ابن خلدون2

ابن خلدون2

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .33. 5&5 of: «In: Q41 9.1mm: dud—Li O—jl (f1t°1_1VYT=JA-A_VVT) .um36l? (\) .ULfi (v) (r) .JIM‘rLB)GJUII H) .‘éfilglr‘ll (aft) .Lfiféadlglidbédgglglldl (a) .wucmrm (a) .UJJ." (.3) “twig,” (J) 15,531 “19,;wa1.23,- (3) .tmg-erlséjuigg,wwa}u (z) -J=J~’-‘J.;Ai (9) $2453.31th ('1) .alaLfi.’ .1} (v) .65.", JaLmJI (A) .Wabpr (fl) 3. mum... .1JJQ...>r. E Blakquaimorlrr. C. .5 1.1.3.: 31.1.3qu Jr... .........«....\3..... 2. .3?5.3.1....w3?im.511«o«w.ufiu«w.u1..il>f «3231....3.«£3.3J«.r«{bh%«.. 34.3.0321....13....Aru.j§£b.3uv«.m.«.né..5%€ m34«..5na....3.3«}..1.73.5...3.3«}.«infimnfiJSfiixw «.5... .n«.......«.....:3 .111... «an... «.3. .3%Tuwt..3§.b...fi..8. «3......«3. 7.....«m.%3......«.€. «.«fi 4131......wa1." g... .33.}... «3.53.1... .71....n3fi..«n. «.mJfluo..1.a..a 3...... z}... «3.....0 31.133... «9. 3.5.3 4.133%»... iifigafififiqflgifaiiwmfifin.«bxnfifllim. 9...... .m. .33 A. 3%.... 1%.... 3...... .31.... 1...”...«3. .13.... 53...}.«.fimfifisfikdfiuywjfiiq}...«3903......"9 .19 :3 .33... .11.”qu an...” .1fié.«o..13«.. «21.1...353 .3935. . «1.... 31:1} «.73.... ST. «$9.. «3...... a. «3.5.... 17.5.: «afiqfifiqmbflb «a... 11.1%."... 333...)? £3.19... «1...... «.3 m... a... 1% 43.1.3. 9...... 4.... 3.... ._ ««m«..«§551««51«««a. mfl.fivp«.~:.fi.1«}..¥.m~% . .1}..«m...s.«rw..w.«..3u_3«: . .5 ..._._ 1.1.... fit...) J............«.... 1.31;. .3 .5112... .133531? 1.2,. c. 3341.....39 .BJ««o.Au.w«..«.w.n.u«w.q3<3. C. «.b..54....«a...1«.«i.33..«9\3<.:.«..r3. A: .595...” BT51?! «33.34%...3. 2. 1333.34.41 flaking. «a. «$4... 3.3.. .39. .....«.. ...........«...... m... ......« .0 .32. «1 Emilia... «unflarfifiui. «.3: flab... 2.1.3... .«3. 3 3.. a. .35 5 3...... .1... .3 .1... 5.3. _1£.31w.31«....3.. «3. ie m. we 7....«3 «3.1.3.110 .«wm. .3... in. .3132... 1... m3... «3... .19... 5... .25 .1 13...... «m... «3] at... 3.... «.w. .330 ...«......... 3.4... .331... a... a... .1... a... 2...... .... 3.... $3312... a... .... w... 1...... «33.5.. 311.33.? b... 13 anb 5....«3. rrua.§3..... ._ .3. m... 5.4. .31.. w. fix .3... «1... m... “in”... .31“... «mwu«mw.«...3.«...<.<1\ r......«.......«._....km .Sb. «m1...«wmpwy_u.«¢:.tm§n¢%«x.u 5.... «fibwuwk 3...}? «.3... «Jam. 3... #23113... 3...... an. mafia 214%.1. «3.4.7 55.0 3...... 3.3.31.9? n... 1.3.1.1.... 33.3.3... $1... .11... 5.3.... .1. 3.1... m...” .33.. «A... q... q... :33. . «.q... ....... «b.33«a..nn«13131«..«?3.ua.««51_ 3.35.... C. 4......” .«bfi. 3...) q... .3... «.3 Ar. 5.... «.3... .3...” 3 33.1... 13.153. Wlfinvnukfiair 1.1... .IkJfinlu fill I)kuJ c>w 3 3.3.15.3? .5343. A715“. .33.... wasLlyrfi lllll 7......M 745 a.” .32.. go 4.3 :3 31.9. .4... .3. :13... .739...“ m. .313... b a... 2....0 a... .3 3. q... .35....3133.3WQW.533..533$79.37....qmbafi inffinwfiafibfianjimjnflwuuoinfi. 9.1.4.... 31.3.3 .714. 5%...” 23...... dingo}... .1}. 373.2,. 333...: «1r... ".3, {115.13.72an ..a..... .3M.5 3373.... qfimwljlfijnhfifinwnafirjiéaiTJnfihfii . 31...»... .3...“ .3... .b «0 ma. «.5 .m. .3... 73.3.3.4 an. aim. 335.3. “.3; T... 1.1.... 9E5 $12.“. 3.5m “.30 Dun :5 $.43. 3a.. ....:..O 3.1.? 3.... 3.15.. .332": nzflqw 3.... 5... .73. 2231.733 ...... 1.... .4... 11...... .3 5... 3. ._NAJ}..:. is... 2... .3... 2...“ In... .13 .13 3...... at...” 1.... a... .31.... 5... 5%.... 3.43 mm: 9...... J. an... m. 11... .3 34.3 a...” .3... £3. a“... .35. Q9 m... .3... swam. 9...... .33.... “.1...” h5:"... 32.3.15}. «31.1%....5321 «.3... «.36.. 23 a... .1... £33.... : mafiaJmfij Was}... .1... 27mm". 3.3:... .340 5.1.“. «31.31% 3.0.3.5 550.5 :hjnfi. .. a... .13. .3. a. .fl 1.. .738 .33. 3.... 1.... £2... _ .353. a...” ..3fiu.u.myvd.~b.1hjaqommnw3&3.flcw. ram .735... n.033..@..m...3u 3mm! 3... flMuamxfi .13..ququ .31....73 3m... a... a... .52.... .15.... a... .3... “.3... 2...... a. DJ. .75.} .__.qu .5} AnnmJEWWfiwafimw 33.5}.1453 3.7”... .1...«..65 n3 Elwfiu 391.15? amiglfim? Q... 5.3.... an... .__.o A}... q.5 6.....0 33 M... 4...... .27...U 9...... :33: 5.1.. 51.... ._5 343. .1... «.5 51.7.”... «1.1.3... ....1. :13.) 13343:”? 3.31.... .1... .14 n... no at «5.16.... 3+... 3.1.3.... Wu... 3.... a. .31.: F................. 1...... .15.... i... 31.1.5.7... m... 114315.33. my .03... an .3... .72. 515.371....313. 2.. kn...» 3.4.. 5.1%.“...1... q.1...L 2.5. 3.... 3115.59.35273. 3.... .113... a... .m. 1...”. 5...”. 3... B... :5. .1... .3... .35 2...... .14. fig} .151... 3.1.41. .103... 9...: .m. .1... 9...... .11.. 3...... 3%.}...32133.3$. “E... «a a»... q1...... m... .3. :71... 3.34.191..." 3.3.... l... («4.353.21}. as... 1 fins... 1.1}:3} _ .__.__ . . !. t: -.. :3 E .153. .5 .r n a. 5 33:5; flinging??? «733,25 343.3 Jasmqwmnjfi mm 520.. «3.1.. m. 3% 31% w. an :5 .34... 23.3... amidelqmfigflpglz$5313.15}??? Q. ... _ fiffikéwraatjfioafifié.£3533“, 313.0. «3... a... :3 ....J an}. 9.5 Po «.... A80 . .. .mbifiafia 1 4234...... new». 5 . . .. no :3 no ..u: .1?3 .133 j w a w. a...) 1.1.3. .5 .320; :75: r . “.3 .. lad. 43m 14 5...... 33 a. ..3?23 ailafla a F _7}:3%§umwi§.c.. 3.5 W1... .34: Tanks. :13. fin. u a he 33 3&3. 3A}. 3:... : 3”. J 1:. b 53? 3... £53 A... 1...“; .146 m3. 2m . .3} .31,“ a... in” an ,3» .7]... ‘ . . J m... .1 $3.3 11... «p.511 33.1.5.1 «7&5 A :1... . . 1L... i?.§ufi1fik§fitfinfi¢4.3 AWE—flflflvqmdmulifiwfivnfimjmj.fiQ—Jnfifii7fififloihfi} 1 . . n 5 .3 . “mamgfléhafqa 3?: 3.5.5 315.3. 3:...1 «whean 30 31.2133. 21:3, 3.... 5:3. «ma m: x. . .... 13.. 33 37:35 «$13 .39 “551.13% 31.1.1301 .3“... .. . .. . . . .1. nkfi.«o__1ab_a b ... .. ... 5 n .1 u ..3 5. ...n o 1.13.; :15 .31» 535.13. 53531433 __ 39. WSW: . f: 3: C. a. x41 3...”... .313. «Jig... .5 T... A: .153. a... LII. E .3... a... r: n31? 3.3; .14.... . 53.1“... E 35.1%.. E .3335It. .15? .31., s... .33 3.3.1.7....3 “J33. A F”... .e m. 5.: .3} in a... mu .31.“.«3. at) .3... .1. «1%.... .3... .3. .31.... 1...... :3 141.... 1.10 11......- flng «O 55.3%.... :Iwflfin. JannflJfi _7.unn:a » I73... .131"... 13...... 1....U .321m43 91...... ab 2... Jew inn 3 .1. :5 39...... m... 3.3. An 3.5 .3. .16. A. .nwu «.13. “31...”... .31.”... 7&3: .1"... .3... 5. “a... 1.... a... .1.3...;. .2. 1:. INT. x... .733 r m... .wau .q... a... 4.3.. 3.... =9... 3. .3..." 2......wa a. flnwifijfiu .4, :3... 21...? «7 1.1.3 .3“... a... «$353.34... $231? “ALIA: 33:51:33.”.«6. :3 .3. Ta... la... :3. 2.3. «a 1...} .55.: 133.8. .1...) 5% 2.052.}... qrqw_}..13..3§. $3.3msfi3r.“ 1...... 355 A» a... «3.33.. rim...” 3...... «r 4&3 .14.. m... 1?... no 31... PL. 33 .14.: .....n.m..1n.mn. 3... 3... ii... m5 .313. as... .3 1...... in... x... 5.395. 1... .3...“ qua: 3...... 6...? 5.0 5......“ .71.”... m... .535: 3.5 am... Am.“ 53...... 3.7. $133.63? am An... .11.... .11.“... 320.1% 5:13“... an... 5. 73.1. .14. .145 31 5.; .1. 5.2.1 «a... .31... “33?. ngflrxm... 3.1... 5.1... 3.154%... 3534?. 3 53.13:. .119“... 39.3....36 3353”. 3...... Au. .39 .M. .71.... 3.3.... 1...... .3. .1... .21“... 3.... .qnn..,........3.33.391.53.1filxs. .3... 5:33.15... 3923.35.53... 33.33%... 1...... 1% .3...” 3 mm. a... B .31”... «r 3 no a... Q... .3... .133. : 9.... s... .3} 7:... J in... .1”..an 91.3%... .w.%.. =3 3...: 23L 5. 5... no 3... 3... jun ix». 735 F. 3.2.3.33336fimahiufiipil.“.qu1953... 3751:1123? wfiwu%4_.3n3.qqnj§£345. q39......as...........w.......3........a_..._...t. 11.3% 33.1.53... :3 3w... :1... :2... 3.. 5...; «.13.? 7. m3 1.”. 33 3.4. 4?... .31 7%.mw_rfim.1§qn. a. .3. 33.....48 3.83 A}. fix... .51.... .2}... a}... :5 3+2... 4...... 3.23.: a... EJQRchJJAIOfikJE. .3. .34. x... .3: 3A.. 54...... sewn... «.5 5.....5 .3}... .au $1331.41 «333.1133.pfi;«.«..ufi1ua.1«1§:.% in. 5.9....» En. 5...... 3.11.... 3.3... n. a... .23... .7}. 5.... m«%mw_flk.%.aakqt..b.1.tquagmfiafialwfifijnbfi ...3......:.. Q. :5 1.43. mm. .3 in 1.. 3.1.1.”...3 a... 3.. 1. in. m. 1 1... 5.3m J 3...... an... 3.1 1.3.35 5% 3.11.“: a... 3%...) .34.... 5......3 3 3%.... 3.4141... 2:133:1319373. .194... .35.... .73... .5 - -- -- =:. ' -': .2... .'_' .." .- .. __.:- ': ..‘. '. - -.'- - r-; ; .—.--, _ -____ -11 ._.= . __ ____ _ _ ‘._. .y . .. , I ._.