Hình tính phú.docx - 1 Nguyên phu Tử vi đ� tọa sinh vi hậu trọng chi dung Thiên ph� tôn tinh dã tác thuần hòa chi thể 2 Kim ô

Hình tính phú.docx - 1 Nguyên phu Tử vi đ� tọa...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

1- Nguyên phu Tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung. Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể. 2- Kim ô viên mãn. Ngọc thỏ thanh kỳ. 3- Thiên cơ vi bất trường bất đoản chi tư, tình hoài hảo thiện. Vũ khúc nãi chí yếu chí khẩn chi thao, tâm tính quả quyết. 4- Thiên đồng phì mãn, mục tú thanh kỳ. Liêm trinh mi khoan, khẩu khoát diện hoành, vi nhân tính bạo, hảo phẫn hảo tranh. 5- Tham lang vi thiện ác chi tinh, nhập miếu tất ứng trường tủng, xuất viên tất định ngoan hiêu. 6- Cự môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương. Thiên tướng tinh thần, Thiên lương ổn trọng, tâm sự ngọc khiết băng thanh. 7- Thất sát như Tử Lộ bạo hổ phùng hà. Hỏa Linh tự Dự Nhượng thốn than trang ách. Bạo hổ phùng hà hề mục thái hung ngoan, thôn thán trang ách hề ám lang thanh trầm. 8- Tuấn nhã Văn xương mi thanh mục tú. Lỗi lạc Văn khúc khẩu thiệt tiện nịnh, tại miếu định sinh dị chí, thất hãm tất hữu ban ngân. 9- Tả phụ Hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang cao sĩ. Thiên khôi Thiên việt cụ túc uy nghi, trọng hợp Tam thai tắc thập toàn mô phạm.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture