Summarized_Ch2_OSStructure.pdf - FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY > COURSE MATERIAL < INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEM Course ID 502047 Th\u00f4ng tin

Summarized_Ch2_OSStructure.pdf - FACULTY OF INFORMATION...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY >>> COURSE MATERIAL <<< INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEM Course ID 502047 Thông t in dưới đây được dịch từ tài liệu StudyGuide tại trang OS - Book của sách giáo trình chính và phần Summary của sách. Mọi lỗi sai sót hay góp ý, xin gửi về cho tôi qua email [email protected] Study Guide for Lecture notes ch02 - Giao diện người dùng User Interface (UI) có thể là Giao diện dòng lệnh Command-Line (CLI) hay Giao diện đồ hoạ Graphics User Interface (GUI) hay Màn hình cảm ứng ( Touch screen) hay Batch (máy tính giai đoạn trước 1968 khi dùng c bìa đục lỗ). Những cách thức đó cho phép người dùng giao tiếp với dịch vụ hệ thống thông qua các lời gọi hệ thống (system calls) ( thường được lập trình bằng ngôn ngữ C/C+) . - Các dịch vụ hệ thống (system services ) còn lại hữu ích cho người dùng bao gồm: thực thi chương trình (program execution), thao tác nhập xuất (I/O operations), hệ thống tập tin (file -system manipulation) , liên lạc (communications) và phát hiện lỗi khi phần mềm chạy (error detection). - Những dịch vụ cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của hệ điều hành là: phân phối tài nguyên (resource allocation) , kế toán (accounting) , bảo vệ (protection) và an ninh (security). - Phần lớn các lời gọi hệ thống ( system calls) có thể được truy cập thông qua các Giao diện lập trình ứng dụng / Application Program Interface (API), ví dụ như là Win32, POSIX, Java. - Thông thường mỗi lời gọi hệ thống điều có kết hợp với một con số cụ thể. + Giao diện lời gọi hệ thống bảo trì bảng chỉ mục dựa tren các con số đó. + Tham số cần được chuyển cho hệ điều hành, có thể bằng
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Spring '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes