{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ch4_Experimental Design and Analysis

ch4_Experimental Design and Analysis - ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÀÓÛ ØÓ ¯ ×ÒÒ Ò ÐÝ× × × Ò ÔÖÓÔ Ö × Ø Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ ÓÖ × ÑÙÐ Ø ÓÒº ¯ Ú ÐÓÔ ÑÓ Ð Ø Ø ×Ø × Ö × Ø Ø ÓØ Ò º ¯ ×Ø Ñ Ø Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÐØ ÖÒ Ø Ú ØÓ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò º ¯ Á×ÓÐ Ø Ø Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ ÖÖÓÖ׺ ¯ ×Ø Ñ Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× ÓÖ ÑÓ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö׺ ¯ Ø ÐØ ÖÒ Ø Ú × Ö × Ò ¬ ÒØÐÝ « Ö Òغ ¯ Ø ÑÓ Ð × ÕÙ Ø º ­½ Ê ÂÒ ½ º½ Ü ÑÔÐ È Ö×ÓÒ Ð ÛÓÖ ×Ø Ø ÓÒ × Òº ÈÖÓ ××ÓÖ ¼¼¼¸ ¼¸ ÓÖ ¼ º Å ÑÓÖÝ × Þ ½¾Ã¸ ¾Å¸ ÓÖ Å ÝØ × ÆÙÑ Ö Ó × × ÇÒ ¸ ØÛÓ¸ Ø Ö ¸ ÓÖ ÓÙÖ ÏÓÖ ÐÓ Ë Ö Ø Ö Ð¸ Ñ Ò Ö Ð¸ ÓÖ × ÒØ ¬ º Í× Ö Ù Ø ÓÒ À × ÓÓи ÓÐÐ ¸ ÓÖ ÔÓ×ع Ö Ù Ø Ð Ú Ðº ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ ×ÔÓÒ× Î Ö Ð ÇÙØ ÓÑ º º º¸ Ø ÖÓÙ ÔÙظ Ö ×ÔÓÒ× Ø Ñ ¯ ØÓÖ× Î Ö Ð × Ø Ø « Ø Ø Ö ×ÔÓÒ× ÚÖ Ðº º º¸ ÈÍ ØÝÔ ¸ Ñ ÑÓÖÝ × Þ ¸ ÒÙÑ Ö Ó × Ö Ú ×¸ ÛÓÖ ÐÓ Ù× ¸ Ò Ù× Ö³× Ù Ø ÓÒ Ð Ð Ú Ðº Ð×Ó ÐÐ ÔÖ ØÓÖ Ú Ö Ð × ÓÖ ÔÖ ØÓÖ׺ ¯ Ä Ú Ð× Ì Ú ÐÙ × Ø Ø ØÓÖ Ò ××ÙÑ º º º¸ Ø ÈÍ ØÝÔ × Ø Ö Ð Ú Ð× ¼¼¼¸ ¼ ¼¸ ÓÖ ¼º Ó × Ö Ú × × ÓÙÖ Ð Ú Ð׺ Ð×Ó ÐÐ ØÖ ØÑ Òغ ¯ ÈÖ Ñ ÖÝ ØÓÖ× Ì ØÓÖ× Û Ó× « Ø× Ò ØÓ ÕÙ ÒØ ¬ º º º¸ ÈÍ ØÝÔ ¸ Ñ ÑÓÖÝ × Þ ÓÒÐݸ Ò ÒÙÑ Ö Ó × Ö Ú ×º ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ ¯Ê Ì ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ¯Ë ÓÒ ÖÝ ØÓÖ× ØÓÖ× Û Ó× ÑÔ Ø Ò ÒÓØ ÕÙ ÒØ ¬ º º º¸ Ø ÛÓÖ ÐÓ ×º ¯ Ê ÔÐ Ø ÓÒ Ê Ô Ø Ø ÓÒ Ó ÐÐ ÓÖ ×ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ׺ ¯ × Ò Ì ÒÙÑ Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ׸ Ø ØÓÖ Ð Ú Ð Ò ÒÙÑ Ö Ó Ö ÔÐ Ø ÓÒ× ÓÖ ÜÔ Ö Ñ Òغ º º¸ ÙÐÐ ØÓÖ Ð × Ò Û Ø Ö ÔÐ Ø ÓÒ× ¿ ¢ ¿ ¢ ¢ ¿ ¢ ¿ ÓÖ ¿¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ׸ Ö Ô Ø ¬Ú Ø Ñ ×º ¯ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÍÒ Ø ÒÝ ÒØ ØÝ Ø Ø × Ù× ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ׺ º º¸ Ù× Ö׺ Ò Ö ÐÐݸ ÒÓ ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÑÔ Ö Ò Ø ÙÒ Ø׺ Ó Ð ¹ Ñ Ò Ñ Þ Ø ÑÔ Ø Ó Ú Ö Ø ÓÒ ÑÓÒ Ø ÙÒ Ø׺ ­½ Ê ÂÒ ½º ¯ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ µ « Ø Ó ÓÒ ÙÔÓÒ Ø Ð Ú Ð Ó Ø ÓØ Öº ÆÓÒ ÒØ Ö Ø Ò ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ØÓÖ Ô Ò × ØÓÖ× ¿ ½ ¾ ØÓÖ× ÁÒØ Ö Ø Ò ¿ ÙÖ ­½ Ê ÂÒ ½º ½º Ì Ú Ö Ø ÓÒ Ù ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÖ × ÒÓÖ º ¾º ÁÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ÒÓØ ÓÒØÖÓÐÐ º ¿º « Ø× Ó « Ö ÒØ ØÓÖ× Ö ÒÓØ ×ÓÐ Ø º º Ë ÑÔÐ ÓÒ ¹ ØÓÖ¹ ع ¹Ø Ñ × Ò× Ö Ù× º º ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ö ÒÓÖ º º ÌÓÓ Ñ ÒÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ö ÓÒ Ù Ø º ØØ Ö ØÛÓ Ô × ×º ÓÑÑÓÒ Å ×Ø × Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ ­½ Ê ÂÒ ½º × Ò× Î ÖÝ ÓÒ ØÓÖ Ø Ø Ñ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ½ · ´Ò ½µ ½ ÆÓØ ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Æ Òغ ÏÖÓÒ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× Ø ØÓÖ× Ú ÒØ Ö Ø ÓÒº ÆÓØ Ö ÓÑÑ Ò º ¯ ÙÐÐ ØÓÖ Ð × Ò ÐÐ ÓÑ Ò Ø ÓÒ׺ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ò ½ Ò ¬Ò Ø « Ø Ó ÐÐ ØÓÖ׺ ÌÓÓ ÑÙ Ø Ñ Ò ÑÓÒ Ýº Å Ý ØÖÝ ¾ × Ò ¬Ö×غ ¯ Ö Ø ÓÒ Ð ØÓÖ Ð × Ò× Ë Ú Ø Ñ Ò ÜÔ Ò× º Ä ×× Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Å Ý ÒÓØ Ø ÐÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ׺ ÆÓØ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ð Ð ÒØ Ö Ø ÓÒ׺ ­½ Ê ÂÒ ½º ¯ Ë ÑÔÐ ÌÝÔ × Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð × Ò× Ë ÑÔÐ Ö Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÆÙÑ Ö ½ ¾ ¿ Å ÑÓÖÝ ÄÚÐ ¼¼¼ ½¾Ã ¼¼¼ ¾Å ¼¼¼ Å ¼ ½¾Ã ¼ ¾Å ¼ Å ¼ ½¾Ã ¼ ¾Å ¼ Å ÈÍ ÏÓÖ ÐÓ ÌÝÔ ÅÒ Ö Ë ÒØ ¬ Ë ÖØÖ Ë ÒØ ¬ Ë ÖØÖ ÅÒ Ö Ë ÖØÖ ÅÒ Ö Ë ÒØ ¬ ØÓÖ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ù Ø ÓÒ Ð ÄÚÐ À Ë ÓÓÐ ÈÓ×ع Ö Ù Ø ÓÐÐ ÓÐÐ À Ë ÓÓÐ ÈÓ×ع Ö Ù Ø ÈÓ×ع Ö Ù Ø ÓÐÐ À Ë ÓÓÐ ×Ò ­½ Ê ÂÒ ½º ½ º½ Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ Ò ÜÖ × Ô Ò × ÙÔÓÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö º ÈÍ ØÝÔ ¼¼¼¸ ¼ ¸ ¼¾ º ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ×Ø Ñ ØÝÔ ÈŸ Å˹ Ç˸ ÍÆÁ º × Ö Ú ØÝÔ ¸ ¸ ÀÓÛ Ñ ÒÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ö Ö ÕÙ Ö ØÓ Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò º Ì Ö × × Ò ¬ ÒØ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ׺ º Ì Ö × ÒÓ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ׺ º Ì ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ö ×Ñ ÐÐ ÓÑÔ Ö ØÓ Ñ Ò « Ø׺ ×Ò ØÓÖ× ­½ Ê ÂÒ ½º ½ º½ º ¾ º º Ò×Û Ö ­½ Ê ÂÒ ½ º½¼ ¾ ØÓÖ׸ Ø ØÛÓ Ð Ú Ð׺ ¯ ×Ý ØÓ Ò ÐÝÞ º ¯ À ÐÔ× Ò ×ÓÖØ Ò ÓÙØ ÑÔ Ø Ó ØÓÖ׺ ¯ ÓÓ Ø Ø ÒÒ Ò Ó ×Ø٠ݺ ¯ Î Ð ÓÒÐÝ Ø « Ø × ÙÒ Ö Ø ÓÒ Ðº º º¸ Ñ ÑÓÖÝ × Þ ¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó × ÖÚ × ¯ ØÓÖ Ð × Ò× ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ¾¾ ØÓÖ Ð × Ò× ÌÛÓ ØÓÖ׸ Ø ØÛÓ Ð Ú Ð׺ È Ö ÓÖÑ Ò Ò ÅÁÈË Å ÑÓÖÝ Ë Þ ËÞ Å ÝØ × ½ Å ÝØ × ½Ã ½ ¾Ã ¾ Ü Ü ¬¬¬ ¬¬¬ ½ ¬¬¬ ¬¬¬¬ ½ ¬¬¬ ½ ¬¬¬ ¬½ Å ÝØ × Ñ ÑÓÖÝ ½ Å ÝØ × Ñ ÑÓÖÝ ½Ã ÝØ × ¾Ã ÝØ × ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ ÅÓ Ð Ý Õ¼ · Õ Ü ½ ¾ · ÕÜ · Õ ÜÜ Õ¼ Õ Õ¼ · Õ Õ¼ Õ Õ¼ · Õ Õ Õ ·Õ Õ · Õ ·Õ Õ · Õ ÅÁÈË « Ø Ó Ñ ÑÓÖÝ ¾¼ ÅÁÈË « ØÓ ½¼ ÅÁÈË ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ò ÅÁÈ˺ ­½ Ý ¼ · ¾¼Ü · ½¼Ü · Ü Ü ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Å Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ¼ Ê ÂÒ ½ º¿ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó « Ø× ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ý ½ ½ ½ ݽ ¾ ½ ½ ݾ ¿ ½ ½ Ý¿ ½ ½Ý ÅÓ Ð Ý Õ¼ · Õ Ü Ý½ ݾ Ý¿ Ý · ÕÜ · Õ ÜÜ ËÙ ×Ø ØÙØ ÓÒ Õ¼ Õ Õ¼ · Õ Õ¼ Õ Õ¼ · Õ Õ Õ ·Õ Õ · Õ ·Õ Õ · Õ ­½ Ê ÂÒ ½º ËÓÐÙØ ÓÒ Õ¼ Õ Õ Õ ½ ½ ½ ´ ½· ¾· ¿· Ý Ý Ý Ýµ ݵ ݵ ݵ ´ ½ · ¾ ¿ · ´ ½ ¾ · ¿ · ½ ´ ½ ¾ ¿· Ý Ý Ý Ý Ý Ý ÆÓØ Ø Ø « Ø× Ö Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ö ×ÔÓÒ× ×º ËÙÑ Ó Ø Ó Æ ÒØ× × Þ ÖÓ µ ÓÒØÖ ×Ø׺ ÆÓØ Õ ÓÐÙÑÒ ¢ ÓÐÙÑÒ Ý Õ ÓÐÙÑÒ ¢ ÓÐÙÑÒ Ý Õ ÓÐÙÑÒ ¢ ÓÐÙÑÒ ¢ ÓÐÙÑÒ Ý Ý Ý Ý ­½ Ê ÂÒ ½º Á Ý ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ½½ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ¾¼ ÌÓØ Ð ¼ ¾¼ ½¼ ÌÓØ Ð» Ë ÒÌ Ð Å Ø Ó ­½ Ê ÂÒ ½º ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö Ø ÓÒ ÁÑÔÓÖØ Ò Ó ØÓÖ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø Ú Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò Ë ÑÔÐ Î Ö Ò Ó Ý ×Ý ¾ Ⱦ¾ Î Ö Ø ÓÒ Ó Ý Æ ÙÑ Ö ØÓÖ ¾¾ ´Ý Ý µ¾ ½ ´ µ¾ ½ ¾¾ ½ Ý Ý ×ÙÑ Ó ×ÕÙ Ö × ØÓØ Ð ´ËË̵ ×Ò ËËÌ ¾¾Õ¾ · ¾¾Õ¾ · ¾¾Õ¾ Î Ö Ø ÓÒ Ù ØÓ ËË ¾¾Õ¾ Î Ö Ø ÓÒ Ù ØÓ ËË ¾¾Õ¾ Î Ö Ø ÓÒ Ù ØÓ ÒØ Ö Ø ÓÒ ËË ¾¾Õ ¾ ËËÌ ËË · ËË · ËË ËË Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò Ý ËËÌ ¾¾ ÓÖ ­½ Ê ÂÒ ½º Î Ö Ø ÓÒ ÎÖ Ò ­½ Ê ÂÒ ½º Ö Ú Ø ÓÒ ÅÓ Ð ÆÓØ Ý Õ¼ · Õ Ü · ÕÜ · Õ ÜÜ ÓÐÙÑÒ × Þ ÖÓ ½º Ì ×ÙÑ Ó ÒØÖ × Ò ¾º Ì ×ÙÑ Ó Ø ×ÕÙ Ö × Ó ÒØÖ × Ò ÓÐÙÑÒ × Ü ½ ¼ Ü ½ ¼ ÜÜ ½ ¼ ܾ ½ ܾ ½ ´Ü Ü µ¾ ½ ­½ Ê ÂÒ ½º ¿º Ì ÓÐÙÑÒ× Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ´ ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø Ó ÒÝ ØÛÓ ÓÐÙÑÒ× × Þ ÖÓµ ÜÜ ½ Ü ´Ü Ü ½ Ü ´Ü Ü ½ Ë ÑÔÐ Ñ Ò Ý ½ ½ ½ ¼ µ µ ¼ ¼ Õ¼ · Õ ½ Ü ½ ½ ½ ·Õ Ü ·Õ ½ Õ¼ ­½ Ê ÂÒ Ý ½ ´Õ¼ · Õ Ü ½ ½ · ÕÜ · Õ ÜÜ µ ÜÜ ½ ½ º½¼ Ö Ú Ø ÓÒ ´ ÓÒص Î Ö Ø ÓÒ Ó Ý È È È ·È ½´ ½´ ½´ ½´ Ý Ýµ¾ Õ Ü · Õ Ü · Õ Ü Ü µ¾ Õ Ü µ¾ · È ½ ´Õ Ü µ¾ Õ Ü Ü µ¾ · ÈÖÓ Ù Ø Ø ÖÑ× Õ¾ È ½ ´Ü µ¾ · Õ¾ È ½ ´Ü µ¾ ·Õ ¾ È ½ ´Ü Ü µ¾ · ¼ Õ¾ · Õ¾ · Õ¾ ­½ Ê ÂÒ ½ º½½ ÑÔÐ Å ÑÓÖݹ ×ØÙ Ý ½ ´½ · ·¾ · ´ µ ¼ Ý ÌÓØ Ð Î Ö Ø ÓÒ ´¾ ¾ · ½ ¾ · ½ ¾ · ¿ ¾µ ¾½¼¼ ¢ ¾¼¾ · ¢ ½¼¾ · ¢ ¾ ½ Ý Ý µ¾ ÌÓØ ÎÖ ÎÖ ÎÖ ÐÚ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ¾½¼¼ Ù ØÓ Å ÑÓÖÝ ½ ¼¼ ´ ±µ Ù ØÓ ¼¼ ´½ ±µ Ù ØÓ ÒØ Ö Ø ÓÒ ½¼¼ ´ ±µ ­½ Ê ÂÒ ½ º½¾ × ËØÙ Ý ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Æ Ø× Å ÑÓÖÝ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò ØÛÓÖ × ÇÑ Ò ÖÓ×× Öº Å ÑÓÖÝ Ö Ö Ò Ô ØØ ÖÒ× Ê Ò ÓÑ Ò Å ØÖ Ü Ü ØÓÖ× ½º ÆÙÑ Ö Ó ÔÖÓ ××ÓÖ× Û × ¬Ü Ø ½ º ¾º ÉÙ Ù Ö ÕÙ ×Ø× Û Ö ÒÓØ Ù« Ö ÙØ ÐÓ º ¿º Ö Ù Ø ×Û Ø Ò Ò×Ø Ó Ô Ø ×Û Ø Ò º º Ê Ò ÓÑ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ò×Ø Ó ÖÓÙÒ ÖÓ Òº º ÁÒ¬Ò Ø ÒØ ÖÐ Ú Ò Ó Ñ ÑÓÖÝ µ ÒÓ Ñ ÑÓÖÝ Ò ÓÒØ ÒØ ÓÒº ­½ Ê ÂÒ ½ º½¿ ¾¾ × Ò ÓÖ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ × ØÓÖ× Í× ÒØ ØÓÖ ÌÝÔ Ó Ø Ò ØÛÓÖ Ö ×× È ØØ ÖÒ Í× Ì ÖÓÙ ÔÙØ Ì ¼º¼ ½ ¼º ¾¾¼ ¼º ¾¾ ¼º ½ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ ËØÙ Ý ÄÚÐ ËÝÑ ÓÐ ½ ÖÓ×× Ö ÇÑ Ê Ò ÓÑ Å ØÖ Ü ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ê ×ÔÓÒ× ¼± ÌÖ Ò× Ø Æ Ê ×ÔÓÒ× Ê ¿ ½º ¾º¿ ¾ ½º¾ ¾ ¾º½ ¼ ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ ËØÙ Ý ´ ÓÒص ÈÖ¹ ÑØÖ Õ¼ Õ Õ Õ Å Ò ×Ø Ñ Ø Î Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò ÌÆ Ê Ì Æ Ê ¼º ¾ ¿º ½º ½ ¼º¼ ¹¼º ¹¼º½ ½ º¾± ¾¼± ½¼º ± ¹¼º½¾ ½º¼ ¼º ½¿ º¼± ¼± º± ¹¼º¼¿ ¼º¼ ¼º¼ ½ º ± ¼± ½º¿± ­½ Ê ÂÒ ½ º½ Ú Ö Ø ÖÓÙ ÔÙØ ¼º ¾ ¯ ÅÓ×Ø « Ø Ú ØÓÖ Ö Ö Ò Ô ØØ ÖÒ µÌ Ö ×× Ô ØØ ÖÒ× Ó× Ò Ö Ú ÖÝ « Ö Òغ ¯ Ê Ö Ò Ô ØØ ÖÒ ÜÔÐ Ò× §¼º½¾ ´ ±µ Ó Ú Ö Ø ÓÒº ¯ « Ø Ó Ò ØÛÓÖ ØÝÔ ¼º¼ ÇÑ Ò ØÛÓÖ × Ú Ö ·¼º¼ ÖÓ×× Ö Ò ØÛÓÖ × Ú Ö ¹¼º¼ «ÖÒ ØÛ Ò Ø ØÛÓ ¼º½½ ¯ ËÐ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ´¼º¼¿ µ ØÛ Ò Ö Ö Ò Ô ØØ ÖÒ Ò Ò ØÛÓÖ ØÝÔ º ¯ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ê ×ÙÐØ× ­½ Ê ÂÒ ½ º½ Ò Ö Ð¾ ¾ ¾ ØÓÖ Ð × Ò× ¼½ ¿ ØÓÖ× Ø ØÛÓ Ð Ú Ð× º ÜÔ Ö Ñ ÒØ׺ « Ø× ¼ Ñ Ò « Ø× ½ ØÛÓ ØÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ× ¾ ØÖ ØÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ׺ºº ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ¾ × Ò Ü ÑÔÐ Ñ Ò ÌÖ ØÓÖ× Ò × Ò Ò ×Þ Å ÑÓÖÝ × Þ ÆÙÑ Ö Ó ÔÖÓ ××ÓÖ× ØÓÖ Å ÑÓÖÝ Ë Þ ËÞ ÆÙÑ Ö Ó ÈÖÓ ××ÓÖ× Ä Ú Ð ¹½ Å ½ ½ ÄÚн ½Å ¾ ¾ ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ¾ ËÞ ½Ã ÝØ ¾Ã ÝØ Á × Ò Ü ÑÔÐ ´ ÓÒص Å ÝØ × ½ Å ÝØ × ½ ÈÖÓ ¾ ÈÖÓ ½ ÈÖÓ ¾ ÈÖÓ ½ ¾¾ ½¼ ¼ ¿ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¿¾¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ½¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ½¼ ¾¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾¾ ½¼ ¿ ¼ ÌÓØ Ð ÌÓØ Ð» Ý ½ ¿ ­½ Ê ÂÒ ½ º½ Ò ÐÝ× × ËËÌ ¾¿´Õ¾ · Õ¾ · Õ¾ · Õ¾ · Õ¾ · Õ¾ · Õ¾ µ ´½¼¾ · ¾ · ¾¼¾ · ¾ · ¾¾ · ¿¾ · ½¾µ ¼¼ · ¾¼¼ · ¿¾¼¼ · ¾¼¼ · ¿¾ · ¾ · ½¾ ½ ± · ± · ½± · ± · ½± · ¾± · ¼± ½¼¼± ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓÖº ÆÙÑ Ö Ó ÈÖÓ ××ÓÖ× ´ µ × Ø ­½ Ê ÂÒ ½ º¾¼ ½ º½ Ò ÐÝÞ Ø ¾¿ ×Ò ½ ½ ÜÖ × ¾ ¾ ½ ¾ ½¼¼ ½ ½¾¼ ½¼ ¼ ¿¼ ¾¼ ¼ ¾ º ÉÙ ÒØ Ý Ñ Ò « Ø× Ò ÐÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ׺ º ÉÙ ÒØ Ý Ô Ö ÒØ × Ó Ú Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò º º ËÓÖØ Ø Ú Ö Ð × Ò Ø ÓÖ Ö Ó Ö × Ò ÑÔÓÖØ Ò º ½ ­½ Ê ÂÒ ½ º¾½ Ò×Û Ö ½ º½ º Õ¼ ½¿¸ Õ ½ ¸Õ Õ ¾½ ¸ Õ ½ ¸ Õ ½ ¸Õ ¾ ¸Ò Õ ½¿º ½¿ ½¿¸ º ¼º¾ ±¸ ½½º ±¸ ¿¿º¼±¸ ¼º¾ ±¸ ¼º¾ ±¸ º ¾±¸ º ± º ¸¸¸ ¸¸ ¸ ­½ Ê ÂÒ ½ º¾¾ ¾ Ö ØÓÖ Ð × Ò× Û Ø Ê ÔÐ Ø ÓÒ× Ö Ö ÔÐ Ø ÓÒ× Ó ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× µ ¾ Ö Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ µ ÅÓ Ð Ý Õ¼ · Õ Ü ÐÐÓÛ× ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó ÜÔ ÖÑ ÒØ Ð ÖÖÓÖ׺ · ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÖ ÕÜ · Õ ÜÜ · ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ´½ ¸ ½ ¸ ½¾µ ½ ´ ¸ ¸ ½µ ´¾ ¸ ¾ ¸ ½ µ ¾ ½ ½ ½ ´ ¸ ¸ ½µ ¿ ¾¼ ØÓØ Ð ½ ¾½º º ØÓØ Ð» « Ø× Õ¼ ½¸ Õ ¾½ ¸ Õ ¸ Õ º ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó « Ø× Ë ÑÔÐÝ Ù× Ñ Ò× Ó Ö Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× Á Ý Å ÒÝ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÖ× ×Ø Ñ Ø Ê ×ÔÓÒ× Ý Õ¼ · Õ Ü · ÕÜ · Õ ÜÜ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÖ ×Ø Ñ Ø ¹Å ×ÙÖ Ý Ý Ý Õ¼ Õ Ü Õ ¼ Ü Õ ÜÜ ËÙÑ Ó ËÕÙ Ö ÖÖÓÖ× ËË ¾¾Ö ¾ ½ ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÖ× ×Ø Ñ Ø Ý½ Ü ÑÔÐ · ½ Ê ×ÔÓÒ× Õ¼ Õ Õ ½½ ·Õ ½ ¾½ ½ ¼ Ü Ö Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÖ× Ý½½ Ý ½ ½ Á «Ø ½ ¾ ¿ ½ ¾½º ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ËË ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ º ×Ø Ñ Ø Ê ×ÔÓÒ× ½ ¾ Ý Ý½ ݾ Ý¿ Å ×ÙÖ Ê ×ÔÓÒ× × ½ ¾ ÖÖÓÖ× ¼ ¿ ¹¿ ¹¿ ¼ ¿ ½ ¹ ¹¾ ¹¾ ¾ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ½¾ ½ ½ ½ ¼¾ · ¿¾ · ´ ¿µ¾ · ´ ¿µ¾ · ¡¡¡· ½¼¾ ­½ Ê ÂÒ ½º ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó Î Ö Ø ÓÒ ÌÓØ Ð Ú Ö Ø ÓÒ ÓÖ ØÓØ Ð ×ÙÑ Ó ×ÕÙ Ö × ËËÌ ´Ý Ý µ ·Õ ¾ Ý Õ¼ · Õ Ü ¾ ·Õ Ü ÜÜ · · · È ´Ý ËËÌ Ý µ ¾¾ ÖÕ ¾ · ¾¾ÖÕ ¾ · ¾¾ÖÕ ¾ ËË · ËË · ËË È ËË ¾ ­½ Ê ÂÒ ½º Ö Ú Ø ÓÒ ÅÓ Ð Ý Õ¼ · Õ Ü · ÕÜ · Õ ÜÜ · Ý Õ¼ · Õ Ü · ÕÜ · Õ Ü Ü Ý Õ¼ ¾¾ · Ë Ò Ü³×¸ Ø Ö ÔÖÓ Ù Ø׸ Ò ÐÐ ÖÖÓÖ× Þ ÖÓ ØÓ ÖÕ¼ Õ¼ Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ý Ý¾ ËÕÙ Ö Ò ÓØ × × Ó Ø ÑÓ Ð Ò ÖÓ×× ÔÖÓ Ù Ø Ø ÖÑ× ¾ Õ¼ · Õ ¾ Ü ¾ ½ ¾¾ Ý Ö ÒÓÖ Ò · Õ¾ ܾ ½º ­½ Ê ÂÒ · Õ¾ ܾ ܾ · ¾ ­½ Ê ÂÒ ½º ËË ÌÓØ Ð Ú Ö Ø ÓÒ ËËÌ ´Ý ËË ËË Ë˼ · ËË · ËË ·ËË · ËË Ý µ¾ Ë˼ ݾ ݾ · ËË · ËË · ËË ÇÒ Û Ý ØÓ ÓÑÔÙØ ËË ¾ ËË ËË ¾¾Ö´Õ¼ · Õ¾ · ¾· ¾ µ Õ Õ ­½ Ê ÂÒ ½º Ü ÑÔÐ Å ÑÓÖݹ ËË Ë˼ ËË ËË ËË ËË ËËÌ ½ ¾ · ½ ¾ · ½¾¾ · ¾ · ¡ ¡ ¡ · ¾ ¾¼ ¾ ¾¾ÖÕ¼ ½¾ ¢ ½¾ ¾¼½ ¾ ¾¾ÖÕ ¾ ½¾ ¢ ´¾½ µ¾ ¾¾ÖÕ ¾ ½¾ ¢ ´ µ¾ ½¼ ¿ ¾¾ÖÕ ¾ ½¾ ¢ ¾ ¿¼¼ ¾ ¾¼ ¾¾ ¢ ¿´ ½¾ · ¾½ ¾ · ½¼¾ ËØÙ Ý ¾· ¾ · ½¾ ¾ · ¾µ ËË ¾ ¾¼ Ë˼ ¾¼½ ¾ ¼¿¾ ËË ØÓÖ ÜÔÐ Ò× » ¼¿¾ ÓÖ º ± ØÓÖ ÜÔÐ Ò× ½ º ¼± ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò× º¾ ± ½º ± × ÙÒ ÜÔÐ Ò Ò × ØØÖ ÙØ ØÓ ÖÖÓÖ׺ ­½ Ê ÂÒ ½º · ËË · ËË · ËË · ½¼ ¿ · ¿¼¼ · ½¼¾ ¼¿¾ ËËÌ ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð× ÓÖ « Ø× « Ø× Ö Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ×º ÖÖÓÖ× Æ ´¼ µ µ Ý Æ ´Ý Õ¼ Ä Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓÖÑ Ð Ú Ö Ø × ¾ ´ ¾¾ Ö µ µ Õ¼ × ÒÓÖÑ Ð Û Ø Ú Ö Ò Î Ö Ò Ó ÖÖÓÖ× Õ¼ ½ ¾¾ µ Ý Ö Ó Ò Ô Ò ÒØ Ø ÖÑ× Ò ËË µ ËË × ¾¾´Ö ½µ Ö × Ó Ö ÓѺ ×Ø Ñ Ø Ú Ö Ò Ó Õ¼ ×¾¼ ×¾ ´¾¾Öµ Õ × Ë Ñ Ð ÖÐݸ ×Õ ×Õ ×Õ ¾¾Ö ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× ´ Áµ ÓÖ Ø « Ø× Ô Ö ½µ ÒÓÑ Ò ØÓÖ ¾¾´Ö ½µ ¾¾´ × ¾ ½ ¾ ¾¾´ ËË Ö ½µ ÅË Á Ó × ÒÓØ Ò ÐÙ Õ § Ø ½ « ­½ Þ ÖÓ µ × Ò ¬ ÒØ ÂÒ ½ º½¼ ¾ ¾¾ ´Ö ½µ Õ × Ê Ü ÑÔÐ ÓÖ Å ÑÓÖݹ ×ØÙ Ý ËØ Ò ÖÚ Ú Ø ÓÒ Ó ÖÖÓÖ× Ú Ù Ù ½¼¾ Ù ËË Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ø Ô × ËØ Ò Ö Ù¾ Ø ¾ ´Ö ½µ ½¾ ¿ ÆÓ Þ ÖÓ ÖÓ×× Ò µ ÐÐ « Ø× Ö × Ò ¬ Òغ ­½ Ê ÂÒ ½ º½½ Õ § ´½ µ´½ ¼¿µ Õ Õ¼ ´¿ º¼ ¸ ¾º ½µ Õ ´½ º ¸ ¾¿º ½µ Õ ´ º ¸ ½½º ½µ Õ ´¿º¼ ¸ º ½µ ÓÖ ¼± ÓÒ¬ Ò Ø ¼ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× ×Õ × Ú Ú ÓÒ Ó « Ø× Ø Ù¾ Ù Ø´¾ Öµ ¿ Ô ½¾ ½ ¼¿ ½º §½ ¾ ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð× ÓÖ ÓÒØÖ ×Ø× ÓÒØÖ ×Ø ÎÖ Ò Ó È Õ Ä Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Û Ø È Ó Æ ÒØ× ¼ ÓÖ ½¼¼´½ «µ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð¸ Ù× Ø ½ « ¾ ¾¾´Ö ½µ º Ü ÑÔÐ Å ÑÓÖݹ ×ØÙ Ý ×¾ ¦ Õ ×¾ È ¾ ¾¾ Ö ÙÕ Ó Æ ÒØ× ¼¸ ½¸ ½¸ Ò ¾ µ ÓÒØÖ ×Ø Å Ò Ù ¾½ · ¾ ¢ ½½ ×¾ ¢ Î Ö Ò ×¾ ¾ ¿ Ù ¾ ¢Ô ¿ ËØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ ×Ù ¿ ¾¾ ؼ ½º ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ Ù · Õ ¾Õ Ù § Ø×Ù ½½ § ½ ­½ ¢¾ ¾ ÂÒ ´ ¿½ ½ µ ½ º½¾ Ê Ì ×Ø Ò Ö Ö ×ÔÓÒ× × Á ÓÖ ÈÖ Å Ò Ö ×ÔÓÒ× Ý Ý Õ¼ · Õ Ü Ø · Ê ×ÔÓÒ× × · Õ ÜÜ Ú Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ ¼ ½ ½ ÕÜ Ò« ¾¾ Ó Ö ÓÑ ÌÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÖÙÒ× ½ · ËÙÑ Ó × Ó Ô Ö Ñ× Ù× « ØÚ ×ÝÑ × Ò · Ñ « ½½ ¾ Ö ÒÝ ½¼¼´½ µ± Ý § Ø ½ « ¾ ¾¾´Ö ½µ ×ÝÑ ¼ ½½ ¾ × Ò Ð ÖÙÒ ´Ñ ½µ ×ݽ × ¾¾Ö · ½ ¼ ½½ ¾ ÈÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ñ Ò ´Ñ ½µ ×Ý × ¾¾Ö « ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ­½ Ê ÂÒ ½ º½¿ Ü ÑÔÐ Å ÑÓÖݹ ÓÖ Ü ½ Ò Ü ½ ¯ ËØÙ Ý × Ò Ð ÓÒ¬ÖÑ Ø ÓÒ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ý½ Õ¼ Õ Õ ·Õ ½ ¾½ · ½ ËØ Ò Ö ×ݽ × ¾¾Ö · ½ Í× Ò Ø ¼ ½ ¸Ø ÒØ ÖÚ Ð × ½ §½ ¼ Ú Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖ ½½ ¾ ¿ Ú Ù Ù Ù Ù Ù Ø Ø ÓÒ ½¾ ·½ ¾ ¼± ÓÒ¬ Ò ´¼ ¾¾ ½µ ¢¾ ¯Å Ò Ö ×ÔÓÒ× ÓÖ ×ݽ × ¿ ¼ ¾¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ò ÙØÙÖ ÚÖ Ù Ù Ù Ù Ù Ø · Ñ ½ ½ ½ ½¾ ­½ ½¾ · ¾ ¾¼ ½ º½ Ê ÂÒ Ì ¼± ÓÒ¬ Ò ½ §½ ÒØ ÖÚ Ð × ´½¼ ½ ½ ¼ µ ¢ ¾ ¾¼ ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ¯Å Ò Ö ×ÔÓÒ× ÓÖ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ò ÙØÙÖ ×Ý × Ì ¯ ½ §½ ¼ ½½ ¾ ¼± ÓÒ¬ Ò ¢ ¾ ¿¼ ¾¾ Ö ¿ Ú Ù Ù Ù Ù Ù Ø ÒØ ÖÚ Ð × ½¾ ¾ ¿¼ ´½¼ ¾ ½ ¾ µ ÙÖÖ ÒØ Ñ Ò Ö ×ÔÓÒ× ÆÓØ ÓÖ ÙØÙÖ º ´Í× Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÓÒØÖ ×Ø×µ ×Ý ÚÈ Ù Ù× Ù Ù Ù Ù Ø¾ ¾ ¾ ¼± ÓÒ¬ Ò ½ §½ Ö Ú Ù ½¾ Ù Ù Ù Ù Ø ¢ ½¾ ´½½ ½ ½ ¾¼ ÒØ ÖÚ Ð ÒØ ÖÚ Ð× ¢¾¼ ¿µ ÆÓØ ÓÒ¬ Ò ÓÑ Ò ÖÖÓÛ Öº ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ½º ¾º ¿º º ÖÖÓÖ× Ö ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ò Ô Ò Òغ ÖÖÓÖ× Ö ØÚ º ÖÖÓÖ× Ö ÒÓÖÑ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º ÖÖÓÖ× Ú ÓÒ×Ø ÒØ ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ º º « Ø× Ó ØÓÖ× Ö ØÚ º Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò ÒÓÖÑ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Û Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú Ö Ò º ××ÙÑÔØ ÓÒ× µ ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ½º ÁÒ Ô Ò ÒØ ÖÖÓÖ× Ë ØØ Ö ÔÐÓØ Ó Ö × Ù Ð× Ú Ö×Ù× Ø ÔÖ Ø Ö ×ÔÓÒ× Ý Å Ò ØÙ Ó Ö × Ù Ð× Å Ò ØÙ Ó Ö ×ÔÓÒ× ×»½¼ µ Á ÒÓÖ ØÖ Ò × ÈÐÓØ Ø Ö × Ù Ð× × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÒÙÑ Ö ÌÖ Ò ÙÔ ÓÖ ÓÛÒ µ ÓØ Ö ØÓÖ× ÓÖ × « Ø× ¾º ÆÓÖÑ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ ÖÖÓÖ× ÆÓÖÑ Ð ÕÙ ÒØ Ð ¹ÕÙ ÒØ Ð ÔÐÓØ Ó ÖÖÓÖ× ¿º ÓÒ×Ø ÒØ ËØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó ÖÖÓÖ× Ë ØØ Ö ÔÐÓØ Ó Ý ÓÖ Ú Ö ÓÙ× Ð Ú Ð× Ó Ø ØÓÖ ËÔÖ Ø ÓÒ Ð Ú Ð × Ò ¬ ÒØÐÝ « Ö ÒØ Ø Ò Ø Ø Ø ÓØ Ö µÆ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ­½ Ê ÂÒ ½ º½ Î ×Ù Ð Ì ×Ø× Ü ÑÔÐ Å ÑÓÖݹ 5.0 • 2.5 Residuals • • 0.0 • • • • • • • • –2.5 –5.0 8 0 20 40 60 Predicted response 80 Residual quantile 4 • •• •• • • • •• • • 0 –4 –8 –2 –1 0 1 Normal quantile 2 ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ÅÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÅÓ Ð× Ý Ø Ú ÑÓ Ð ÆÓØ Ú Ð « Ø× Ó ÒÓØ º º º¸ Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ó ÛÓÖ ÐÓ ×º Ø ÔÖÓ ××ÓÖ ×Ô Ú Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ×»× ÓÒ º Ø ÛÓÖ ÐÓ Ë Þ Û Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ü ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ý Ú ¢ Û Ì ØÛÓ « Ø× ÑÙÐØ ÔÐݺ ÄÓ Ö Ø Ñ µ Ø Ú ÑÓ Ð ÐÓ ´ Õ¼ · Õ Ü · ÕÜ · Õ ÜÜ · Ý µ ÐÓ ´ µ · ÐÓ ´ Ú Ûµ Õ¼ · Õ Ü · Õ Ü Ï Ö ¸ Ý ÐÓ ´Ý µ ¼ ¼ Ý ÓÖÖ Ø ÅÓ Ð · Õ ÜÜ · ­½ Ê ÂÒ ½ º¾¼ Ì Ò Ò ÒØ ÐÓ Ó « Ø× Ù ½¼Õ ¸ Ù ½¼Õ ¸ Ò Ù ½¼Õ º Ù Ö Ø Ó Ó ÅÁÈË Ö Ø Ò Ó Ø ØÛÓ ÔÖÓ ××ÓÖ× Ù Ö Ø Ó Ó Ø × Þ Ó Ø ØÛÓ ÛÓÖ ÐÓ ×º ÒØ ÐÓ Ó Ø Ú Ñ Ò Õ¼ µ ÓÑ ØÖ ÑÒ Ý ½¼Õ¼ ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òµ½ Ò ÝÝ Ý Ò ¾¾ Ö ­½ Ê ÂÒ ½ º¾½ Ü ÑÔÐ ½ ½ ½ ½ ½¼ º½ ¾º Á Ü ÙØ ÓÒ Ì Ñ × Ò Ø Ú ÅÓ Ð Ý Ò ÐÝ× × Í× Ò ¹½ ¹½ ½ ´ º½¼¸ º ¼¸ ½ º ¼µ ½ ¹½ ¹½ ´ ¼º ½¸ ½º¼ ¸ ½º¼ ¾µ ¹½ ½ ¹½ ´ ¼º ¸ ¼º ¿¿¸ ½º½¾¾µ ½ ½ ½ ´ ¼º¼½ ¸ ¼º¼½¾ ¸ ¼º¼½½ µ ¹½¼ º½ ¹½¼ º½ ½¼¾º½ ØÓØ Ð ¹¾ º¼ ¹¾ º¼ ¾º ØÓØ Ð» Å ÒÝ ½¼ º½ ¼ ½º¼¼¿ ½º¼¼¿ ¼º¼½¿ ­½ Ê ÂÒ ½ º¾¾ Ï Ý ×Ø ÅÓ Ð ÒÓØ Î Ð Ù× Ø Ú ÑÓ Ð × ÒÓØ Ú Ð ½º È Ý× Ð ÓÒ× Ö Ø ÓÒ µ « Ø× Ó ÛÓÖ ÐÓ Ò ÔÖÓ ××ÓÖ× Ó ÒÓØ º Ì Ý ÑÙÐØ ÔÐݺ ¾º Ä Ö Ö Ò ÓÖ Ýº ÝÑ Ü ÝÑ Ò ½ º ¼»¼º¼½½ ÓÖ ½¾¸ ¿ µ ÐÓ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì Ò Ò Ö Ø Ñ Ø Ñ Ò Ó ½½ º½ Ò ¼º¼½¿ × Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø º ­½ Ê ÂÒ ½ º¾¿ ¿º Ì Ö × Ù Ð× Ö ÒÓØ ×Ñ ÐÐ × ÓÑÔ Ö ØÓ Ø Ö ×ÔÓÒ× º 50 • 25 Residuals • 0• • • –25 –50 0 40 º Ì ×ÔÖ Ó Ö × Ù Ð× × Ð Ö Ú ÐÙ Ó Ø Ö ×ÔÓÒ× º µ ÐÓ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ 80 120 Predicted response 160 ØÐ Ö Ö ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ º Ê × Ù Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÐÓÒ Ö Ø Ð Ø Ò ÒÓÖÑ Ð 75 Residual quantile 50 • 25 0 • –1 • •••••• • • –25 • –2 0 1 Normal quantile 2 ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ Ò ÐÝ× × Í× Ò ÅÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÅÓ Ð Á Ø Ø Ö ÄÓ ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ½ ¹½ ¹½ ½ ´ ½º ¿¸ ½º ¼¸ ¾º½ µ ½ ½ ¹½ ¹½ ´ ¹¼º¼ ¸ ¼º¼¾¸ ¼º¼¿µ ½ ¹½ ½ ¹½ ´ ¹¼º¼¾¸ ¹¼º¼¿¸ ¼º¼ µ ½ ½ ½ ½ ´ ¹½º ¿¸ ¹½º ¼¸ ¹½º ¿µ ¼º½½ ¹¿º ¹¿º ¼º½½ ØÓØ Ð ¼º¼¿ ¹¼º ¹¼º ¼º¼¿ ØÓØ Ð» Ý Å ÒÝ ¾º¼¼ ¼º¼¼ ¼º¼¼ ¹½º ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ Î Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò Ý Ø ÅÓ Ð× Á ÌÛÓ Ø Ú ÅÓ Ð ÅÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÅÓ Ð ØÓÖ « Ø ± Î Öº ÓÒ º ÁÒØ ÖÚ Ð « Ø ± Î Öº ÓÒ º ÁÒØ ÖÚ Ð ¾º ´ ½ º¿ ¸ ¿ º µ ¼º¼¿ ´ ¹¼º¼¾¸ ¼º¼ µÝ ¹¾ º¼ ¿¼º½± ´ ¹¿ º¾¿¸ ¹½ º µ ¹¼º º ± ´ ¹½º¼¾¸ ¹¼º ¿µ ¹¾ º¼ ¿¼º½± ´ ¹¿ º¾¿¸ ¹½ º µ ¹¼º º ± ´ ¹½º¼¾¸ ¹¼º ¿µ ¾º ¾ º¼± ´ ½ º¿ ¸ ¿ º µ ¼º¼¿ ¼º¼± ´ ¹¼º¼¾¸ ¼º¼ µÝ ½¼º ± ¼º¾± Ý µ ÆÓØ Ë Ò ¬ ÒØ Ï Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÑÓ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ × ÐÑÓ×Ø Þ ÖÓº ÍÒ ÜÔÐ Ò Ú Ö Ø ÓÒ × ÓÒÐÝ ¼º¾± ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ 0.2 Î ×Ù Ð Ì ×Ø× • • • • • • • • • • 0.1 Residuals 0.0 • • –0.1 –0.2 –2 0.2 –1 0 1 Predicted response • 2 Residual quantile 0.1 •• • •• • •• • • 0.0 –0.1 • –0.2 –2 –1 ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ÅÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÑÓ Ð × ØØ Ö Ø ÒØ Ø Ú ÑÓ Ðº ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ 0 1 Normal quantile 2 ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ê ×ÙÐ× Ý µÝ ÐÓ ´ µ Õ¼ · Õ Ü · ÕÜ · Õ ÜÜ · ½¼Õ¼ ½¼Õ Ü ½¼Õ Ü ½¼Õ Ü Ü ½¼ ½¼¼ ¼¿½¼ ¼ Ü ½¼ ¼ Ü ½¼¼ ¼¿Ü Ü ½¼ ½ ¼ ¢ ¼ ½¼ Ü ¢ ¼ ½¼ Ü ¢ ½ ¼ Ü Ü ½¼ ½º Ì Ø Ñ ÓÖ Ò Ú Ö ÔÖÓ ××ÓÖ ÓÒ Ò ÚÖ Ò Ñ Ö × ½º¼ º ¾º Ì Ø Ñ ÓÒ ÔÖÓ ××ÓÖ ½ × Ò Ò Ø Ñ × ´¼ ½¼ ½µ Ø Ø ÓÒ Ò Ú Ö ÔÖÓ ××ÓÖº Ì Ø Ñ ÓÒ ¾ × ÓÒ Ò ÒØ ´¼ ½¼ ½µ Ó Ø Ø ÓÒ Ò Ú Ö ÔÖÓ ××ÓÖº ¿º ÅÁÈË Ö Ø ÓÖ ¾ × ½ Ø Ñ × Ø Ø Ó ½º º Ò Ñ Ö ½ Ü ÙØ × ½ Ø Ñ × ÑÓÖ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø Ò ¾º º Ì ÒØ Ö Ø ÓÒ × Ò Ð Ð º ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ µ Ê ×ÙÐØ× ÔÔÐÝ ØÓ ÐÐ Ò Ñ Ö × Ò ÔÖÓ ××ÓÖ׺ ­½ Ê ÂÒ ½ º¿¼ ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ× Ö Ø ÓÒ× ÝÑ Ü ÝÑ Ò ×Ñ ÐÐ µ ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÑÓ Ð Ö ×ÙÐØ× × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ú ÑÓ Ðº Å ÒÝ ÓØ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÔÓ×× Ð º Óܹ ÓÜ Ñ ÐÝ Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Û Ï Ö ×Ø Ö ×ÔÓÒ× × Ý ´ÐÒ µ ½ ½ ÓÑ ØÖ Ñ Ò Ó Ø ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òµ½ Ò Ý ¼ ¼ Û × Ø × Ñ ÙÒ Ø× × Ýº ÝÝ Ý Ò Ú ÒÝ Ö Ð Ú ÐÙ ¸ ÔÓ× Ø Ú ¸ Ò Ø Ú ¸ ÓÖ Þ ÖÓº ÈÐÓØ ËË × ÙÒ Ø ÓÒ Ó µ ÓÔØ Ñ Ð ÃÒÓÛÐ ÓÙØ Ø ×Ý×Ø Ñ Ú ÓÖ × ÓÙÐ ÐÛ Ý× Ø ÔÖ Ò ÓÚ Ö ×Ø Ø ×Ø Ð ÓÒ× Ö Ø ÓÒ׺ ­½ Ê ÂÒ ½ º¿½ ÓÜ ½ º½ Ò Ö Ð ¾ Ö ØÓÖ Ð ×Ò ­½ Ê ÂÒ ½ º¿¾ ½º ÅÓ Ð Ý Õ Ë ½ ¾ ¾º È Ö Ñ Ø Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¾ È ¾ Õ¼ · Õ Ü ËÝ ·Õ Ü ·Õ ÜÜ · ¡¡¡ · ´ ¿º ËÙÑ Ó ËË Ë˼ ËËÌ ËË ËË º È Ö ÒØ º ËØ Ò Ö º ËØ Ò Ö ºÎÖ Ò º ËØ Ò Ö ×ÕÙ Ö × ËË ½ ¾ Ö Õ¼ ¾ ¾ ÈÈ µØ ½ ÒØÖÝ Ò Ø Ö × ÒØ Ð º ½Ý ¾ Ë˼ ¾ ÖÕ È½ ¾ ËË ¾ ½ ËËÌ ¾ ½ ½ Ó Ý ³× Ú Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò Ú Ø ÓÒ Ó Ú Ø ÓÒ Ó Ó ÓÒØÖ ×Ø ÖÖÓÖ× × Ö ËË È × ×Õ ÝØ «Ø ´ËË ËË̵ ¢ ½¼¼± ¾ ´Ö ½µ È « Ø× ×Õ¼ Õ¸Û ×Õ ×Õ Õ × ´×¾ Ô¾ Ö Ö ¼ × ×¾ ¦ È ¾ µ¾Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ ÙØÙÖ Ö ×ÔÓÒ× × ×ÝÔ ½·¾ ¾Ö · ½ Ñ ½¾ º ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× Ö ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ð ÙÐ Ø Ù× Ò Ø ½ « ¾ ¾ ´Ö ½µ º ½¼º ÅÓ Ð Ò ´µ ´µ ´µ ÖÖÓÖ× Ö ÁÁ ÖÖÓÖ× ÚØ « Ø× Ò ÒÓÖÑ Ð Ú Ö Ø × Û Ø Þ ÖÓ Ñ Òº ×Ñ ÚÖ Ò ÖÖÓÖ× Ö ØÚ º ÓÖ ÐÐ Ú ÐÙ × Ó Ø ÔÖ ØÓÖ׺ ½½º Î ×Ù Ð Ø ×Ø× ´µÌ ´µÌ ´ µ ËÔÖ Á ÒÝ Ó Ø ÑÓ Ð × ÓÙÐ × ØØ Ö ÔÐÓØ Ó ÖÖÓÖ× Ú Ö×Ù× ÔÖ Ø Ö ×ÔÓÒ× × × ÓÙÐ ÒÓØ Ð Ò Öº ÓÑÔ Ö Ð º Ü Ú ÒÝ ØÖ Ò º ÒÓÖÑ Ð ÕÙ ÒØ Ð ¹ÕÙ ÒØ Ð ÔÐÓØ Ó ÓÚ Ú ×Ù Ð Ø ×Ø× ÒÚ ×Ø Ø º Ð ÓÖ Ê ÖÖÓÖ× × ÓÙÐ Ö Ø Ó ÝÑ Ó Ý Ú ÐÙ × Ò ÐÐ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× × ÓÙÐ Ø ÂÒ ÝÑ Ò × Ð Ö ¸ ÑÙÐØ ÔÐ ØÚ ½ º¿¿ ­½ Ü ÑÔÐ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¿½ ¿º Á ¾¿¿ ½ ×Ò ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ º¿ º¿ ½ ½ ¿ ½ ½ ½ ½ º¿ ½ ½ ½ ½ ¾º ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾¿ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾º¿ ½º ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¹¼º½¾ ½ ´½ ¸ ½ ¸ ½¾µ ´¾¾¸ ½ ¸ ¾¼µ ´½½¸ ½ ¸ ½ µ ´¿ ¸ ¿¼¸ ¿ µ ´ ¸ ¾¸ µ ´ ¸ ¾¸ ¼µ ´ ¼¸ ¸ µ ´ ¸ ¼¸ µ ØÓØ Ð ØÓØ Ð» Ý Å ÒÝ ½ ¾¼ ½ ¿¿ ¼ ¿ ¼ ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ ÓÑÔÓ¹ ËÙÑ Ó Ò ÒØ ËÕÙ Ö × Ý º Ý ¿º Ý Ý ½º½ ½ ¿º¼ ¿º¿ ¼¼ º¼ ½ º¿ ½¿ º º ¼º ÖÖÓÖ× ½ º¼ ËÙÑ× Ó ËÕÙ Ö × È Ö ÒØ Î Ö Ø ÓÒ ½¼¼º¼¼± ½ º¼ ± º± º¾ ± ½º ± ½º½¿± ¼º ¼± ¼º¼¼± ½º¿ ± ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð× Ó « Ø× Ì ÖÖÓÖ× Ú ¾¿´¿ ½µ ÓÖ ½ Ö ×Ó Ö ÓѺ ËØ Ú Ö Ú Ø ÓÒ Ó ÖÖÓÖ× Ò Ú Ù Ù½ Ù ËË Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ø × ËØ Ò Ö Ø¼ Õ ½º¿¿ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× ÓÖ Ô Ö Ñ Ø Ö× ½ ×Õ × Ú ÚØ ÓÒ Ó « Ø× Ù¿ Ù Ø´¾ ¿µ µ ¿ ¾¼ ٠ؾ ´ ½µ Ö ½ ¿ ¾¼ Ô ¾ ¼ § ´½ ¿¿ µ´¼ Õ¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ §¼ ´¿ ¼¼ ¼ µ ´ ¼ ¾µ ´ ¼ ¾µ ´½ ¼ ¾¼ ¾ µ ´¾ ¼¼ ¿ µ ´½ ¼ ¿ ¾ µ ´½ ¼¼ ¾ µ ´ ½ ¼¼ ¼ µ ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ ÐÐ « Ø× Ü ÔØ Õ Ö × Ò ¬ Òغ ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ ÈÖ Ý Ø ÓÒ ½µ ½ ÓÖ × Ò Ð ÓÒ¬ÖÑ Ø ÓÒ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ´Ñ ÏØ ½ ×Ý × ¼ ¼ ¾ ¾ · ÖÑ ½ ·½ ½ ½½ ¾ ¿¾ ¿¾ ½¾ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ½§ ¼ ´ ¿¼ ½ ¼µ ½ § ½ ¿¿ ¢ ¿ ¾ ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ × ËØÙ Ý ÎÖ Ð Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ØÓÖ× Ò