hw04r1 - D EÔ Ö iÒ g 4 ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × C 7 7 Ó...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: D EÔ Ö iÒ g# 4 ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × C 7# 7 Ó Øe :C Ódd iÒ g ØÓÒ ×d e¬Ò iØ iÓÒ Ó f\Ô e Ö iÓd " i×g iÚ eÒ iÒ Øh e ×Øa ØeÑ eÒ ØÓ fØh eÔ Öeed iÒ eÜ e Ö i×e# 6A ÓÒ Ø iÒÙ ÓÙ × fÙÒ Ø iÓÒ a Ü Û iØhd ÓÑ a iÒ ; h a × Ô e Ö iÓd iffÓ Öa ÐÐ Üa Ü = a Ü Ø i× iÑ Ô Ó ÖØaÒ ØØÓÒ Ó Ø ie Øh a Ø fÓ ÖeÜaÑ Ô Ðe× iÒ Ü h a ×Ô e Ö iÓd aÒdh a ×Ô e Ö iÓd 4 ::: Ò g eÒ e Öa ÐaÒÝ fÙÒ Ø iÓÒÛ iØhÔ e Ö iÓdÛ iÐÐa Ð×Óh aÚ eÔ e Ö iÓd fÓ ÖaÒÝ k h i×Ñ eaÒ ×Øh a ØØh e ×Øa ØeÑ eÒ Ø\ a Ü h a ×Ô e Ö iÓd" iÒC Ódd iÒ g ØÓÒ eed ØÓb e iÒ Øe ÖÔ Öe Øed a ××aÝ iÒ g Øh a Ø i××ÓÑ e iÒ Øeg e ÖÑ Ù ÐØ iÔ ÐeÓ f ^ =Ñ iÒ f h : h> aÒd 8 Ü ;a Üh = a Ü g Û h ih i×Ó fØeÒa ÐÐed Øh e Ô e Ö iÓd Ó f a Ü Ý ¼ a Ü Ý = b Ü Û h e Öe a Ü aÒd b Ü eahh aÚ eÔ e Ö iÓdaÒd b Ü i×Ò Ó ØØh eÞe ÖÓ fÙÒ Ø iÓÒÛ iÐÐa ÐÛ aÝ ×a ××ÙÑ e Øh a ØØh eaÒ Ø id e Ö iÚa Ø iÚ e A Ó f a i×d e¬Ò edbÝ A Ü = Z Ü a Ø d Ø : 7 a fa ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ Ü h a ×Ô e Ö iÓd Øh eÒbÝd e¬Ò iØ iÓÒ = h ihÔ ÖÓÚ ÓÒ eh a ÐfÓ fØh e\ ifaÒd ÓÒ ÐÝ if"ÓÔ ÖÓÚ e Øh eÓ Øh e Öd iÖe Ø iÓÒ ×ÙÔÔ Ó ×e Øh a Ø Ða iÑ Øh a ØØh e fÙÒ Ø iÓÒ Ü := Ü Û iÐÐa Ð×Ób ea ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ØÓ Øh ed i« e ÖeÒ Ø ia ÐeÕÙ a Ø iÓÒ × iÒ e ¼ Ü a Ü Ü = ¼ Ü ¡ d dÜ Ü a Ü Ü = ¼ Ü a Ü Ü = b Ü = b Ü bÝ Øh eh a iÒ ÖÙ ÐeaÒdÔ e Ö iÓd iiØÝÓ f a aÒd b B ÝhÝÔ Ó Øh e × i× = i× iÑ Ô Ðie ×Øh a Ø := Û iÐÐb ea ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ Ó f Ý ¼ a Ü Ý = × iÒ e ¼ a Ü = ¼ a Ü ¼ a Ü = b Ü b Ü aÒd a Ð×Ó = = B Ù Ø iÒ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

hw04r1 - D EÔ Ö iÒ g 4 ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × C 7 7 Ó...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online