñ Ñ ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ º ÈÖÓ º ÈÖÓ ÁÒ Ø ºÅ ÒØ Ò× ØÝ Ð ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ø ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ × Ð ×× Ø ½· Ò ÓÒ º Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø Ð ØÝ Ó ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ Ô¼ Ò Ó × ÒØ ÔÒ ´ ´Ñ µÑ Ñ ´½ µ · È Ñ Ò ½ ´Ñ ½ µÒ ½ Ò Ô¼ ´ÑÒ µ Ò Ò ÑÑ Ô¼ Ñ Ò ± ´Ñ µÑ Ñ ´½ µ Ò Ñ Ñ Öº Ð ØÝ Ó ÕÙ Ù Ò Ö Ñ ÒÒ Ò ÒÙÑ ÖÓ ± È´ Ñ ×Ý×Ø Ñ Ó ×µ Ô¼ ¬Ò ÓÖÑÙÐ × Ó × ÒØ ÖÓ ÐÓÛ Û Û ÐÐ Ù× × Ò Ñ ± · ½ ºÎÖ Ò ºÅ Ó ÒÙÑ ÖÓ Ó × ÒØ ÕÙ Ù ×Ý×Ø Ñ Î Ö Ò Ñ · ± ½· ± ´½ µ¾ ·Ñ Ò ÒÙÑ Ó × ÒØ ÖÓ ÒÕ ÕÙ Ù ½ ± ½¼º Î Ö Ò ½½º ½¾º ÚÖ Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ × ÖÚ Ö ÎÖ Ñ ÒÕ ± ´½· ± µ ´½ µ¾ ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Í ÙÑÙÐ Ø Ú ´Ö µ ´ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ½ ½ Ö Ö ± Ö ± ½ Ñ·Ñ Ñ ´½ Ö µÖ Ö ´Ñ ½µ Ñ ´Ñ ½µ Ñ ± Ö ¼ ½¿º Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÓØ Ö ½ ½· ÎÖ ± Ñ´½ µ ½ ¾ ½ºÎÖ Ò ½º Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ½· ±´¾ ±µ Ѿ ´½ µ¾ ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Û Ø Ò Ø Ñ ´Û µ ½ Ñ ´½ µÛ ½ºÅ ÒÛ ØÒ ØÑ ÓØ ÒØ Ð Ó Ø ÒØ Ð Ó Ø Û ÒÕ Ñ ´½ µ ±´¾ ±µ Ѿ ¾ ´½ µ¾ Û ± ± ½ºÎÖ Ò ½º ½º ÇÒ ×Ý×Ø Ñ ÓÑ Û ØÒ ØÑ ÎÖ Û Õ ¹Ô Ö Û ØÒ ØÑ ½ Û ØÒ ØÑ ­ Ñ Ü´¼ Ê ÂÒ Û ± ÐÒ ½¼¼± ´½¼¼ Õµ µº ¿½º¾ ¼¹Ô Ö ÐÒ´½¼±µ Ð ØÝ Ó Ñ ÓÖ ÑÓÖ Ó × Ò Ø Ò ÐÐ Ó Ø ÓÚ ÓÖÑÙÐ × ± Ò¸ ÒØ ± ´Ñ µÑ º Ñ ´½ µ ¼ ÒØ Ô ÓÚ ÓÖÑÙÐ × × Ø ÔÖÓ ÓÖ Ñ ½¸ ± × ÕÙ Ð ØÓ ÓÖ Å»Å»½ Õ٠٠׺ Ð ØÓ Ø Ó× Ü ÑÔÐ ¿½º¾ Ë ØÙ ÒØ× ÖÖ Ú Ø Ø ÙÒ Ú Ö× ØÝ ÓÑÔÙØ Ö ÒØ Ö Ò ÈÓ ××ÓÒ Ñ ÒÒ Ö Ø Ò Ú Ö Ö Ø Ó Ø Ò Ô Ö ÓÙÖº ×ØÙ ÒØ ×Ô Ò × Ò Ú Ö Ó ¾¼ Ñ ÒÙØ × Ø Ø Ø ÖÑ Ò Ð Ò Ø ØÑ Ò ××ÙÑ ØÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º Ì ÒØ Ö ÙÖÖ ÒØÐÝ × ¬Ú Ø ÖÑ Ò Ð׺ ËÓÑ ×ØÙ ÒØ× Ú Ò ÓÑÔÐ Ò Ò Ø Ø Û Ø Ò Ø Ñ × Ö ØÓÓ ÐÓÒ º Ä Ø Ù× Ò ÐÝÞ Ø ÒØ Ö Ù× Ù× Ò ÕÙ Ù Ò ÑÓ Ðº ŻŻ ÕÙ Ù Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ø ½ ÔÖ Ñ ÒÙØ ½ ¾¼ Ô Ö Ñ ÒÙØ ¯ ÌÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ­½ Ê ÂÒ Ñ ¼½ ¼¼ ¢ ¼ ¿½º¾ Ð ØÝ¾Ó ÐÐ Ø ÖÑ Ò Ð× Ò Ð × ´ ¢¼ µ ´ ¢¼ µ½ Ô¼ ½ · ´½ ¼ µ · ½ ´ ¢¼ µ ¾ ´ ¢¼ µ¿ · ¾ ¿· ¿ ½ ´ ¢¼ µ · ¼ ¼¿½ ¯ ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÐÐ Ø ÖÑ Ò Ð× Ò Ù×Ý × ´Ñ µÑ ´ ¢¼ µ ± Ô¼ ¼ ¼¿½ ¼ ¿¿ Ñ ´½ µ ´½ ¼ µ ¯ ÚÖ Ø ÖÑ Ò Ð ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ ¼ ¯ ÚÖ ÒÙÑ Ö Ó ×ØÙ ÒØ× Ò Ø ÒØ Ö × ¼ ¢ ¼ ¿¿ ± ¢¼ · ¼ Ò Ñ· ½ ½ ¼ ¯ ÚÖ ÒÙÑ Ö Ó ×ØÙ ÒØ× Û Ø Ò Ò Ø ÕÙ Ù × ¼ ¢ ¼ ¿¿ ± ¼ ÒÕ ½ ½ ¼ ­½ Ê ÂÒ ¿½º¾ ¯ ÈÖÓ ¯ Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó ×ØÙ ÒØ× Ù× Ò Ø Ø ÖÑ Ò Ð× × Ò× Ò ÒÕ ¼ ¿¿ ¯ Ì Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ø Ø Ñ ×Ô ÒØ ÒØ ÒØ Ö Ö ½ ¼ ½ ¼ ½ ± ½ ¼ ¿¿ Ö ½· ½· Ñ´½ µ ¼ ¼ ´½ ¼ µ ¼ ½ ¼ ±´¾ ±µ ½ ¼ ¿¿´¾ ½ ½· ¾ ½· ¾ Î ÖÖ ¾ ¾ ¾ Ñ ´½ µ ¼¼ ´½ Ì Ù׸ ×ØÙ ÒØ ×Ô Ò × Ò Ú Ö Ó ¾ Ñ ÒÙØ × Ò Ø ÒØ Ö ¾¼ Ñ ÒÙØ × ÛÓÖ Ò · Ñ ÒÙØ × Û Ø Ò ¯Å ÒÛ ØÒ ØÑ ¼ ¿¿ ± Û Ñ ´½ µ ¢ ¼ ¼ ¢ ´½ ¼ µ ¯ ¼¹Ô Ö ÒØ Ð Ó Ø Û Ø Ò Ø Ñ × Ñܼ Û ÐÒ´½¼±µ ± ­½ Ê Ñܼ ¼ ¿¿ ÐÒ´½¼¢¼ ¿¿µ ¿½º¾ ÂÒ µ ½¼± Ó Ø ×ØÙ ÒØ× Û Ø ÑÓÖ Ø Ò ½ Ñ ÒÙØ ×º ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿¼ Ü ÑÔÐ ¿½º¿ Ì ×ØÙ ÒØ× ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Û Ø Ò Ø Ñ ØÓ Ò Ú Ö Ó ØÛÓ Ñ ÒÙØ × Ò ÒÓ ÑÓÖ Ø Ò ¬Ú Ñ ÒÙØ × Ò ¼± Ó Ø × ×º Á× Ø × Ð Á Ý × Ø Ò ÓÛ Ñ ÒÝ Ø ÖÑ Ò Ð× Ö Ö ÕÙ Ö ¯ ¼½ Ò ¼¼ ¯ÏØ Ñ Ø ÖÑ Ò Ð× ¼½ ß ÌÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ¢¼ ¼ ¼ ß ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÐÐ Ø ÖÑ Ò Ð× Ò Ð Ô¼ ¼ ¼¿ ß ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÐÐ Ø ÖÑ Ò Ð× Ò Ù×Ý ± ¼½ ß Ú Ö Û ØÒ ØÑ Û ½½ Ñ ÒÙØ × ß Ì ¼¹Ô Ö ÒØ Ð Ó Û Ø Ò Ø Ñ × ½½ Ñܼ ÐÒ´½¼¢¼ ½ µ Ñ Ü ¼ ¿ ¼ ¼½ ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿½ ¿¼ µ Ï Ø Ù×Ø ÓÒ ÑÓÖ Ø ÖÑ Ò Ð Û Û ÐÐ Ð ØÓ × Ø × Ý Ø ×ØÙ ÒØ׳ Ñ Ò ×º ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿¾ Ü ÑÔÐ ¿½º ÓÒ× Ö Û Ø ÛÓÙÐ Ú ÔÔ Ò Ø ¬Ú Ø ÖÑ Ò Ð× Ò Ü ÑÔÐ ¿½º¾ Û Ö ÐÓ Ø Ò ¬Ú « Ö ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÑÔÙ׸ Ø Ö Ý Ò Ò × Ô Ö Ø ÕÙ Ù ÓÖ º Ú × Ô Ö Ø Å»Å»½ ÕÙ Ù × ¯ Ñ ½¸ ¼½ ¼ ¼¿¿¿¸ Ò ¼¼ ¼ ¼¿¿¿ ¯ ÌÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ¼ ¼¼ ¯ Ì Ñ Ò Ø Ñ ×Ô ÒØ Ò Ø Ø ÖÑ Ò Ð ÖÓÓÑ × ½ ½ ¼¼ Ö ¼ ½ ½ ¼ ¯ Ì Ú Ö Ò Ó Ø Ø Ñ ×Ô ÒØ Ò Ø Ø ÖÑ Ò Ð ÖÓÓÑ × ½ ¼¼ ¾ ½¾ ¿ ¼¼ Î ÖÖ ¾ ¾ ´½ µ ´½ ¼ µ ¯ ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿¿ ÓÑÔ Ö Ø × ØÓ Ø Ñ Ò Ó ¾ Ñ ÒÙØ × Ò ÚÖ Ò Ó Ò Ü ÑÔÐ ¿½º¾ ¯ Ë Ò Ð ÕÙ Ù ÐØ ÖÒ Ø Ú × ØØ Ö ÆÓØ Ï Ð Ò Ø Ñ Û × ÒÓÖ º À Ú Ò × Ú Ö Ð Ø ÖÑ Ò Ð ÖÓÓÑ× ×ØÖ ÙØ ÖÓ×× Ø ÑÔÙ× Ñ Ý Ö Ù Ø Û Ð Ò Ø Ñ ÓÒ× Ö Ðݺ Á ÐÐ Ó × Ö ÒØ Ð¸ Ø × ØØ Ö ØÓ Ú Ù×Ø ÓÒ ÕÙ Ù Ø Ò ØÓ Ú ÑÙÐØ ÔÐ Õ٠٠׺ Á ×ÓÑ ×ØÙ ÒØ× Ò Ú ÖÝ × ÓÖØ Ø ÖÑ Ò Ð × ×× ÓÒ× Ò ÓØ Ö× Ò Ú ÖÝ ÐÓÒ × ×× ÓÒ׸ × Ô Ö Ø ÕÙ Ù × Ñ Ý ØØ Öº ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿ × ÖÚ Ö× ¯ ÂÓ × Ò Ú Ö Û Ø ¯ Ê ×ÔÓÒ× Ø Ñ × ÖÚ Ø Ñ ¯ Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Å Ò × ÖÚ Ø Ñ Ö Ö Ð ×× Ó Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¯ µ ÐÐ Ð Ý ÒØ Ö× ¯ Í× ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ö ×ÓÙÖ ×¸ ×Ù × Ø ÖÑ Ò Ð× Ò Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ× ¯ ÈÖÓÔ ÖØ × Ó ×Ù ÕÙ Ù × Ò × ÐÝ Ö Ú ÖÓÑ Ø Ó× ÓÖ Å»Å»Ñ ÕÙ Ù × ¯ Ð×Ó × Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Å» »½ ÕÙ Ù × ¯ ÁÒ¬Ò Ø Å»Å»½ ÉÙ Ù ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿ ¯ËÑÐ Ö ØÓ Ø Å»Å»Ñ ÕÙ Ù ÙØ ÒÙÑ Ö Ó Ù« Ö× × ¬Ò Ø ¯ ÐÐ ÖÖ Ú Ð׸ Ø Ö Ù« Ö× Ö ÙÐи Ö ÐÓ×غ ¯ × Ö Ø Ö Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ñ ÓØ ÖÛ × ×ÓÑ × ÖÚ Ö× Û ÐÐ Ò Ú Ö Ð ØÓ ÓÔ Ö Ø µ ŻŻ » ÕÙ Ù º ŻŻѻ ÉÙ Ù Û Ø Ù« Ö× ÒØ ­½ Ê ÂÒ ¿½º¿ Ò ÐÝ× × Ó Å»Å»Ñ» ÉÙ Ù ¼ ½ ¾ ¡ ¡¡ ´Ñ ½µ Ñ ½ Ñ Ñ Ñ Ñ·½ Ñ ¡¡¡ Ñ ¯ ÖØ ¹ Ò ¯ ÈÖÓ Ñ Ò Ñ Ñ·½ Ð ØÝ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ò Ñ ÑÒ Ñ Ò Ô¼ Ò Ò ´Ñ µÒ Ò Ò Ø ÔÖÓ ×× Ò ¼½¾ Ò Ò Ò ½¾ Ô¼ ½ Ñ ½ ÔÒ ½¾ Ñ Ñ·½ Ñ ½ Ñ ÁÒ Ø ÖÑ× Ó Ø ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ÔÒ Ñ ½ Ò Ñ Ô¼ Ò ½ ¾ Ò Ñ Ô Ò Ñ Ñ·½ Ѽ ­½ Ê Â Ò ¿½º¿ Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÔÒ ½ Ò¼ Ñ ½ ´Ñ µÒ ´Ñ µÑ Ò Ñ ½ Ô¼·Ô¼ ·Ô¼ Ò½ Ò Ñ ÒÑ ÓÖ¸ ¾ Ñ·½µ´Ñ µÑ Ñ ½ ´Ñ µÒ ¿ ½ ´½ Ô¼ ½ · · Ò½ Ò Ñ ´½ µ ¯ Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ò ¯Å ¯ ÈÖÓ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ÕÙ Ù ÒÕ ÒÕ ´Ò ѵÔÒ Ò Ñ·½ ¯Î Ö Ò Ò ÓØ Ö ×Ø Ø ×Ø × ÓÒ Ò Ò ÒÕ Ò × Ñ Ð ÖÐÝ ÓÑÔÙØ º Ê Ø Ó Ø Ó × ØÙ ÐÐÝ ÒØ Ö Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ ÐÐ « Ø Ú ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¸ × ½ ½ ¼ ÔÒ ÔÒ ´½ Ô µ Ò ¼ Ò ½ ÒÔÒ ­½ Ò ¼ Ê ÂÒ ¿½º¿ Ì « Ö Ò ¼ Ô Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÐÓ×× Ö Ø º ¯ Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ´Í× Ò Ä ØØÐ ³× Ä Ûµ ¼ Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø Ñ Ò Û Ø Ò Ø Ñ × Û ÒÕ Ö Ò Ò ´½ Ô µ ¼ ¯ ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó × ÖÚ Ö Ù×Ý Ø Ñ Ô Ö × ÖÚ Ö ´ ¼Ì µ Ñ Í ÌÓØ Ð Ø Ñ Ì ¯ ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ÙÐÐ ×Ý×Ø Ñ Ô ¯ ÓÖ Å»Å»Ñ»Ñ ×Ý×Ø Ñ ´ ѵ¸ ÐÓ×× ÔÖÓ Ð ØÝ × ´Ñ µÑ ´Ñ µÑ Ñ ÔÑ Ñ Ô¼ ÈÑ ÒÕ ´½ Ô µ ¼ Ñ Ì × × ÖÐ Ò ³× ÐÓ×× ÓÖÑÙÐ º ­½ Ê ÂÒ ¼ ´Ñ µ ¿½º¿ Í× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÐÓ×Ø Ô ÓÒ ÐÐ׺ Î Ð Ð×Ó ÓÖ Å» »Ñ»Ñ ÕÙ Ù × ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¼ Ü ÑÔÐ ¿½º ÓÒ× Ö Ø Ø Û Ý Ó Ü ÑÔÐ Òº Ä Ø Ù× Ò ÐÝÞ Ø Ø Û Ý ××ÙÑ Ò Ø × ÓÒÐÝ ØÛÓ Ù« Ö׺ Ì ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ø × ÖÚ Ö Ø ¸ × ÓÖ ¸ Ö ½¾ ÔÔ× Ò ¼¼ ÔÔ׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ Ø × × ½¾ ¸ ¼¼¸ Ñ ½¸ Ò ¾º ½¾ ÌÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ¼¾ Ñ ½¢ ¼¼ ÔÒ¸ ÓÖ Ò ½ ¾ Ö Ô½ Ô¼ ¼ ¾ Ô¼ ¾Ô Ô¾ ¼ ¾ ¾Ô¼ ¼ ¼ ¾ Ô¼ ¼ Ô¼ × Ø ÖÑ Ò Ý ×ÙÑÑ Ò ÐÐ ÔÖÓ Ð Ø × Ô¼ · Ô½ · Ô¾ ½ µ Ô¼ · ¼ ¾ Ô¼ · ¼ ¼ ¾ Ô¼ ½ ½ µ Ô¼ ½·¼ ¾ ·¼ ¼ ¾ ¼ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ÓÖ Ô¼ Ò ÔÒ¸ Û Ø Ô½ ¼ ¾ Ô¼ ¼ ½ Ô¾ ¼ ¼ ¾ Ô¼ ¼ ¼ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ½ Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ÈÒ ½ ÒÔÒ ½ ¢ ¼ ½ · ¾ ¢ ¼ ¼ ¼¾ Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ÕÙ Ù ÒÕ ÈÒ Ñ´Ò ÑµÔÒ ´¾ ½µ ¢ ¼ ¼ ¼¼ « Ø Ú ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ¼ ´½ Ô µ ½¾ ´½ Ô¾µ ½¾ ´½ ¼ ¼ µ ½½ ÔÔ× È Ø ÐÓ×× Ö Ø ¼ ½¾ ½½ ÔÔ× Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ò ¼¾ Ö ¾ ¼ ¢ ½¼ ¿ × ÓÒ × ¼ ½½ Å Ò Ø Ñ Û Ø Ò Ò Ø ÕÙ Ù ÒÕ ¼¼ Û ¼ ¢ ½¼ × ÓÒ × ¼ ½½ Î Ö Ò Ò ÓØ Ö ×Ø Ø ×Ø × ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ð×Ó ÓÑÔÙØ × Ò Ø ÓÑÔÐ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ×× ÙÒ Ø ÓÒ ÔÒ × ÒÓÛÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¾ Î ÖÒ Ò¾ ´ Ò µ¾ ´½¾¢¼ ½ ·¾¾¢¼ ¼ µ ´¼ ÓÜ ¿½º¿ ŻŻѻ ­½ Ê ÂÒ ÉÙ Ù ´ Ù« Ö×µ ¿½º ¿ ½º È Ö Ñ Ø Ö× Ñ ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Ë ÖÚ Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ ÆÙÑ Ö Ó × ÖÚ Ö× ÆÙÑ Ö Ó Ù« Ö׸ Ñ Ñ ÒØ Ò× ØÝ ×Ý×Ø Ñ × ÐÛ Ý× ×Ø ´½ Ð ½º ×Ý×Ø Ñ Ñ Ò Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø Ô¼ Ô¼ ½· ÓÖ Ñ ½ Ñ·½ µ´Ñ ´½ µ µÑ ´ Ñ È · ½ ´Ñ ½ µÒ ½ Ò ½ ½ ·½ ½ ·½ ½ ½ º ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ó × ÒØ Ó × ÒØ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ ÔÒ Ò ´ º Å Ò ÒÙÑ ÓÖ Ñ ½ ÖÓ È È È ¼ ÒÑ Ñ Ñ ½ ´Ñ µÒ Ô¼ Ò Ô¼ ¼ ÒÑ ÑÒ Ò ½ ÒÔÒ Ò ½ ´ ·½µ ·½ ½ ·½ º Å Ò ÒÙÑ ÓÖ Ñ ½ ÖÓ Ó × ÒØ ½· ½ ·½ ÕÙ Ù ÒÕ ¼ Ò Ñ·½ ´ Ò ÒÕ ½ ÑµÔ ´½ Ò º º « ÚÖ ØÚ ÖÖ Ú Ð Ö Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÒØ ×Ý×Ø Ñ × ÖÚ Ö Ò ½ Ô Ò ¼ ´½ Í Ñ Ô Ô µ µ ½¼º Å ½½º Å ½¾º Ì ½¿º Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÒÛ ØÒ ØÑ ÐÓ×× Ö Ø × Ö Û Ò ¼ Ö Ô ÔÑ ´½ Ô µ ½ ´½ Ô µ ÒÕ Ò ÚÒ Ý Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ º ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ´Ñ µÑ ÙÐÐ ×Ý×Ø Ñ × ´Ñ µ ÓÖ Ò Å»Å»Ñ»Ñ ÕÙ Ù ¸ Ø ÚÒ Ý È Ñ Ñ ¼ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ÓÜ ¿½º ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ ÒØ Ò× ØÝ Å»Å»½» ÉÙ Ù ´ Ù« Ö×µ ½º È Ö Ñ Ø Ö× ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Ë ÖÚ Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ ÆÙÑ Ö Ó Ù« Ö× ×Ý×Ø Ñ × ÐÛ Ý× ×Ø Ð ½º ×Ý×Ø Ñ Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø Ô¼ ´ ½ ½ ·½ ½ ·½ ½ ½ ½ ½ ¼ º ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ó × ÒØ ×Ý×Ø Ñ ÔÒ ¼ ½ Ò ½ ·½ ½ ·½ Ò Ò ºÅ ºÅ º « Ò ÒÙÑ Ò ÒÙÑ ØÚ ÖÓ ÖÓ Ó × ÒØ Ó × ÒØ ÒØ ×Ý×Ø Ñ ÕÙ Ù ×Ý×Ø Ñ ÒÕ Ò ÒÕ ¼ Ò ½ ½ Ò ÖÖ Ú Ð Ö Ø È ´ ·½µ ·½ ½ ·½ ½· ½ ·½ ½ Ô Ò ¼ ´½ Ô µ ºÅ ½¼º Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÒÛ ØÒ ØÑ Ö Û ¼ Ö ´½ Ô µ ½ ´½ Ô µ ÒÕ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ÓÜ ¿½º ½º È Ö Ñ Ø Ö× Å» »½ ÉÙ Ù × × ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Å Ò × ÖÚ ØÑ Ô Ö Ó Ó Æ ÒØ Ó Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø × ÖÚ ØÑ ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ ºÅ ÒØ Ò× ØÝ Ð Ø × ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ × Ð ×× Ø ½ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø Ò ÒÙÑ ÖÓ Ó × ÒØ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ Ô¼ Ò Ò ÓÒ º × · ¾´½ µ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ × ÒÓÛÒ × Ø ÈÓÐÐ Þ ¹Ã Ò Ò ´È¹Ãµ Ñ Ò Ú ÐÙ ÓÖÑÙÐ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ñ Ò ÒÙÑ Ö Ò Ø ÕÙ Ù ÖÓÛ× Ð Ò ÖÐÝ Û Ø Ø ÚÖ Ò Ó Ø × ÖÚ ØÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ¾ ´½· ¾ µ ºÎÖ Ò ÎÖ ºÅ Ò Ó ÒÙÑ Ò · ¾ ÖÓ ÎÖ × Ó × ÒØ ¿ · ¿´½ µ · Õ٠٠׿ ×Ý×Ø Ñ ´ ×¾ µ¾ ´½ µ¾ Ò ÒÙÑ ÖÓ Ó × ÒØ ÖÓ ÒÕ ÕÙ Ù ÎÖ · ÎÖ ¾ ´½· ¾ µ × ¾´½ µ ºÎÖ Ò ºÅ Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ ÒÕ × ÎÖ Ò ¾´ ·¾ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÓØ Ö Ò × Ö ¾ ´½· × µ ¾´½ µ ½¼º Î Ö Ò ½½º Å Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÎÖ × × · ¿´½ µ · ׿ ×¾ µ¾ ´½ µ¾ ÒÛ ØÒ ØÑ ÓØ Û ¾ ´½· × µ ¾´½ µ ½¾º Î Ö Ò Û ØÒ ØÑ ÎÖ Á ½¿º Á Ð Ø Ñ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´Á µ ½ Ì Ð Ø Ñ × ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ ½ºÅ Ò ÒÙÑ ÖÓ Ó × × ÖÚ ÖÓ Ò ÓÒ Û ÎÖ º Ö Î Ö× ½ ½ ´½ µ· ¾ ×¾ ´½ µ¿ Ù×Ý Ô Ö Ó Ò ÓÒ ½ºÎÖ Ò ½ºÅ Ò Ó ÒÙÑ Ù×Ý Ô Ö Ó ÓØ Ó × × ÖÚ ½ × ×¾ Ù×Ý Ô Ö Ó ÙÖ Ø ÓÒ Ù×Ý Ô Ö Ó ½ºÎÖ Ò ´½ µ¿ ´ × µ¾ ´½ µ¾ ÓÖ Ð ×ع ÓÑ ¹¬Ö×Ø¹× ÖÚ ´Ä ˵ ÓÖ × ÖÚ ¹ Ò¹Ö Ò ÓѹÓÖ ÓÖ ÒÒ Ö Ö Ø × Ñ ½ × Ê ÂÓÖÒ ÓÚ Ëº Ì « Ö Òغ ¾ ´¾· µ´ ×¾ µ¾ ¾ ׿ Î Ö ÖËÁÊÇ Î Ö × · ¿´½ µ´¾ µ · ´½ µ¾ ´¾ µ ¾ ´½· µ´ ×¾ µ¾ ׿ Î Ö ÖÄ Ë Î Ö × · ¿´½ µ¾ · ´½ µ¿ ÆÓØ Ø ØÎÖ ­ Ö ´ËÁÊǵ¸ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÚÖ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ× ¿½º Ö Ö Ë ÎÖ ÖËÁÊÇ ÎÖ ÖÄ Ë ÓÜ ¿½º ½º È Ö Ñ Ø Ö× Å» »½ ÉÙ Ù Û Ø ÈÖÓ ××ÓÖ Ë Ö Ò ´È˵ × ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ ºÅ ÖÖ Ú Ð Ö Ø Å Ò × ÖÚ Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ ØÑ Ô Ö Ó ÒØ Ò× ØÝ Ð Ø × ½ ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð ØÝ Ó Ò ÒÙÑ ÓØ Ò Ó × ÒØ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ ÔÒ ½ ´½ × Ð ×× Ø µ Ò Ò ÓÒ º ¼½ Ò ½ Ö ÒØ ÒÙÑ Ò ºÎÖ Ò ºÅ Ö Ò ×Ý×Ø Ñ Î Ö Ò ´½ µ¾ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ½ × ÆÓØ Ø ØØ ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ú Ò ÓÚ Ö Ø × Ñ × Ø Ó× ÓÖ Å»Å»½ ÕÙ Ù º Ì ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö ¸ ÓÛ Ú Ö¸ « Ö Òغ ÈÖÓ ××ÓÖ × Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø × ÖÓÙÒ ¹ÖÓ Ò × ÙÐ Ò Û Ø ×Ñ ÐÐ ÕÙ ÒØÙÑ × Þ Ò Ò Ð Ð ÓÚ Ö º ­½ Ê ÂÒ ¿½º ÓÜ ¿½º Å» »½ ÉÙ Ù Ò ËÝ×Ø Ñ× ­½ Ê ÂÒ ¿½º ½º È Ö Ñ Ø Ö× ÖÖ Ú Ð Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Ë ÖÚ Ø Ñ Ô Ö Ó ¸ × × ÓÒ×Ø ÒØ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò × ´ ×µ ¸ ¾¿ ÒØ ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Å» »½ × Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Å» »½ Û Ó Ø Ò Ø ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ ÒØ Ò× ØÝ Ð Ø × ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ × Ð ×× Ø Ò ÓÒ º ¼ ½ ¾ ¾ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø ÔÒ ºÅ Ð ØÝ Ó Ò Ó × Ò ×Ý×Ø Ñ ½ ´½ µ´ ½µ ´½ È ´ ½µÒ ´ µ Ò ¼ µÒ ½ ´ ·Ò µ ´Ò µ Ò Ò Ò Ò ÒÙÑ ÖÓ Ó × ÒØ ÖÓ ×Ý×Ø Ñ Ò · ¾´½ µ ºÎÖ Ò º Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ ×Ý×Ø Ñ Î Ö Ò Ò · ¿´½ µ · ´½ µ¾ ¿ ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ´Ö µ ÔÒ ´Ö Ò × ×µ Ò · ½ ¼ ÔÖ × Ò Ò ° Ö × ± ºÅ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ÎÖ × Ö · ¾´½ µ ´ × µ¾ ¿´½ µ × ºÎÖ Ò ½¼º Å Ó Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÖÓ Ó × ÒØ ÖÓ · ´½ µ¾ ¾´½ µ ¾ ¾´ × µ¾ Ò ÒÙÑ ÕÙ Ù ÒÕ ÕÙ Ù ½½º Î Ö Ò ½¾º Å Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ ÎÖ ÒÕ ¾ · ¾´½ µ · ¿´½ µ · ´½ µ¾ ¾ ¿ ÒÛ ØÒ ØÑ Û ¾´½ µ × ½¿º Î Ö Ò ½ º ÈÖÓ ½ºÌ Ó Û ØÒ ØÑ Ð ØÝ Ó × ÖÚ Ò ÎÖ Û ÎÖ Ö È ´Òµ ´Ò µÒ ½ Ò Ò Ó × Ò ÓÒ Ù×Ý Ô Ö Ó Ò ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ù×Ý Ô Ö Ó ´µ ½ ´ µ ½ Ò Üº ° ± × ¿½º ÀÖ¸ Ü ×Ø ÐÖ ×Ø ÒØ ­½ Ö ÒÓØ Ü Ò Ê ÂÒ ÓÜ ¿½º ½º È Ö Ñ Ø Ö× Å» » ½ ÉÙ Ù × ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ º ÈÖÓ ºÅ ÖÖ Ú Ð Ö Ø Å Ò × ÖÚ Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ ØÑ Ô Ö Ó × ÒØ Ò× ØÝ × Ð ×Ý×Ø Ñ × ÐÛ Ý× ×Ø Ð ØÝ Ó ÒÓ Ó × Ò Ø Ð ØÝ Ó Ò ÒÙÑ ½ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ × Ð ×× Ø Ò ÓÒ º Ô¼ ÔÒ Ò Ò Ò Ò Ó × ÒØ Ó × ÒØ ÖÓ Ò ¼½ ½ Ö × ÒÓ ÕÙ Ù Ò º ×Ø ×Ñ ×ØÖ Ù¹ ÖÓ ºÎÖ Ò Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ ÕÙ Ù × ÖÚ ×Ý×Ø Ñ Î Ö Ò Ø ºÌ ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø Ì Ù׸ ÒÕ ¼ º Ê ×ÔÓÒ× Ø Ñ × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ø ÓÒ × Ø × ÖÚ ØÑ º ½¼º Ì ÓÖ Ø ×Ô Ñ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ð × Ó Å»Å» × ÐÛ Ý× Þ ÖÓ × Ò ØÑ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ½ ÕÙ Ù ¸ ×Ù ×Ø ØÙØ Ö × × ½ Ò ÓÚ Ö ×ÙÐØ׺ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¼ ÓÜ ¿½º ½º È Ö Ñ Ø Ö× »Å»½ ÉÙ Ù Ò ËÝ×Ø Ñ× Å Ò ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ Ë ÖÚ Ö Ø Ò Ó × Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ Á Ä´µ ×Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ¸ Ø Ò Ð Ø ± Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ± Ä´ ± µº ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì º ÈÖÓ º ÈÖÓ ºÅ ÒØ Ò× ØÝ Ð ½´ Ø µ ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ × Ð ×× Ø ½ ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ð ØÝ Ó Þ ÖÓ Ó × Ò Ø Ð ØÝ Ó Ò ÒÙÑ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ Ô¼ Ò Ò Ó × ÒØ Ó × ÒØ ÖÓ ÔÒ ±Ò ½ ´½ ½ ± Ò ÓÒ º ±µ Ò ´½·± µ ´½ ±µ¾ ½¾ ½ ÖÓ ºÎÖ Ò º Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ ×Ý×Ø Ñ Î Ö Ò ÙÑÙÐ Ø Ú ´Ö µ ½ ´½ ±µ Ö ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö¼ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ºÅ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ½ ´½ ±µ ½¼º Î Ö Ò ½½º ÈÖÓ ´Û µ ½¾º Å Ó Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ð ØÝ ½ ÎÖ Ö ¾ ½ ´½ ±µ ± ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ´½ ±µ Û Û¼ Û ØÒ ØÑ ÒÛ ØÒ ØÑ Û ´½ ±µ ± ½¿º Î Ö Ò ½º ½º ½º Ó Û ØÒ ØÑ ÒØ Ð Ó Ø ÒØ Ð Ó Ø ÎÖ Û ´¾ ±µ± ¾ ´½ ±µ¾ Õ ¹Ô Õ ¹Ô Ö Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ÐÒ ½¼¼ ´½¼¼ Õµ Ö ¼¹Ô Ö Ö ÐÒ ½¼ Û ¾¿ Ö ÒØ Ð Ó Ø Û ØÒ ØÑ Ñ Ü´¼ ± ÐÒ ½¼¼± ´½¼¼ Õ µ µº Ø ÐÓÛ ØÖ Æ ÒØ Ò× Ø ×¸ Ø × ÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ì ÓÖÖ Ø Õ ¹Ô Ö ÒØ Ð ÓÖ Ø Ó× × × × ¼º Û Ò ØÚ º ½º ¼¹Ô Ö ÒØ Ð Ó Ø Û ØÒ ØÑ Ñ Ü´¼ ± ÐÒ´½¼±µµ Ø ÐÓÛ ØÖ Æ ÒØ Ò× Ø ×¸ Ø × ÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ Ì ÓÖÖ Ø ¼¹Ô Ö ÒØ Ð ÓÖ Ø Ó× × × × ¼º Ð ØÝ Ó ¬Ò Ò Ò Ò ØÚ º ½ º ÈÖÓ Ò ÓÖ ÑÓÖ ¸ Ò ÓÖ ÈÓ ××ÓÒ ÖÖ Ú Ð׸ ŻŻ½ Õ٠٠׺ ± ­½Ø Ó × ÒØ Ê ×Ý×Ø Ñ ÂÒ ÓÚ ÓÖÑÙÐ × ½ ±Ò ½ ± ÓÑ ÒØ Ð ØÓ Ø Ó× ¿½º ½ ÓÖ ÓÜ ¿½º½¼ ½º È Ö Ñ Ø Ö× » »Ñ ÉÙ Ù Ò ËÝ×Ø Ñ× Å Ò ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ÖÖ Ú Ð Ö Ø ½ Å Ò × ÖÚ ØÑ Ô Ö Ó Ë ÖÚ ÖØ ½ × × ¾º ÌÖ Æ ¿º Ì ºÅ ºÌ ºÌ ºÌ ÒØ Ò× ØÝ Ð Ñ ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ × Ð ×× Ø Ò ÓÒ º ×Ý×Ø Ñ × ×Ø Ò ÒÙÑ Ñ ÖÓ Ó × Ò × ÖÚ ÖÓ Ó × ÒØ ÖÓ Ò Ò× ×Ý×Ø Ñ Ñ Ò × Û ·Î Ö Ò ÒÙÑ ÒÕ Ò ·Ñ ÎÖ ÚÖ Ò Ñ Ó ÒÙÑ Ó × ÒØ ×Ý×Ø Ñ Î Ö ÒÕ ·Î Ö Ò× Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÐØ ÖÒ Ø Ðݸ ºÎÖ Ò ºÅ ÓØ Ö Ö ÎÖ ÒÕ Û Ö · Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÎÖ × ÒÛ ØÒ ØÑ Û ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¾ Ü Ö × ¿½º½ ÓÒ× Ö × Ò Ð ¹× ÖÚ Ö ×Ý×Ø Ñ Û Ø × ÓÙÖ ÖÖ Ú Ð× Ò Û Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø × ÓÒÐÝ ´Ò · ½µ Û Ò Ø Ö Ö Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñº Ì ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ×¸ × Û ÐÐ × Ø × ÖÚ Ø Ñ ¸ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Û Ø Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº Í× Ò ÖØ ¹ Ø ÔÖÓ ×× ÑÓ Ð ÓÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ¸ Ú ÐÓÔ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ËØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÔÒ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ º ËØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ô¼ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ð º Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò º « Ø Ú ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¼ º Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¿ Ü Ö × ¿½º¾ ÓÒ× Ö Ò Å»Å»½ ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ò¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó × ÖÚ Ö׺ ÁÒ ×Ù ×Ý×Ø Ñ¸ ÐÐ ÖÖ Ú Ò Ó × Ò Ö Ú Ò × ÖÚ ÑÑ Ø Ðݺ Ì × ÖÚ Ö Ø × Ò Û Ò Ø Ö Ö Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñº Í× Ò ÖØ ¹ Ø ÔÖÓ ×× ÑÓ Ð ÓÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ¸ Ö Û ×Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö Ñ ÓÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ Ò Ú ÐÓÔ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ËØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÔÒ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ º ËØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ô¼ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ð º Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò º Î Ö Ò Ó ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Î ÖÒ º Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ­½ Ê ÂÒ ¿½º Ü Ö × ¿½º¿ Ì Ú Ö Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÓÒ Ø× ×Ý×Ø Ñ × Ø Ö × ÓÒ ×º ÙÖ Ò ÓÒ Ñ ÒÙØ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÒØ ÖÚ Ð¸ Ø Ð Ø Ñ ÓÒ Ø ×Ý×Ø Ñ Û × Ñ ×ÙÖ ØÓ Ø Ò × ÓÒ ×º Í× Ò Ò Å»Å»½ ÑÓ Ð ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ËÝ×Ø Ñ ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ º Ú Ö × ÖÚ Ø Ñ Ô Ö ÕÙ ÖÝ º ÆÙÑ Ö Ó ÕÙ Ö × ÓÑÔÐ Ø ÙÖ Ò Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÒØ ÖÚ Ð º Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ º ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ö Ø Ö Ø Ò ½¼ º ¼¹Ô Ö ÒØ Ð Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ º ¼¹Ô Ö ÒØ Ð Û Ø Ò Ø Ñ ­½ Ê ÂÒ ¿½º Ü Ö × ¿½º ×ØÓÖ ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø× Ó Ø Ö × Ö Ú × × Ö Ò ÓÑÑÓÒ ÕÙ Ù º Ì Ú Ö Ø Ñ ØÓ × ÖÚ Ò Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø × ¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ ×º Ì Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø× ÖÖ Ú ØÓ Ø ×ØÓÖ ×Ý×Ø Ñ Ø Ø Ö Ø Ó ¿¼ Ö ÕÙ ×Ø× Ô Ö × ÓÒ ×º Í× Ò Ò Å»Å»¿ ÑÓ Ð ÓÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ¸ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ÚÖ × Ö Ú ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ º ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ð Ô¼ º ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÕÙ Ù Ò ± º Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò º Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó Ó × Û Ø Ò Ò Ø ÕÙ Ù ÒÕ º Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö º Î Ö Ò Ó Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ º ¼¹Ô Ö ÒØ Ð Ó Ø Û Ø Ò Ø Ñ ­½ Ê ÂÒ ¿½º Ü Ö × ¿½º ÓÑÔÐ Ø Ü Ö × Ò ××ÙÑ Ò Ø Ø × Ô Ö Ø ÕÙ Ù × × Ñ ÒØ Ò ÓÖ × Ö Ú Ó Ø ×Ý×Ø Ñº Ð×Ó¸ ××ÙÑ Ø × Ñ ØÓØ Ð ÖÖ Ú Ð Ö Ø º ­½ Ê ÂÒ ¿½º Ü Ö × ¿½º ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü ÑÔÐ º Ì ÙÒ Ú Ö× ØÝ × Ð×Ó ÓÒ× Ö Ò Ø ÓÔØ ÓÒ ØÓ Ö ÔÐ Ø× ÓÑÔÙØ Ö ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ò Û Ö Ú Ö× ÓÒ Ø Ø × ØÛ × ×غ Ì ×ØÙ ÒØ× Û ÐÐ Ð ØÓ ¬Ò × Ø Ö Ó × Û Ø Ò Ø Ò Ñ ÒÙØ × ÓÒ Ò Ú Ö º ÏÓÙÐ Ø × ×Ý×Ø Ñ × Ø × Ý ×ØÙ ÒØ׳ Ñ Ò × ­½ Ê ÂÒ ¿½º Ü Ö × ¿½º Á Ò Ø ÓÑÔÙØ Ö ÒØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ü ÑÔÐ ¸ ×Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ó ÒÓØ ÐÐÓÛ ÑÓÖ Ø ÖÑ Ò Ð× ØÓ Ò×Ø ÐÐ Ø Ø ÙÖÖ ÒØ Ð Øݺ Á ÒÓØ Ö ÒØ Ð ÓÑÔÙØ Ö Ð ØÝ × Ù ÐØ Ò ÒÓØ Ö Ô ÖØ Ó Ø ÑÔÙ׸ Û ÐÐ Ø ÐÔ × Ø × Ý Ø ×ØÙ ÒØ׳ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ­½ Ê ÂÒ ¿½º Ü Ö × ¿½º ××ÙÑ Ò Ø Ø Ø Ö Ö ÓÒÐÝ ÓÙÖ Ù« Ö× Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ó Ü Ö × ¸ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ÈÖÓ Ð ØÝ ÔÒ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ ÓÖ Ò ¼¸ ½¸ º º º ¸ º Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò º Å Ò ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ ×Ø× Ò Ø ÕÙ Ù º Î Ö Ò Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Î Ö Ò º « Ø Ú ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¼ º Ê ÕÙ ×Ø ÐÓ×× Ö Ø º Ö Ú ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ º Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ö ÒÕ ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¼ Ü Ö × ¿½º Ò Å»Å»Ñ»»Ã ÕÙ Ù Û Ø ¬Ò Ø ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ó × Þ Ã Ò ÑÓ Ð × ÖØ ¹ Ø ÔÖÓ ×× Ù× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÖ Ú Ð Ò × ÖÚ Ö Ø × Ã ½ Ò ´Ã Ò µ Ò ¼ ½ ¾ Ò Ò ½¾ Ñ ½ Ò Ñ Ò Ñ Ñ·½ Ã Ö Ú Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÔÒ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ú Ö Ø ÖÓÙ ÔÙظ Ò Ú Ö Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ó Ø ×Ý×Ø Ñº ­½ Ê ÂÒ ¿½º ½ Ü Ö × ¿½º½¼ Ò Å»Å»Ñ» »Ã ÕÙ Ù Û Ø Ù« Ö× Ò ¬Ò Ø ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ó × Þ Ã Ò ÑÓ Ð × ÖØ ¹ Ø ÔÖÓ ×× Ù× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÖ Ú Ð Ò × ÖÚ Ö Ø × ½ Ò ´Ã Ò µ Ò ¼ ½ ¾ Ò Ò ½¾ Ñ ½ Ò Ñ Ò Ñ Ñ·½ Ö Ú Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÔÒ Ó Ò Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ú Ö Ø ÖÓÙ ÔÙظ Ò Ú Ö Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ó Ø ×Ý×Ø Ñº ­½ Ê ÂÒ ¿½º ¾ ¯Æ ØÛÓÖ ÑÓ Ð Ò Û Ó × Ô ÖØ Ò ÖÓÑ ÓÒ ÕÙ Ù ÖÖ Ú Ø ÒÓØ Ö ÕÙ Ù ´ÓÖ ÔÓ×× ÐÝ Ø × Ñ ÕÙ Ù µ ÉÙ Ù Ò Æ ØÛÓÖ × ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½ ÇÔ Ò Ò ¯ ÓÔ ÐÓ× ÉÙ Ù Ò Æ ØÛÓÖ × ÜØ ÖÒ Ð ÖÖ Ú Ð× Ò ÕÙ Ù Ò Ò ØÛÓÖ Ò Ô ÖØÙÖ × ÇÙØ × ÁÒ ÈÍ × ß ÆÙÑ ¯ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ú Ö × ÛØ ØÑ º ß Ì ÖÓÙ ÔÙØ ÖÖ Ú Ð Ö Ø ß Ó Ð ÌÓ Ö Ø Ö Þ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ÐÓ× ÕÙ Ù Ò Ò ØÛÓÖ ÆÓ ÜØ ÖÒ Ð ÖÖ Ú Ð× ÓÖ Ô ÖØÙÖ × ­½ Ê ÂÒ ¿¾º¾ ÇÙØ × ÁÒ ÈÍ × ß ÌÓØ Ð ÒÙÑ ß ÇÍ̳ ß Ì ÖÓÙ ß ÆÙÑ ¯ÑÜ ÓÒ×Ø ÒØ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ØÓ Áƺ³ × ÓÒÒ Ø ÔÙØ ­ÓÛ Ó Ó × Ò Ø ÇÍ̹ØÓ¹ÁÆ Ð Ò Ö Ó Ó × × Ú Ò¸ Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÖÓÙ ÔÙØ ÕÙ Ù Ò Ò ØÛÓÖ × ÇÔ Ò ÓÖ ×ÓÑ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º¿ ÛÓÖ ÐÓ × Ò ÐÓ× ÓÖ ÓØ Ö× ß ÌÛÓ Ð ×× × Ó Ó × ß Ð ×× ØÝÔ × Ó Ó ×º ÐÐ Ó × Ó × Ò Ð Ð ×× Ú Ø × Ñ × ÖÚ Ñ Ò × Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ø ×º ÏØ Ò Ð ×׸ Ø Ó × Ö Ò ×Ø Ò Ù × Ð º ­½ Ê ÂÒ ¿¾º Ë Ö × Æ ØÛÓÖ × Ò Ú Ù Ð ÕÙ Ù Ò Ò ÐÝÞ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó ÓØ Ö ÕÙ Ù × ¯ ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¯Á × Ø × ÖÚ Ö Ø ÓÖ Ø × ÖÚ Ö ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø × ÖÚ Ö ÈÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ó × Ò Ø Ø ÕÙ Ù ´½ µ ¯ ÂÓ ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÕÙ Ù Ð Ò Ø × È ´Ò½ Ò¾ Ò¿ ÒÅ µ ´½ ½µ Ò½´½ ¾µ Ò¾´½ ¿µ Ò¿ ¡ ¡ ¡ ´½ Å ½ ¾ ¿ Ô½´Ò½µÔ¾´Ò¾µÔ¿´Ò¿µ ¡ ¡ ¡ ÔÅ ´ÒÅ µ ¯ µ ÔÖÓ Ù Ø ÓÖÑ Ò ØÛÓÖ ¯ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º ¯ ÒÝ ÕÙ Ù Ò Ò ØÛÓÖ Ò Û ½Å È ´Ò½ Ò¾ ÒÅ µ ´Ò µ ´Æ µ ½ Ï Ò ´Ò µ × ×ÓÑ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ø Ø Ø Ð Øݸ ´Æ µ × ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ò × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ÈÖÓ Ù Ø¹ ÓÖÑ Æ ØÛÓÖ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º Ü ÑÔÐ ¿¾º½ ÓÒ× Ö ÐÓ× ×Ý×Ø Ñ Û Ø ØÛÓ ÕÙ Ù × Ò Æ Ó × Ö ÙÐ Ø Ò ÑÓÒ Ø ÕÙ Ù × ÓØ × ÖÚ Ö× Ú Ò ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ × ÖÚ Ø Ñ º Ì Ñ Ò × ÖÚ Ø Ñ × Ö ¾ Ò ¿¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ú Ò Ò½ Ó × Ò Ø ¬Ö×Ø ÕÙ Ù Ò Ò¾ Æ Ò½ Ó × Ò Ø × ÓÒ ÕÙ Ù Ò × ÓÛÒ ØÓ ½ È ´Ò½ Ò¾µ ´¾Ò½ ¢ ¿Ò¾µ ¿Æ ·½ ¾Æ ·½ ÁÒ Ø × × ¸ Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ÓÒ×Ø ÒØ ´Æ µ × ¿Æ ·½ ¾Æ ·½º Ì ×Ø Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ó ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø Õ٠٠׺ Ì Ù׸ Ø × × ÔÖÓ Ù Ø ÓÖÑ Ò ØÛÓÖ º ­½ Ê ÂÒ ¿¾º Ò Ö Ð ÇÔ Ò Æ ØÛÓÖ Ó ÉÙ Ù × Ù Ø ÓÖÑ Ò ØÛÓÖ × Ö × Ö ØÓ Ò ÐÝÞ ¯  ×ÓÒ ´½ ¿µ × ÓÛ Ø Ø ÒÝ Ö ØÖ ÖÝ ÓÔ Ò Ò ØÛÓÖ Ó Ñ¹× ÖÚ Ö ÕÙ Ù × Û Ø ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ × ÖÚ Ø Ñ × × ÔÖÓ Ù Ø ÓÖÑ ¯ ÈÖÓ ¯Á ÐÐ ÕÙ Ù × Ö × Ò Ð ¹× ÖÚ Ö Õ٠٠׸ Ø ÕÙ Ù Ð Ò Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ × È ´Ò½ Ò¾ Ò¿ ÒÅ µ ´½ ½µ Ò½´½ ¾µ Ò¾´½ ¿µ Ò¿ ¡ ¡ ¡ ´½ ½ ¾ ¿ Ô½´Ò½µÔ¾´Ò¾µÔ¿´Ò¿µ ¡ ¡ ¡ ÔÅ ´ÒÅ µ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º Å ÆÓØ ÉÙ Ù × Ö ÒÓØ Ò Ô Ò ÒØ Å»Å»½ ÕÙ Ù × Û Ø ÈÓ ××ÓÒ ÖÖ Ú Ð ÔÖÓ ×׺ ¯ ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ø ÒØ ÖÒ Ð ­ÓÛ Ò ×Ù Ò ØÛÓÖ × × ÒÓØ ÈÓ ××ÓÒº È ÖØ ÙÐ ÖÐݸ Ø Ö × ÒÝ Ò Ø Ò ØÛÓÖ ¸ ×Ó Ø Ø Ó × Ò Ö ØÙÖÒ ØÓ ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ Ú × Ø × ÖÚ ÒØ Ö׸ Ø ÒØ ÖÒ Ð ­ÓÛ× Ö ÒÓØ ÈÓ ××ÓÒº ­½ Ê ÂÒ ¿¾º ¯ ÓÖ ÓÒ Ò Æ Û ÐÐ ´½ µ × ÓÛ Ø Ø ÒÝ Ö ØÖ ÖÝ ÐÓ× Ò ØÛÓÖ × Ó Ñ¹× ÖÚ Ö ÕÙ Ù × Û Ø ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ × ÖÚ Ø Ñ × Ð×Ó Ú ÔÖÓ Ù Ø ÓÖÑ ×ÓÐÙØ ÓÒº ¯ × Øظ Ò Ý¸ ÅÙÒØÞ¸ Ò È Ð Ó× ´½ µ × ÓÛ Ø Ø ÔÖÓ Ù Ø ÓÖÑ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ü ×Ø ÓÖ Ò Ú Ò ÖÓ Ö Ð ×× Ó Ò ØÛÓÖ ×º ÐÓ× ÈÖÓ Ù Ø ÓÖÑ Æ ØÛÓÖ × ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½¼ ÅÈ Æ ØÛÓÖ × ½º Ë ÖÚ × ÔÐ Ò × ¬Ö×ع ÓÑ ¹¬Ö×Ø¹× ÖÚ ´ ˵¸ ÔÖÓ ××ÓÖ × Ö Ò ´È˵¸ Ò¬Ò Ø × ÖÚ Ö× ´ÁË ÓÖ Ð Ý ÒØ Ö×µ¸ Ò Ð ×ع ÓÑ ¹¬Ö×Ø¹× ÖÚ ¹ÔÖ ÑÔØ Ú ¹Ö ×ÙÑ ´Ä ˹Èʵº ¾º ÂÓ Ð ×× × Ì Ó × ÐÓÒ ØÓ × Ò Ð Ð ×× Û Ð Û Ø Ò ÓÖ Ö Ú Ò × ÖÚ Ø × ÖÚ ÒØ Ö¸ ÙØ Ñ Ý Ò Ð ×× × Ò × ÖÚ ÒØ Ö× ÓÖ Ò ØÓ ¬Ü ÔÖÓ Ð Ø × Ø Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ó × ÖÚ Ö ÕÙ ×غ ¿º Ë ÖÚ Ì Ñ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ø Ë × ÖÚ ÒØ Ö׸ Ø × ÖÚ Ø Ñ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÑÙ×Ø ÒØ Ð Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÓÖ ÐÐ Ð ×× × Ó Ó ×º Ø ÓØ Ö × ÖÚ ÒØ Ö׸ Û Ö Ø × ÖÚ Ø Ñ × × ÓÙÐ Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Û Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ× « Ö ÒØ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½½ Ð ×× × Ó Ó × Ñ Ý Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ « Ö ÒØ º ËØ Ø Ô Ò ÒØ Ë ÖÚ Ì × ÖÚ Ø Ñ Ø Ë × ÖÚ ÒØ Ö Ò Ô Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ØÓØ Ð ÕÙ Ù Ð Ò Ø Ó Ø ÒØ Öº Ì × ÖÚ Ø Ñ ÓÖ Ð ×× Ø È˸ Ä Ë¹Èʸ Ò ÁË ÒØ Ö Ò Ð×Ó Ô Ò ÓÒ Ø ÕÙ Ù Ð Ò Ø ÓÖ Ø Ø Ð ×׸ ÙØ ÒÓØ ÓÒ Ø ÕÙ Ù Ð Ò Ø Ó ÓØ Ö Ð ×× ×º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ÓÚ Ö ÐÐ × ÖÚ Ö Ø Ó ×Ù Ò ØÛÓÖ Ò Ô Ò ÓÒ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ù Ò ØÛÓÖ º º ÖÖ Ú Ð ÈÖÓ ×× × ÁÒ ÓÔ Ò Ò ØÛÓÖ ×¸ Ø Ø Ñ ØÛ Ò ×Ù ×× Ú ÖÖ Ú Ð× Ó Ð ×× × ÓÙÐ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º ÆÓ ÙÐ ÖÖ Ú Ð× Ö Ô ÖÑ ØØ º Ì ÖÖ Ú Ð Ö Ø × Ñ Ý ×Ø Ø Ô Ò Òغ Ò ØÛÓÖ Ñ Ý ÓÔ Ò Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ×ÓÑ Ð ×× × Ó Ó × Ò ÐÓ× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ÓØ Ö ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½¾ Ð ×× × Ó Ó ×º ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½¿ ÆÓÒ¹Å Ö ÓÚ Ò ÈÖÓ Ù Ø ÓÖÑ Æ ØÛÓÖ × Ý ÒÒ Ò Ò ÙÞ Ò ´½ µ ½º ÂÓ ÐÓÛ Ð Ò ÓÖ Ð ×׸ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× ØÓ Ú ÑÙ×Ø ÕÙ Ð Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØÙÖ × ÖÓÑ Ø Úº ¾º ÇÒ ËØ Ô Ú ÓÖ ×Ø Ø Ò Ò Ö ×ÙÐØ ÓÒÐÝ ÖÓÑ × Ò Ð Ó × Ø Ö ÒØ Ö Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ ÓÖ ÑÓÚ Ò ØÛ Ò Ô Ö× Ó Ú × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ ÓÖ Ü Ø Ò ÖÓÑ Ø ×Ý×Ø Ñº Ì × ××ÙÑÔØ ÓÒ ×× ÖØ× Ø Ø × ÑÙÐØ Ò ÓÙ× Ó ¹ÑÓÚ × Û ÐÐ ÒÓØ Ó × ÖÚ º ¿º Ú ÀÓÑÓ Ò ØÝ Ú ³× × ÖÚ Ö Ø ÓÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ð ×× Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø ×Ø Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ÒÝ Û Ý Ü ÔØ ÓÖ Ø ØÓØ Ð Ú ÕÙ Ù Ð Ò Ø ÒØ × Ò Ø Ð ××³× ÕÙ Ù Ð Ò Ø º ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½ Ì × ××ÙÑÔØ ÓÒ ÑÔÐ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ´ µ Ë Ò Ð Ê ×ÓÙÖ ÈÓ×× ×× ÓÒ Ó Ñ Ý ÒÓØ ÔÖ × ÒØ ´Û Ø Ò ÓÖ × ÖÚ ÓÖ Ö Ú Ò × ÖÚ µ Ø ØÛÓ ÓÖ ÑÓÖ Ú × ØØ × Ñ ØÑ º ´ µ ÆÓ ÐÓ Ò Ú Ö Ò Ö× × ÖÚ Û Ò Ú Ö Ó × Ö ÔÖ × ÒØ Ø× Ð ØÝ ØÓ Ö Ò Ö × ÖÚ × ÒÓØ ÓÒØÖÓÐÐ Ý ÒÝ ÓØ Ö Ú º ´ µ ÁÒ Ô Ò ÒØ ÂÓ Ú ÓÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÑÓÒ Ó × × Ð Ñ Ø ØÓ ÕÙ Ù Ò ÓÖ Ô Ý× Ð Ú ×¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ö × ÓÙÐ ÒÓØ ÒÝ ×ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ׺ ´ µ ÄÓ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ³× × ÖÚ Ö Ø Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ ÐÓ Ð ÕÙ Ù Ð Ò Ø Ò ÒÓØ ÓÒ Ø ×Ø Ø Ó Ø Ö ×Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñº ´ µ Ö Ë ÖÚ Á × ÖÚ Ö Ø × « Ö Ý ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½ Ð ×׸ Ø × ÖÚ Ö Ø ÓÖ Ð ×× Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÕÙ Ù Ð Ò Ø Ó Ø Ø Ð ×× ØØ Ú Ò ÒÓØ ÓÒ Ø ÕÙ Ù Ð Ò Ø × Ó ÓØ Ö Ð ×× ×º Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ø × ÖÚ Ö× Ó ÒÓØ × Ö Ñ Ò Ø Ò×Ø Ó × Ò Ð ×× Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÕÙ Ù Ð Ò Ø × Ó ÓØ Ö Ð ×× ×º ´ µ ÊÓÙØ Ò ÀÓÑÓ Ò ØÝ Ì Ó ÖÓÙØ Ò × ÓÙÐ ×Ø Ø Ò Ô Ò Òغ ÁÒ Ø Ð ×Ø ÓÒ Ø ÓÒ¸ Ø Ø ÖÑ ÖÓÙØ Ò ¸ × Ù× ØÓ ÒÓØ Ó ³× Ô Ø Ò Ø Ò ØÛÓÖ º Ì ÖÓÙØ Ò ÓÑÓ Ò ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÑÔÐ × Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ó Ó Ò ÖÓÑ ÓÒ Ú ØÓ ÒÓØ Ö Ú Ó × ÒÓØ Ô Ò ÙÔÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ø Ú Ö ÓÙ× Ú ×º Ì Ó ­ÓÛ Ð Ò ××ÙÑÔØ ÓÒ ÓÐ × ÓÒÐÝ Ò ×ÓÑ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × ÓÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÖ ÐÓÒ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½ ÒØ ÖÚ Ð× × Ò Ø Ö Ø Ó Ó ÙÒ¬Ò × ÓÑÔÐ Ø Ó × × ×Ñ Ðк Ó × ØÓ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½ Å Ò Ê Ô ÖÑ Ò ÅÓ Ð ¯ ÇÒ ÓØ ÖÐ ×Ø ÑÓ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ö ×Ý×Ø Ñ× ¯ ÇÖ Ò ÐÐÝ Ú ÐÓÔ ÓÖ ÑÓ Ð Ò Ñ Ò Ö Ô Ö × ÓÔ× ß ÒÙÑ Ö Ó ÛÓÖ Ò Ñ Ò × ß Ö Ô Ö Ð ØÝ Û Ø ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ × ÖÚ Ö× ´Ö Ô ÖÑ Òµº ß Ï Ò Ú Ö Ñ Ò Ö × ÓÛÒ¸ Ø × ÔÙØ Ò Ø ÕÙ Ù ÓÖ Ö Ô Ö Ò × ÖÚ × ×ÓÓÒ × Ö Ô ÖÑ Ò × Ú Ð Ð ¯ Ë ÖÖ ´½ µ Ù× Ø × ÑÓ Ð ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ð׺ ¯ Í× Ö× × ØØ Ò Ø Ø Ø ÖÑ Ò Ð× Ò Ö Ø Ö ÕÙ ×Ø× ´ Ó ×µ Ø Ø Ö × ÖÚ ÝØ ×Ý×Ø Ñ Û × ÖÚ × × Ö Ô ÖÑ Òº ¯ Ø Ö Ó × ÓÒ ¸ Ø Û Ø× Ø Ø Ù× Ö¹Ø ÖÑ Ò Ð ÓÖ Ö Ò ÓÑ Ø Ò ¹Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ Ý Ð Ò Òº ­½ Ê ÂÒ ¿¾º½ ÒØÖ Ð Ë ÖÚ Ö ÅÓ Ð Ì ÖÑ Ò Ð× × ÈÍ × ¯ ÁÒØÖÓ Ù Ý ÙÞ Ò ´½ ¿µ ¯Ì ÈÍ × Ø ÒØÖ Ð × ÖÚ Ö Ø Ø × ÙÐ × Ú × Ø× ØÓ ÓØ Ö Ú × ¯ Ø Ö × ÖÚ Ø Ø Á»Ç Ú × Ø Ó × Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø ÈÍ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º¾¼ ¯Ì Ö Ò ×Ó Ú × ¯ Ü ¹ Ô ØÝ × ÖÚ ÒØ Ö× Ë ÖÚ Ø Ñ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÙÔÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × ÒØ Ú ¯ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÈÍ Ò ×Ý×Ø Ñ Ñ Ý ÑÓ Ð × ¬Ü ¹ Ô ØÝ × ÖÚ ÒØ Öº ¯ Ð Ý ÒØ Ö× ÓÖ ÁË ´ Ò¬Ò Ø × ÖÚ Öµ ÆÓ ÕÙ Ù Ò º ÂÓ × ×Ô Ò Ø × Ñ ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ Ò Ø Ú Ö Ö Ð ×× Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Øº ÖÓÙÔ Ó Ø Ø ÖÑ Ò Ð× × Ù×Ù ÐÐÝ ÑÓ Ð × Ð Ý ÒØ Öº ¯ ÐÓ ¹ Ô Ò ÒØ × ÖÚ ÒØ Ö× Ë ÖÚ Ö Ø × Ñ Ý Ô Ò ÙÔÓÒ Ø ÐÓ ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø Úº ß Å»Å»Ñ ÕÙ Ù ´Û Ø Ñ ¾µº ÌÓØ Ð ­½ Ê ÂÒ ¿¾º¾½ ÌÝÔ × Ó Ë ÖÚ ÒØ Ö× × ÖÚ Ö Ø Ò Ö × × × ÑÓÖ Ò ÑÓÖ × ÖÚ Ö× Ö Ù× º ß ÖÓÙÔ Ó Ô Ö ÐÐ Ð Ð Ò × ØÛ Ò ØÛÓ ÒÓ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò ØÛÓÖ × ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ ­½ Ê ÂÒ ¿¾º¾¾ Ü Ö × ¿¾º½ Ï ÔÖÓ Ù Ø ÓÖÑ ÓÒ Ø ÓÒ × Ú ÓÐ Ø ¸ Òݸ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ý×Ø Ñ Ú ÓÖ× ½º ÂÓ × Ö ÐÓ×Ø Ø Ö Ö ÒÓ Ù« Ö× ¾º ÇÒ Ó Ð ×× × ÔÖ ÓÖ ØÝ ÓÚ Ö Ø ÓØ Ö Ð ×× ¿º ÈÖÓ ×× × Û Ø ÓÖ ÓÖ Ò Ó Ò ÔÖ Ñ Ø Ú × ØÓ ÓÑÔÐ Ø º Ó ÒØ ÐÐ ÒØÐÝ ÓÓ× × Ø× Ô Ø Ô Ò Ò ÙÔÓÒ Ø ÓÒ ×Ø ÓÒ Ø Ø Ú× º Ì ×Ý×Ø Ñ Ù× × ÔÖ ××ÙÖ Ñ Ò ×Ñ ØÓ ÚÓ Ó ÐÓ×× Û Ò Ø Ö Ö ÒÓ Ù« Öº º Ó Ñ Ý Ü ÙØ Û Ð Ø× Á»Ç × ÔÖÓ Ò º Ì Ó × Ö × ÖÚ ÒØ× ­½ Ê ÂÒ ¿¾º¾¿ ¯Ê Ð Ø ÓÒ× Ô× Ø