Ä Ú Ð× ØÓÖ ¹½ ½ ÏÓÖ ÐÓ Ë Ò Ð Ì × Ë Ú Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð Ø × × ÓÑÔ Ð Ö Ë ÑÔÐ ÐÐÓ Ø Ò Ä Ñ Ó Ä ×Ø Ò Ð ×Ð ÙÒ Ë Þ Ã ÝØ × ½ à ÝØ × ­½ Ê ÂÒ ½ º¿ Å ×ÙÖ Á Ø Ý ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾º ½º ¹½ ¹½ ½ ¹½ ¹½ ½ ½ ½ ¹½ ¹½ ½ ¹½ ¹½ ½ ½ ½ ¹½ ¹½ ½ ¹½ ¹½ ½ ½ ½ ¹½ ¹½ ½ ¹½ ¹½ ½ ½ ½ ¹½¿ º¿¿ º¿¿ ¹ º¼¾ ¼º¾ ¹½ ¹½ ¹½ ¹½ ½ ½ ½ ½ ¹½ ¹½ ¹½ ¹½ ½ ½ ½ ½ º¼¼ ¼º ¹½ ´¸¸µ ¹½ ´ ¿½¸ ¿½¸ ¿¾µ ¹½ ´¸¸µ ¹½ ´ ¿½¸ ¿¾¸ ¿½µ ¹½ ´¸¸µ ¹½ ´ ¿¾¸ ¿¾¸ ¿½µ ¹½ ´¸¸µ ¹½ ´ ¿¾¸ ¿¾¸ ¿¾µ ½ ´ ¼¸ ¼¸ ¼µ ½ ´ ½¿ ¸ ½¿ ¸ ½¿ µ ½ ´ ¼¸ ¼¸ ¼µ ½ ´ ½¿ ¸ ½¿ ¸ ½¿ µ ½ ´ ¼¸ ¼¸ ¼µ ½ ´ ½¿ ¸ ½ ¼¸ ½¿ µ ½ ´ ¼¸ ¼¸ ¼µ ½ ´ ½¿ ¸ ½¿ ¸ ½ ¼µ ½ º¼¼ ½¼ º½ Å ÒÝ º¼¼ ¿½º¿¿ º¼¼ ¿½º¿¿ º¼¼ ¿½º º¼¼ ¿¾º¼¼ ¼ º¼¼ ½¿ º¿¿ ¼ º¼¼ ½¿ º¿¿ ¼ º¼¼ ½¿ º¿¿ ¼ º¼¼ ½¿ º¿¿ ØÓØ Ð ØÓØ Ð» ­½ Ê ÂÒ ½º¼ « Ø× Ò Î Ö Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò ØÓÖ Á « Ø ± Î Ö Ø ÓÒ ½º ½¿ º½± ¹ º¼¾ ¿º± ¼º¾ ¼º¼± ¼º ¼º¼± ½¼ º½ ¾º ± ¹¼º¾¿ ¼º¼± ¼º ¼º¼± ¹ ½º¿½ ½¾º ± ¼º¼¾ ¼º¼± ¼º¾¿ ¼º¼± ¼º ¼º¼± ¼º¼¾ ¼º¼± ¹¼º¾ ¼º¼± ¼º ¼º¼± ¹¼º¼¾ ¼º¼± ¹¼º¼¾ ¼º¼± ÆÓØ Ë Ò ¬ ݵ ÓÒ º ÁÒØ ÖÚ Ð ´ ½ º¿ ¸ ½ º ¿µ ´ ¹ º½½ ¸ ¹ ¿º ¾ µ ´ ¼º½ ¸ ¼º¿ µ ´ ¼º ¸ ¼º µ ´ ½¼ º¼ ¸ ½¼ º¾ ½µ ´ ¹¼º¿¾¿¸ ¹¼º½¿ µ ´ ¼º ¸ ¼º µ ´ ¹ ½º ¼ ¸ ¹ ½º¾½ µ ´ ¹¼º¼ ¿¸ ¼º½½ µ ´ ¼º½¿ ¸ ¼º¿¾¿µ ´ ¼º¿ ¸ ¼º ¿½µ ´ ¹¼º¼ ¿¸ ¼º½½ µ ´ ¹¼º¿ ¸ ¹¼º½ µ ´ ¼º¿ ¸ ¼º ¿½µ ´ ¹¼º½½ ¸ ¼º¼ ¿µ ´ ¹¼º½½ ¸ ¼º¼ ¿µ ÒØ Ý Ý Ý Ý ­½ Ê ÂÒ ½º½ ½º ÅÓ×Ø Ó Ø Ú Ö Ø ÓÒ × ÜÔÐ Ò Ý ØÓÖ× ´ÏÓÖ ÐÓ µ¸ ´ ÙÒ × Þ µ¸ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ØÛÓº ¾º Ì Ú Ö Ø ÓÒ Ù ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÖ × ×Ñ ÐÐ µ Ë Ú Ö Ð « Ø× Ø Ø ÜÔÐ Ò Ð ×× Ø Ò ¼º¼ ± Ó Ú Ö Ø ÓÒ ´Ð ×Ø × ¼º¼±³µ Ö ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ × Ò ¬ Òغ ¿º ÇÒÐÝ « Ø× ¸ ¸ Ò Ö ÓØ ÔÖ Ø ÐÐÝ × Ò ¬ ÒØ Ò ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ × Ò ¬ Òغ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× ­½ Ê ÂÒ ½º¾ ½ º½ Ì Ð ½ º½½ Ð ×Ø× Ñ ×ÙÖ ÈÍ Ø Ñ × ÓÖ ØÛÓ ÔÖÓ ××ÓÖ× ÓÒ ØÛÓ ÛÓÖ ÐÓ ×º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û × Ö Ô Ø Ø Ö Ø Ñ ×º Ò ÐÝÞ Ø × Òº Ì Ð ½ º½½ ¾¾¿ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð × Ò Ü Ö × ÏÓÖ ÐÓ ÈÖÓ ××ÓÖ Á  ´ ½º½ ¸ ¿ º¼¾¸ ¾º µ ´ ¿º½ ¸ ´ ½º ¼¸ ¾º ¼¸ ¼º ¼µ ´ º¼ ¸ º¾ ¸ º¸ º¾¿µ º½¼µ ÜÖ × ­½ Ê ÂÒ ½º¿ ½ º½ Ì « Ø× Ö ¼º ¸ º ¸ ¹¼º ¸ Ò ¹ º½ º Ì « Ø Ó ÛÓÖ ÐÓ × × ÒÓØ × Ò ¬ Òغ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× ÜÔÐ Ò ¾º ± Ó Ø Ú Ö Ø ÓÒº Ò×Û Ö ­½ Ê ÂÒ ½º ¾ Ô ¯ Ä Ö ÒÙÑ Ö Ó µ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó µ ÙÐÐ ØÓÖ Ð × µ Í× Ö Ø ÓÒ Ð ØÓÖ× ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ò ØÓÓ ÜÔ Ò× Ú ØÓÖ Ð × Ò ¯ ¾ Ô × Ò ÐÐÓÛ× Ò ÐÝÞ Ò ØÓÖ× Û Ø ÓÒÐÝ ¾ Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ׺ ¾ ½ × Ò Ö ÕÙ Ö × ÓÒÐÝ Ð × Ñ ÒÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ¾ ¾ × Ò Ö ÕÙ Ö × ÓÒÐÝ ÓÒ ÕÙ ÖØ Ö Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ö Ø ÓÒ Ð ØÓÖ Ð × Ò× ­½ Ê ÂÒ ½ º½ ÜÔØ ÆÓº ½ ½ ½ ¾ ½ ½ ¿ ½ ½ ½½ Ü ÑÔÐ ¾ ×Ò ½ ½ ½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½½½½½½½ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ËØÙ Ý ØÓÖ× Û Ø ÓÒÐÝ ­½ Ê ÂÒ ½ º¾ Ö Ø ÓÒ Ð × Ò× ´ ÓÒص ÙÐÐ ØÓÖ Ð × Ò × ×Ý ØÓ Ò ÐÝÞ Ù ØÓ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ó × Ò Ú ØÓÖ× Ö Ø ÓÒ Ð ØÓÖ Ð × Ò× Ð×Ó Ù× ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ú ØÓÖ׺ Ì Ø × ½º Ì ×ÙÑ Ó Ü ÓÐÙÑÒ × Þ ÖÓº ¼ Ø Ú Ö Ð ¸ Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ ¾º Ì ×ÙÑ Ó Ø ÔÖÓ Ù Ø× Ó ÒÝ ØÛÓ ÓÐÙÑÒ× × Þ ÖÓº Ü ÜРܾ Ê ¼ Ð ¿º Ì ×ÙÑ Ó Ø ×ÕÙ Ö × Ó ¾ ¸ Ø Ø ×¸ º ÓÐÙÑÒ × ­½ ÂÒ ½ º¿ ÅÓ Ð Ý Õ¼ · Õ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}