-:;_._._._..':_._ __._.-.._:._.-__.._1_......'.:::_.—__...I.._.._._:-;:_' ..:_ -...--- .' .__ _. _ . - . ,.;..-.....-. - . ms' " -.-:..'—'—. _._...—_.._..... .Ejrfmg- - J __-_.-_.—__._,_—.;v; .15 .wim. £52.... .83.. q... 3.. 3 .32... C. .3... 13. 3...... 3...... .5 3.1.? an... «w.q.nm..m...15...1w.1. :4... c; .311 .1... 91...... 3 .33. .3 o... a. a... 3...... $.21.“ 3.. .m. 3. .13 .19.... 9... .m. 3. .. I an... ..._...p..n.M :53... $43....nfin19318333... .13. 7... .35 1.413.... 5...... «1...... h 5. 32.... AL. ..... Em. $.40 23E... “.4... 1.93:3 33.3.1... .30 2...... 73.... 2?...5...3 3.3.... .....nx.i.........2.....nq.b.mum 7.1.43.1... 303.1%. .7xqq3mq.%jbqa.3..u.fij$..3w. .31... 3.4.50. 3. 5.1..” 1... 5.4.1.?3 3... q... 1...... .11 .1. .1. 3.... 3.. ......_.... .3... a..." ...4........._. 9...... .10 =3 134%.... “figranaas.k.38. 1...... .4. a... 1.2m. A. 31...... a... a... .q 7...“ .. A. .3........3....Two.a 1.-.... 7%....2139.“ .3... awnunfiswl... «1.... .43.”: m... .m. 41.... .35. 2...... «£15.11? a... 3.... .4... walla 3...... {$313 5...... 7a a... .1... 717mm... .rfiafsmufijawfl 5.1.5.}. 3.3.1 7.4.... 5.54.9“... «film: 3......awwwwia. .73. 2.4%.. 31m 3......“ .91 k. 1.4.0 .. .6”... P... 3.2.1.4 $.1m15 .muw .3 .11.. 1...“... 5.1.5 m... .15.? «31...... A}... 5.... J3 .7Ean.n:mq3nmu..yw«...3} «3...... 5m... .0 .71.... 7.2. «an. an... a... 1. 33m 3... 3.... «A. «an... a... >>n E .31.. 1...... Arv __afiunwarfifi.flfiu_u..3mfi4.w‘dnhank4-ry. a4333.1&5.§..3§3 3.3.31.5.3... wfifiijjnxqw. ._ 22.733313... .10 23......» :1. 3:...733. .3 52315.”...631 beqq..3.jqr........ qfimfifirwwy.37u33.d «.3quajg.m..mq.m.q.vr117«q..a3.143..nfiafir. a...” 333w;53.1313.Km%.flm.1rwpqfl.€xj. amiss... .3. 3.1.33 q... .m. 1 .43. 5...... .m in. 3.... 33.... . “(MAJRJ¢333JJJ «w... 1... .34.. 5.1.31.3... n. .3... 4...... 33.1.6... .m .7? 31.6.1... .3... a... .3“... .3... J 35.. .o a...” .35... am. .nnmifikmuwuwyiamfifipm.33%....qurjnnfil 1.21%.%$..3.3.....19¥3%.1%:7}}.n73...“ m...anfiqxgagfirfijawafiflmfifiwfiafiuijwuw 5%.}... 5...... ..... 5......“ .a «a 1.....qu .1. if. .13.“... fit... 21...... 33.... 3.3.9.9.... .. .5... a... .3. .11.... ..... .....§..........1......3...i...........\..1....31.....151q3qib . 5.}... Animuaqjmfi :19. 33.1 a... 5&3». .mp3...” .2... 1. 5...... .31. 3 .251. a... .15.... 1... «4.%{5513_.531933.Eab. a.“ 3......35flfiin 3a.... .m ........... .73.}... 3114.1 3...... 11.. 5...... 5...: 33...... .qu mb.m.:%.m.rfl.n31k.1«.a.u_3qfw. irahgwiwfi. =33. .3 1.3.1.“... 4... 1.... .12.. P... .m 43...: m... 3...... 55 3...: 3.33.13. 3 2.0 M. 5... .73.. .21.. .33. W.” .3 31...... 3.4.... «5.113%... 1.3. 1. a... E 1‘3...3nwwrjwfinnb_§3:p\figg.w.fif«3.7... r: .33. n3 2.. E .34. «at. £33113. abailri. e; .33. .33. in 13” .35.: .32.. 3:1 «JJU .11.? 35...... 1... 23.9.1“. «r45: .31... J3. .13.. M. 3.3 2.3 735. m... 4...}. 3M. E .L a... 3.3 15% 31.3. J... P... 5a .33. 1. 2...: 2a 39... .313... aawauinqusflhinwgfi 19.2%.? a: .51.. .333...” 33:253..”Afimbfi :thuwn .132 .Barww. Eu .1». .13.... .35....3. $1123.. .3... wax... £27k“. .afin.nwfl.3w5.3}%§%% .73.. 2%.“. «.3 A J 1b .9 .1453 mu :1...: 3.. .33.. a... 7m. 5... .10 m... 1.3.... ......u a". 5......“ 5.1% .93 3 3.1.1 an a... ‘ n... «A. 3.... :3 11...? )3. a... $34 35 5.3 :mga 3713...: .23“.fizqfiiqfifiysfiyjéqfi. .3... 5...... .31 .33 .fi rm... .13 .3 1...? 33 9.3% .12.“. «ms :3 .33. rm .3. 33.. .133. «an... 5 :1“? .11“... .153. .33 . . 1.3 33 .3... 1.34.2.5 1:24.304233 q... 38. .3 91. M. 3m. .wfia 3 40 3 3.15 3m... .wfia Eta 3... $an .15. 3 W3 39.1. 7.3 .3 3 7.2m... 3 {an «.7133 ma.” 33......5k3u .11.... .qw%.1t.o. “awggb «T3. .72... a... m. :3} a... .1... A. ii. my 53.. $3.. 31.0.3 5.... 3 :33. 34w x... .1103 .73.. 33mm. is. 3 3b .EA. .55. S .31....E... E 1.31433? _u.....a:.3.k...w.5wfimaw_nbr:. E 6g.j_3§.3.7jqw;ai. .7}? :T5 :31 b 4.2.3 «3.4... J v... :5 .31.. 5.3.91 5.. 9.39.1.1 :3.» 37%,.fl 3.1% 373% 31.: «.mi. 33...} 3% a? in... .30 3a.... .5 .1“. :3 .11. .331 .3...“ «3.0 .mtnfi. 1...»... {51.5.3.1k :3 A19 «3 .lb :3 «1:15 #5 i. 121.. $11.?» 3...... 3.. 3.... «3A.; .3 m jaw % a... “$3.? 745.33.... 33;i§w3fir.fié33£i?i§qfi $.33 :3 1:554:11 1.4.... :43 1 35.31.... 13. Ema. Aaflwguéslfifiofinfidaqfinfixbiiqfiqfr . 64: m. :3 «.19 0.5 A... .1.“ .1 .1 :1... ..... 5% us. 3 fig.” wl%m_a.,£11.1.o} magi .13. a .Kfiiifits. .3. «233:1nu35..311mm3§§.u. 3,. 513...». 333 3+. :3... mafia 37.3.». 3.0 .153. no 3.1%» .5 1%.... :39. m. 5?. hilt. AW. 3. :3. 53:3 :3. .1}. $15.“. mam... «1.3331... b .71. «.391. n.7,}. 1...? «a». Jo J .1. s... :15 5.1.35 3.1.1.? «3% an. at 3.8. 3320 5.1..» 3%. a543,... .1“... «spin _w3..w: 23.1.“ 904.3: 3333 3131.3.‘bmifxmfig. rwpwqma . «3% Eu 2.4393. n<w A: .auanw x...“ E!» mon— .352 .u baa 3 .13” 1.3a _JB_7...J;W.i..i.. «1.9m 31.1“ n3.J..-Joku.ddsm_v014flfiaa \anro. 0.5 267.3; on uni—w.— “ 5.39695: £05395 3 229.3 33....” 3.1..” JJU 5.31.9. A: fi_.~U___.1de.n5r..,.:.:.<r. 3 .33. .5 5. 39:3 6 £0 .1 3 5.: a2... .33....» .3th :3 5&3.“ «.0 3.1 2141.325 $5435: .5 3.1” =1n+JJ in.” 1.....3 .310 m. 5.1.5 5...“? _1Ja a... mi. :3 33. no A. .1J%_mm a... 1.. 33.3“ .11... €13 A... 5 5... =15 .33.}. «.33Jnuqnoi}. qua .kbamx .finbfig 51w. _3n~.2. 3.. .31 7.3.1. as 2. :5 343. A. 33.1 iii .34.... .3: .1 2.0 :33 3 m... in .31.”. «an. .15 531 :{w 332.3%? $131.}an 51%... f33nfi§wnflnfi~wA$b 3...: :5 3.13.. at». .3.“ A mufi .2... 5M3: ii. 3 1,. :13 b .313 3nan figu :33“. £34311“... 