Ø Ó ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ÒÝ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÓÙØ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó × ÖÚ Ø Ñ × ÓÖ ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ×º ¯ Á ÒØ ¬ ÓÖ Ò ÐÐÝ Ý ÙÞ Ò ´½ µ Ò Ð Ø Ö ÜØ Ò Ý ÒÒ Ò Ò ÙÞ Ò ´½ µº ¯ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ¯ µ Ö ØÐÝ Ñ ×ÙÖ º ¯ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÐÝ Ø ×Ø Ð ××ÙÑÔØ ÓÒ× ¯ µ ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ø Ø Ò Ú Ö¬ Ý Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û Ø Ö ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× × ÕÙ Ð ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔÐ Ø ÓÒ× Ì × ××ÙÑÔØ ÓÒ¸ ÐÐ Ó ­ÓÛ Ð Ò ¸ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÐÝ Ø ×Ø Ð º × Ø Ó Ó × ÖÚ × ÖÚ Ø Ñ × × ÓÖ × ÒÓØ × ÕÙ Ò Ó Ò Ô Ò ÒØ Ö Ò ÓÑ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Û× Ú Ö Ð × × ÒÓØ × ÒÓØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÐÝ Ø ×Ø Ð º ¯ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÕÙ ÒØ Ø × ÉÙ ÒØ Ø × Ø Ø Ò Ö ØÐÝ Ñ ×ÙÖ ÙÖ Ò ¬Ò Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó º ÖÖ Ú Ð× Ð ÓÜ Ô ÖØÙÖ × Ç × ÖÚ Ø ÓÒ ÒØ ÖÚ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔÐ Ø ÓÒ× Ù×Ý Ø Ñ ÆÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× ÖÖ Ú Ð Ê Ø ÌÑ Ì ÆÙÑ Ö Ó ÓÑÔÐ Ø ÓÒ× Ì ÖÓÙ ÔÙØ ÌÑ Ù×Ý Ì Ñ ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Í ÌÓØ Ð Ì Ñ Ì ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾ ßÌ ß ß ß Ì ÌÓØ Ð Ø Ñ Ë ÖÚ Å Ò × ÖÚ Ø Ñ Ë ÆÙÑ Ö × ÖÚ Ê Ð Ø ÓÒ× Ô× Ø Ø ÓÐ Ò Ú ÖÝ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó º Ö ÐÐ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ð Û׺ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿ ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ä Û Í ÓÖ Ì Í Ì Ë ¢ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ð Û× Ö × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ð Û× Ó ÑÓØ ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ½¾ Ø ¾ ÆÓØ Ø Ø ×Ø Ò ¸ Ð Ö Ø ÓÒ ¸ Ò Ø Ñ Ø Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÕÙ ÒØ Ø ×º Ì Ö × ÒÓ Ò ØÓ ÓÒ× Ö Ø Ñ × ÜÔ Ø Ú ÐÙ × Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ÓÖ ØÓ ××ÙÑ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ Ó ÓÖ Ø Ñº ­½ Ê ÂÒ ¿¿º Ü ÑÔÐ ¿¿º½ ÓÒ× Ö Ò ØÛÓÖ Ø Û Ý Ø Û Ø Ô Ø× ÖÖ Ú Ø Ö Ø Ó ½¾ Ô Ø× Ô Ö × ÓÒ Ò Ø Ø Û ÝØ × Ò ÚÖ Ó ØÛÓ Ñ ÐÐ × ÓÒ × ØÓ ÓÖÛ Ö Ø Ñº Ì ÖÓÙ ÔÙØ ÜØÖ Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø ½¾ Ô Ø×»× ÓÒ Ë ÖÚ Ø Ñ Ë ¼º¼¼¾ × ÓÒ ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Í Ë ½¾ ¢ ¼ ¼¼¾ ¼ ¾ ¾ ± Ì × Ö ×ÙÐØ × Ú Ð ÓÖ ÒÝ ÖÖ Ú Ð ÓÖ × ÖÚ ÔÖÓ ×׺ Ú Ò ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ × Ò × ÖÚ Ø Ñ × ØÓ Ö ÒÓØ ÁÁ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Û Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº ­½ Ê ÂÒ ¿¿º ÓÖ ¯Ê ¯ ÁÒ ÐÓÛ Ä Û Ð Ø × Ø ×Ý×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ ØÓ Ò Ú Ù Ð Ú Ø ÖÓÙ ÔÙØ׺ Ò ÓÔ Ò ÑÓ Ð¸ ËÝ×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ð Ú Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ ¯ ÁÒ ÐÓ× ÑÓ Ð¸ ËÝ×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ ÒÙÑ Ö Ó Ó × ØÖ Ú Ö× Ò Ø ÇÍÌ ØÓ ÁÆ Ð Ò Ô Ö ÙÒ Ø ØÑ º Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó Ì × ×Ù Ø Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ó Ú ¿¿º ¯Á ¯µ ¯ Ú × Ø ×¬ × Ø ­ÓÛ Ð Ò º ÓÑ ­½ Ê ÂÒ × Î Ö ÕÙ ×Ø× ÓÖ Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÖ Î × ÐÐ ¼Î Î Ú × Ø Ö Ø Óº ¯ ËÝ×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ ËÝ×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ ¯Ì ¼ ÖÓÙ ÔÙØ Ó Ø Ú Ì ÖÓÙ ÔÙØ ­½ Ê Ú ÂÒ ÂÓ × ÓÑÔÐ Ø ÌÓØ Ð Ø Ñ Ì ¼ Ì Ì ¼ ¼ ¢ ¿¿º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ × Î Ì × × Ø ÓÖ ­ÓÛ Ð Ûº ÓÑ Ò Ò Ø ÓÖ ­ÓÛ Ð Û Ò Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ð Û¸ Û Ø ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ú Í Ë ÓÖ ÎË ÀÖ Î Ë × Ø ØÓØ Ð × ÖÚ ÑÒ ÓÒ Ø Ú ÓÖ ÐÐ Ú × Ø× Ó Ó º Ì Ú ÛØ Ø ×Ø ×Ø ×Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ò × Ø ÓØØÐ Ò Úº ­½ Ê ÂÒ ¿¿º Í Ü ÑÔÐ ¿¿º¾ Á Ò Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ¸ ÓÙÒØ Ò ÐÓ Ø ÔÖÓ Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖӬРÓÖ Ù× Ö ÔÖÓ Ö Ñ׺ ÔÖÓ Ö Ñ Ö ÕÙ Ö × ¬Ú × ÓÒ × Ó ÈÍ Ø Ñ ¸ Ñ × ¼ Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø× ØÓ Ø × Ò ½¼¼ Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø× ØÓ × º Ú Ö Ø Ò ¹Ø Ñ Ó Ø Ù× Ö× Û × ½ × ÓÒ ×º ÖÓÑ Ø Ú ×Ô ¬ Ø ÓÒ׸ Ø Û × Ø ÖÑ Ò Ø Ø × Ø × ¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ × ØÓ × Ø × Ý Ò Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø Ò Ø × Ø × ¿¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ × Ô Ö Ö ÕÙ ×غ Ï Ø ½ Ø Ú Ø ÖÑ Ò Ð׸ × Ø ÖÓÙ ÔÙØ Û × Ó × ÖÚ ØÓ ½ º ¼ Á»Ç Ö ÕÙ ×Ø× Ô Ö × ÓÒ º Ï Û ÒØ ØÓ ¬Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ò Ú ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ׺ × ÓÒ ×¸ ÈÍ Î ¼¸ Î ½¼¼¸ ½ × ÓÒ ×¸ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º Ì ÖÑ Ò Ð× × ÈÍ × ¼º¼ ¼ × ÓÒ ×¸ ¼º¼¿¼ × ÓÒ ×¸ ½¸ Ò ½ º ¼ Ó ×»× ÓÒ º Ë Ò Ø Ó × ÑÙ×Ø Ú × Ø Ø ÈÍ ÓÖ Ó Ò ØÓ Ø × × ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ð׸ Ø ÈÍ Ú × Ø Ö ØÓ × Î ÈÍ Î · Î · ½ ½ ½ Ë Ë Æ ÈÍ × ÓÒ × ËÎ ¼¼ ¼¢ ¼ ­½ Ê ÂÒ × ÓÒ × ¿¿º½¼ ËÎ ¼ ¼¿¼ ¢ ½¼¼ ¿ × ÓÒ × ­ÓÛ Ð Û¸ Ø Ø ÖÓÙ ÔÙØ× Í× Ò Ø Ö ½ ÓÖ Î ¼ ¼ ¼½ ¿¢½ ½ ¿ Ö ÕÙ ×Ø×»× ÓÒ Î ¼ ½ ¿ ¢ ½¼¼ ½ Ö ÕÙ ×Ø×»× ÓÒ Í× Ò Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ð Û¸ Ø Ú ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ× Ö Í ÈÍ ± ÈÍ ¼ ½ ¿ ¢ Í ¼½ ¿¢ ± Í ¼½ ¿¢¿ ± ÈÍ ¼ ½ ¿ Ó ×»× ÓÒ Î ÈÍ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½½ ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ÈÖÓ ¯Ô ÐØ × ÈÖÓ Ð ØÝ Ó ÑÓÚ Ò ØÓ Ø ÕÙ Ù Ø Ö × ÖÚ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ø Ø ÕÙ Ù ¯ Ú × Ø Ö Ø Ó× Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ ÐØ × Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Ò Ø × Ò× Ø Ø Ú Ò ÓÒ Û Ò ÐÛ Ý× ¬Ò Ø ÓØ Öº ¯ ÁÒ ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ó ­ÓÛ Ð Ò Å ¼ ¯µ ¼ Ô Ú × Ø× ØÓ Ø Ô ¼ ÈÖÓ ×Ý×Ø Ñ Ø Ö Ú ÚÒÝ ÓÙØ× Ð Ò Ð ØÝ Ó Ó Ü Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ó × ÖÚ Ø Ø ¼ Û Ê Ø Å ¼ ÂÒ Î ­½ ÎÔ ¿¿º½¾ ËÒ ¬Ò Ú Ú × Ø ØÓ Ø ÓÙØ× Ð Ò × × Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ó ¸ Û Î¼ ½ Ì × Ö ÐÐ Ú × Ø Ö Ø Ó ÕÙ Ø ÓÒ× ÁÒ ÒØÖ Ð × ÖÚ Ö ÑÓ Ð׸ Ø Ö ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ó × ÖÚ Ø Ú ÖÝ ÕÙ Ù ¸ Ø Ó × ÐÛ Ý× ÑÓÚ ØÓ Ø ÈÍ ÕÙ Ù Ô½ ½ ½ Ô ¼ ½ Ì ÓÚ ÔÖÓ Ð Ø × ÔÔÐÝ ØÓ Ü Ø Ò ÒØÖ Ò × ÖÓÑ Ø ×Ý×Ø Ñ ´ ¼µ¸ Ð×Óº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ú × Ø Ö Ø Ó ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÑ ½ νԽ¼ ν ½ · ξ · ο · ¡ ¡ ¡ · ÎÅ Ô½ ¾¿ ŠΠνԽ ­½ Ô½¼ Ê ÂÒ ¿¿º½¿ Ì Ù׸ Û Ò ¬Ò Ø Ú × Ø Ö Ø Ó× Ý Ú Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ô½ Ó ÑÓÚ Ò ØÓ Ø ÕÙ Ù ÖÓÑ ÈÍ Ý Ø Ü Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ô½¼º ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½ Ü ÑÔÐ ¿¿º¿ ÓÒ× Ö Ø ÕÙ Ù Ò Ò ØÛÓÖ Ì Ú × Ø Ì ÖÑ Ò Ð× × ÈÍ × Ö Ø Ó× Ö Î ¼¸ Î ½¼¼¸ Ò Î È Í ½ ½º Ø Ö ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ó × ÖÚ Ø Ø ÈÍ Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø Ó ÑÓÚ Ò ØÓ × ¸ × ¸ ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ð× Ö ¼»½ ½¸ ½¼¼»½ ½¸ Ò ½»½ ½¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ù׸ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ø × Ö ¼º ¾¼¸ ¼º ¾ ¸ Ò ¼º¼¼ ¾ º Ú Ò Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ø ×¸ Û Ò ¬Ò Ø Ú × Ø Ö Ø Ó× Ý Ú Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ø × ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½ ÝØ Î Î Î ÈÍ Ü Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ´¼º¼¼ ¾ µ ¼ ¾¼ ¼ ¼ ¼¼ ¾ ¼¾ ½¼¼ ¼ ¼¼ ¾ ½ · Î · Î ½ · ¼ · ½¼¼ ½ ½ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½ Ä ØØÐ ³× Ä Û Å Ò ÒÙÑ Ö Ò Ø Ú ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¢ Å Ò Ø Ñ Ò Ø É Ê Ú Á Ø Ó ­ÓÛ × Ð Ò ¸ Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ò Û Ò ÛÖ Ø É Ê ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½ Ü ÑÔÐ ¿¿º Ì Ú Ö ÕÙ Ù Ð Ò Ø Ò Ø ÓÑÔÙØ Ö ×Ý×Ø Ñ Ó Ü ÑÔÐ Û × Ó × ÖÚ ØÓ º ¸ ¿º½ ¸ Ò ½º ¼ Ó × Ø Ø È͸ × ¸ Ò × ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ï Ø Û Ö Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × Ó Ø × Ú × ÁÒ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ú Ø ÖÓÙ ÔÙØ× Û Ö Ø ÖÑ Ò ØÓ ½¼Ò ½ ÈÍ ¿ Ì Ò Û Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ò Ò Ø × Ü ÑÔÐ × É ÈÍ É ¿½ Ò É ½ ¼ Í× Ò Ä ØØÐ ³× Ð Û¸ Ø Ú Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × Ö Ê ÈÍ É ÈÍ ¿ ¼ ¾ ¼ × ÓÒ ÈÍ Ê É ¿ ½ ½ ¼ ¼ ¾¼¿ × ÓÒ × Ê É ½ ¼½ ¼ ¼ ½ × ÓÒ × ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½ Ò Ö Ð Ê ×ÔÓÒ× Ì Ñ Ä Û ¯Ì Ö × ÓÒ Ø ÖÑ Ò Ð Ô Ö Ù× Ö Ò Ø Ö ×Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × × Ö Ý ÐÐ Ù× Ö׺ ¯ ÔÔÐÝ Ò Ä ØØÐ ³× Ð Û ØÓ Ø ÒØÖ Ð ×Ù ×Ý×Ø Ñ À Ö ¸ É ÌÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ê ×Ý×Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ×Ý×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ É Ê É½ · ɾ · ¡ ¡ ¡ · ÉÅ ½Ê½ · ¾Ê¾ · ¡ ¡ ¡ · Å ÊÅ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º½ É Ê ¯ Ú Ò ÓØ × × Ý Ò Ù× Ò ÓÖ ­ÓÛ Ð Û Ê Î½Ê½ · ξʾ · ¡ ¡ ¡ · ÎÅ ÊÅ ÓÖ¸ Ê Å ½ ÊÎ Ì × × ÐÐ Ø Ò Ö Ð Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ð Ûº Ì × Ð Û ÓÐ × Ú Ò Ø Ó ­ÓÛ × ÒÓØ ÐÒ º ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾¼ Ü ÑÔÐ ¿¿º Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ Ó Ü ÑÔÐ × Ò ¿¿º ÓÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ Î ÈÍ ½ ½ Î ¼ Ò Î ½¼¼ Ê ÈÍ ¼ ¾ ¼ Ê ¼ ¾¼¿ Ò Ê ¼ ¼ ½ Ì ×Ý×Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × Ê Ê ÈÍÎ ÈÍ · Ê Î · Ê Î ¼ ¾ ¼ ¢ ½ ½ · ¼ ¾¼¿ ¢ ¼ · ¼ ¼ ½ ¢ ½¼¼ Ì ×Ý×Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × º × ÓÒ ×º ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾½ ÁÒØ Ö Ø Ú Ê ×ÔÓÒ× Ì Ñ Ä Û ¯Á Ø Ò ¹Ø Ñ ¸ Ê Ê ×ÔÓÒ× Ø Ñ ¸ Ì ØÓØ Ð Ý Ð Ø Ñ Ó Ö ÕÙ ×Ø× × Ê · Ù× Ö Ò Ö Ø × ÓÙØ Ì ´Ê · µ Ö ÕÙ ×Ø× Ò Ì Á Ø Ö Ö Æ Ù× Ö× Ì ×Ý×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ ÌÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ ×Ø× ÌÓØ Ð Ø Ñ Æ ´Ì ´Ê · µµ Ì Æ ´Ê · µ ÓÖ Ê ´Æ µ ÒØ Ö Ø Ú Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ð Ûº Ì × ×Ø ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾¾ Ü ÑÔÐ ¿¿º ÓÖ Ø Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ Ó Ü ÑÔÐ ¿¿º¾¸ Û Ò ÓÑÔÙØ Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ù× Ò Ø ÒØ Ö Ø Ú Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ð Û × ÓÐÐÓÛ× Ì Ö ÓÖ Æ ¼½ ¿ Æ ½ Ò ½ ½ × ÓÒ × ÖÐ Ö Ò ½ Ê ½ ¼½ ¿ Ì × ×Ø × Ñ ×Ø ØÓ Ø Ò Ü ÑÔÐ ¿¿º º ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾¿ ÓØØÐ Ò ¯ Ò ÐÝ× × Í» ÖÓÑ ÓÖ Ì Ú ­ÓÛ Ð Û ÛØ Ø ×Ø ØÓØ Ð × ÖÚ ÑÒ ×Ø ×Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ò × ÐÐ Ø ÓØØÐ Ò Úº ÆÓØ Ð Ý ÒØ Ö× Ò Ú ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ× ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Û Ø ÓÙØ ÒÝ ×Ø Ð ØÝ ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ð Ý ÒØ Ö× ÒÒÓØ ÓØØÐ Ò Úº ÇÒÐÝ ÕÙ Ù Ò ÒØ Ö× Ù× Ò ÓÑÔÙØ Ò Ñ Üº ¯Ì ÓØØÐ Ò Ú ×Ø ÝÐÑØÒ ØÓÖ Ò ÚÒ Ö Ø ÖÓÙ ÔÙغ ¯ ÁÑÔÖÓÚ Ò Ø ÓØØÐ Ò Ú Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø ×Ø Ô ÝÓ« Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ý×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙغ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾ ÓØ Ö Ú × Û ÐÐ Ú Ð ØØÐ « Ø ÓÒ Ø ×Ý×Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò º ¯ ÒØ Ý Ò Ø ÓØØÐ Ò Ú × ÓÙÐ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô Ò ÒÝ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ ÔÖÓ Øº ¯ Ì ÖÓÙ ÔÙØ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ö ÓÙÒ × ÓÐÐÓÛ× ½ Æ ´Æ µ Ñ Ò · ÑÜ Ò Ê ´Æ µ Ñ Ü Æ Ñ Ü È ÀÖ¸ × Ø ×ÙÑ Ó ØÓØ Ð × ÖÚ Ñ Ò × ÓÒ ÐÐ Ú × Ü ÔØ Ø ÖÑ Ò Ð׺ Ì × Ö ÒÓÛÒ × ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ ×º ¯ ÁÑÔÖÓÚ Ò ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾ ÈÖÓÓ Ì ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ × Ö ÓÐÐÓÛ Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× × ÓÒ Ø ½º Ì ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÒÝ Ú ÒÒÓØ Ü ÓÒ º Ì × ÔÙØ× Ð Ñ Ø ÓÒ Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ó Ø Ò Ð Ø ÖÓÙ ÔÙغ ¾º Ì Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Û Ø Æ Ù× Ö× ÒÒÓØ Ð ×× Ø Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ù×Ø ÓÒ Ù× Öº Ì × ÔÙØ× Ð Ñ Ø ÓÒ Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ º ¿º Ì ÒØ Ö Ø Ú Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÓÖÑÙÐ Ò Ù× ØÓ ÓÒÚ ÖØ Ø ÓÙÒ ÓÒ Ø ÖÓÙ ÔÙØ ØÓ Ø Ø ÓÒ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ò Ú Ú Ö× º ÓÖ Ø ÓØØÐ Ò Í ­½ Ú Ê ÂÒ Û ÑÜ Ú ¿¿º¾ ËÒ Í ÓÖ ÒÒÓØ ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ¸ Û ÑÜ ½ ½ ÑÜ Ú Ï Ø Ù×Ø ÓÒ Ó Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ø Ö × ÒÓ ÕÙ Ù Ò Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × × ÑÔÐÝ Ø ×ÙÑ Ó Ø × ÖÚ ÑÒ× Ê´½µ ½ · ¾ · ¡¡¡ · Å À Ö ¸ × ¬Ò × Ø ×ÙÑ Ó ÐÐ × ÖÚ Ñ Ò ×º Ï Ø ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ù× Ö Ø Ö Ñ Ý ×ÓÑ ÕÙ Ù Ò Ò ×Ó Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Û ÐÐ Öº Ì Ø × Ê´Æ µ ÔÔÐÝ Ò Ø Ø ÓÙÒ × Ê´Æ µ ÒØ Ö Ø Ú Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ð Û ØÓ Æ ´Æ µ ­½ Ê ÂÒ Æ Ñ Ü ¿¿º¾ Ò ´Æ µ ÓÑ Ò Ò Ø × ÓÙÒ × Û ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ ×º Æ Ê ´Æ µ · Æ ØØ · ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾ ÌÝÔ Ð ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ × ÓØ Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ÓÙÒ × ÓÒ× ×Ø Ó ØÛÓ ×ØÖ Ø Ð Ò ×º ¯ Ì ÔÓ ÒØ Ó ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ Ð Ò × × ÐÐ Ø Ò º ¯ ÓÖ ÓØ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ò Ø ÖÓÙ ÔÙظ Ø Ò Ó ÙÖ× Ø Ø × Ñ Ú ÐÙ Ó ÒÙÑ Ö Ó Ù× Ö׺ ¯ Ì ÒÙÑ Ö Ó Ó × Æ £ Ø Ø Ò× ÚÒ Ý Æ£ Ñ Ü ¯ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¾ ÓÖ Á Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × × ÑÓÖ Ø Ò Æ £¸ Ø Ò Û Ò × Ý Û Ø ÖØ ÒØÝ Ø Ø Ø Ö × ÕÙ Ù Ò ×ÓÑ Û Ö Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ¯Ì ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ × Ò × ÐÝ ÜÔÐ Ò ØÓ Ô ÓÔÐ Û Ó Ó ÒÓØ Ú ÒÝ ÖÓÙÒ Ò ÕÙ Ù Ò Ø ÓÖÝ ÓÖ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ× ×º Æ£ · ÑÜ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿¼ Ü ÑÔÐ ¿¿º ÓÖ Ø Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× Ö Ò Ü ÑÔÐ ¸ ¸ ¿¸ ½ ÈÍ · · · ¿ ½¾ ÈÍ · Ì ÑÜ ×ÝÑÔØÓØ ÑÒ ÑÜ 0.20 0.15 Throughput ÈÍ ´Æ µ Ê´Æ µ ÓÙÒ × Ö Æ ½ · Ñ Æ Ñ Ü Ü ÑÒ ¿¼ Ñ Ü ½¾ Æ ½ ƽ 0.10 0.05 MVA Asymptotic bound 0 5 10 15 Number of users ÂÒ 0.00 ­½ 20 ¿¿º¿½ Ê 100 MVA Asymptotic bound 75 Response time 50 25 0 0 5 Ì ÓÖ Ò Ó ÙÖ× Ø ½¾ Æ £ ½ Æ£ 10 15 Number of users 20 ½¾ · ½ ¿¼ Ì Ù׸ Ø Ö Ö ÑÓÖ Ø Ò Ù× Ö× ÓÒ Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ø Ö Û ÐÐ ÖØ ÒÐÝ ÕÙ Ù Ò Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿¾ Ü ÑÔÐ ¿¿º ÀÓÛ Ñ ÒÝ Ø ÖÑ Ò Ð× Ò ×ÙÔÔÓÖØ ÓÒ Ø Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ Ó Ü ÑÔÐ Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × ØÓ ÔØ ÐÓÛ ½¼¼ × ÓÒ × Í× Ò Ø ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ × ÓÒ Ø Ö ×ÔÓÒ× ØÑ Û Ø Ê´Æ µ Ñ Ü ½¾ Æ ½ Ì Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Û ÐÐ ÑÓÖ Ø Ò ½¼¼¸ Æ ½ ½¼¼ Ì Ø ×¸ Æ ¾¿ Ø Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ × ÓÙÒ ØÓ ÑÓÖ Ø Ò ½¼¼º Ì Ù׸ Ø ×Ý×Ø Ñ ÒÒÓØ ×ÙÔÔÓÖØ ÑÓÖ Ø Ò ¾¿ Ù× Ö× Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ó Ð ×× Ø Ò ½¼¼ × Ö ÕÙ Ö º ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿¿ ÓÜ ¿¿º½ ÇÔ Ö ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ä Û ÓÖ ÐÓÛ Ä Û Ä ØØÐ ³× Ä Û Ò Ö Ð Ê ×ÔÓÒ× Ì Ñ Ä Û ÁÒØ Ö Ø Ú Ê ×ÔÓÒ× Ì Ñ Ä Û ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ × Ø ÓÒ Ð Ä Û× Í É Ê Ê Ê Ë Î ÈÊ Å Æ ÑÜ ÑÒ ½ ÊÎ ½ Æ ÑÜ ÑÜ Æ ´ · µ ËÝÑ ÓÐ× ËÙÑ Ó × ÖÚ Ñ Ò × ÓÒ ÐÐ Ú ÌÓØ Ð × ÖÚ Ñ Ò Ô Ö Ó ÓÖ Ø Ë ÖÚ Ñ Ò ÓÒ Ø ÓØØÐ Ò ÆÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÆÙÑ Ö Ò Ø Ø Ú ËÝ×Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ê ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ô Ö Ú × Ø ØÓ Ø Ø Ë ÖÚ Ø Ñ Ô Ö Ú × Ø ØÓ Ø Ø Ú ÍØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ú ÆÙÑ Ö Ó Ú × Ø× Ô Ö Ó ØÓ Ø Ø ËÝ×Ø Ñ Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ì ÖÓÙ ÔÙØ Ó Ø Ø Ú Ì Ò ØÑ × Ú Ú È ÑÜ ËÎ Æ É Ê Ê Ë Í Î ÑÜ Ú Ú ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿ Ü Ö × ¿¿º½ ÙÖ Ò Ø Ò × ÓÒ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó ¸ ¼¼ Ô Ø× Û Ö × ÖÚ Ý Ø Û Ý Û Ó× ÈÍ Ò × ÖÚ ¾¼¼ Ô Ø× Ô Ö × ÓÒ º Ï Ø Û × Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÝ ÈÍ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿ Ü Ö × ¿¿º¾ Ì Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ó Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ Û × Ó × ÖÚ ØÓ ¬Ú Ó × Ô Ö × ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò¹Ñ ÒÙØ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó º Á Ø Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó Ó × Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Û × ÓÙÖ ÙÖ Ò Ø × Ô Ö Ó ¸ Û Ø Û × Ø Ú Ö Ö ×ÔÓÒ× ØÑ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿ Ü Ö × ¿¿º¿ ÙÖ Ò Ø Ò¹× ÓÒ × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó ¸ ¼ Ö ÕÙ ×Ø× Û Ö × ÖÚ Ý ¬Ð × ÖÚ Öº Ö ÕÙ ×Ø Ö ÕÙ Ö × ØÛÓ × ×× ×º Ì Ú Ö × ÖÚ Ø Ñ Ø Ø × Û × ¿¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ ×º Ï Ø Û × Ø Ú Ö × ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ø × Ô Ö Ó ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿ ÜÖ × ÓÔÖ ×ØÖ ÙØ ×Ý×Ø Ñ × ÔÖ ÒØ × ÖÚ Ö Û Ø ÔÖ ÒØ Ò ×Ô Ó ¼ Ô × Ô Ö Ñ ÒÙØ º Ì × ÖÚ Ö Û × Ó × ÖÚ ØÓ ÔÖ ÒØ ¼¼ Ô × ÓÚ Ö Ø Ò¹Ñ ÒÙØ × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ô Ö Ó º Á Ó ÔÖ ÒØ× ¬Ú Ô × ÓÒ Ø Ú Ö ¸ Û Ø Û × Ø Ó ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿ Ü Ö × ¿¿º ÓÖ Ø Ñ × Ö Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ø ØÛÓ × × ´Ù× Ö Ò ×Ý×Ø Ñµ¸ Ø ÔÖÓ Ð Ø × ÓÖ Ó × ÓÑÔÐ Ø Ò Ø × ÖÚ Ø Ø ÈÍ Û Ö ÓÙÒ ØÓ ¼º ¼ ØÓ × ¸ ¼º½ ØÓ × ¸ Ò ¼º¼ ØÓ Ø Ø ÖÑ Ò Ð׺ Ì Ù× Ö Ø Ò Ø Ñ Û × Ñ ×ÙÖ ØÓ × ÓÒ ×¸ Ø × × ÖÚ Ø Ñ × Ö ¿¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ × Ò ¾ Ñ ÐÐ × ÓÒ ×¸ Û Ð Ø Ú Ö × ÖÚ Ø Ñ Ô Ö Ú × Ø ØÓ Ø ÈÍ Û × ¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ ×º Í× Ò Ø ÕÙ Ù Ò Ò ØÛÓÖ ÑÓ Ð × ÓÛÒ Ò ÙÖ ¸ Ò×Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ º ÓÖ Ó ¸ Û Ø Ö Ø Ú × Ø Ö Ø Ó× ÓÖ È͸ × ¸ Ò × º ÓÖ Ú ¸ Û Ø × Ø ØÓØ Ð × ÖÚ ÑÒ º Á × ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ × ¼±¸ Û Ø × Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÈÍ Ò × ­½ Ê ÂÒ ¿¿º¿ º Á Ø ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó × × ½¼±¸ Û Ø × Ø Ú Ö Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Û Ò Ø Ö Ö ¾¼ Ù× Ö× ÓÒ Ø ×Ý×Ø Ñ ­½ Ê ÂÒ ¿¿º ¼ Ü Ö × ¿¿º ÓÖ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò ×Ý×Ø Ñ¸ Û Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø ÓÔ Ò ÕÙ Ù Ò Ò ØÛÓÖ ÑÓ Ð Ó ÙÖ ¸ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Û × ÓÙÒ ØÓ Ñ Á»Ç× ØÓ × Ò Á»Ç× ØÓ × ¸ Ò ØÓØ Ð Ó ½ Ú × Ø× ØÓ Ø Èͺ Ì × ÖÚ Ø Ñ Ô Ö Ú × Ø ØÓ Ø ØÛÓ × × Ò ÈÍ Û Ö ¾¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ ×¸ ¿¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ ×¸ Ò ½¼ Ñ ÐÐ × ÓÒ ×¸ Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÓÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ¸ Ò×Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò º Ï Ø × Ø ÓØØÐ Ò Ú º Ï Ø × Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ú Ö Ö ×ÔÓÒ× ØÑ º Ï Ø × Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓ×× Ð × ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ø × ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ º Ï Ø × Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓ×× Ð Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ º Ï Ø Ò × Ò ÈÍ ×Ô ÛÓÙÐ ÝÓÙ Ö ÓÑÑ Ò ØÓ Ú Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ Ó Ø Ò ­½ Ê ÂÒ ¿¿º ½ × ÓÒ × Û Ø ¾ Ù× Ö× ÏÓÙÐ ÝÓÙ Ð×Ó Ò ×Ø Ö × ÓÖ × º ÏÖ Ø Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ ×ÝÑÔØÓØ ÓÙÒ × ÓÒ Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ò Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ º ­½ Ê ÂÒ ¿¿º ¾ Ü Ö × ¿¿º ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ Ó Ü Ö ÛÓÙÐ Ø ÓØØÐ Ò º Ì ÈÍ × Ö ÔÐ × ØÛ × ×Ø º× × Ö ÔÐ Ý ØÛ × ×ÐÓÛ º× × Ö ÔÐ Ý ØÛ × ×ÐÓÛ º Ì Ñ ÑÓÖÝ × Þ × Ö Ó × Ñ ¾¼ Ø Ñ × ÑÓÖ ØÓ Ò Ö × Ô ÙÐØ× × ¸Û Ú Ý ÒÓØ Ö ÙÒ Ø Ø Ø ÒÓØ Ö ÙÒ Ø Ø Ø × ÒÓØ Ö ÙÒ Ø Ø Ø × Ù ×Ó Ø Ø Ø Ú × Ø× ØÓ × Ù ­½ Ê ÂÒ ¿¿º ¿ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online