3.. 5....3u3wm. 93.3136.mainuflfiqfijififi. grain... akin. #33 33% .145. 33.... 3... .13 swig... 13.1.. 3 £9 5....3 27m. 3 2...... 34...? .1) «1 «1:19... 5.3:. 3.... «on a... in? &%Y_3fibfl3351{_13.«www.12qu $3..«13.5:BAQQXmmJBWJHmiqlfikSwtqw hwEBHEHiflzdflaqlfiksfiénéjmfiwfl. adj 5.10 5.1.1.)... 1:31. alb :3 mt fin? “ma. “m3 149.1. 71...} n“. 1.... .. 3 1a.... 5.3. «1.335 7393. «in? 41.3 :14} A.an 3.1.", Ma} «75% .315 .3 p.321. A... AIIBifiJ. «1.1%...321613 «_3.__33_1.fi =33 33% :3 Magufifitjiflmk. “3% .13? pal. 314. 1.3. .433 .19 35.1.15 5......“ .......... Jam 3 1.: 12w 3.9.1.15 “6 a :3 .41.? $3.... inn 33 v.4 An A...” 5....“ =3 A... .3...” “am .11 .1.me .amwigm filfixwfié 3333.5 at... . :3 .33. 3 3 .31 3.313;. 373. .5 1.13.3.9 3 =3 32.. :32“... «.123 «3.. ma .39 mm n+4 :3 F133. fiqfw. b a...) #15... 53.... 333.... 21.5% 53mm .1129.” WWJHITJrfibfiuuafimfinwamhfihpflui 43% a... 1.3 b 3... 5.53.“ 1.51.3 3 3.... :5 11.3..Pfi b To C. «70. .393. .2...%.3.1~.33.1 .142. .51.. .53....» 3.3”...” .3113. unptlt... 3.... 3...... a... quart Aruwijxqmiiwq... .11.“. «wifiauflJJu .11.“... 3... 3». >3. Sr: 3.1.“. .31... a... H? man... .3 .5 .WJn... .33 2. 2b 3a....“ .33. 132.13.. {1.2-3. :13... 3.12.. 33...... «.31.. :3. 3.3.3:. anqnfiufinifipwfifi. m... «2... m. .1“... film. 21.... .131? .1. m. 33...: :31... h .33? .7»..wa .1“... 311...... «.1... W q... .1 M. .35 3.. «31.13.133.3ri? «.34.... £95 .1... 33.. .1}. $ng .33.... a... .3. .3 3. .13 .34.... 33?... 4......” :5 4.3.3. 3.. .33 .33... a... .fi. .11.“... x... .33.... .7533 5.... E... 5.3.. a} 143:3...) 4m. m. B} .5. .73..“ .w3fi. «1.3. 1 3 .3... =5 .33. =3 :34 :3. 914.433. q1.. .5... .5 51.1.... .35: .33 5.... A: 34...... 4.. a... .13. 3.... my 5...}... .11“... «4...... Q“. a... m. .1... 5ng :31”: 7 1.... a... .3...” is” ...,».......w .31..” a... .3713. in...“ 9}. 633.3}..3 319.13 .32“? 7.3.19.4...” A; $1.33.} @o a: .7 o C. .31.: «3571...... .3ou an. a. fad... 32.4.70 .73& £33. 3.8.2.. «a nu. a... s.._ “H: 38m 5.. 3. .w. 3 :34 5.54%.. A: 3.3.. .119...“ Jan... 343. .350 at Emma .53 on. :Emm 3.31%??? 136713331593 %3%35 an... m. .33. «.3...» flan... «.8 .220 «a? and}. b 3.: 34 .15 .31... «1...; 3.1 5.11.... in... 1 an 3.....qumfi €1.33? ..awo%iwn.......§§.1%.a fifibfififi...” 45.3335 3.3.1.1334. 3.13.1“? 53333.1...iiufiqfijfimmr. q...,............. 3.3mm“. 354.33.}.1». an... «Hmwfifixqflfigfi. is; 393.11.“... if». 32110.33 .w3fl3.3. 5.3...» 53 _ .33. m. 3.. .74... .t; 3&3... .WJEBQJ. 4. £33 «.93 4...... H. . a... fix. a 51.3.». m... w... Em A: .33 m... A 3... «am .5... 25 J .3... b .12....) 31.3.. : .3 .5... .3}. .3... «.33. .8. am“ «5.33... «an... afimfifirnnfl .15 .. «3%.1mq1mqwfiaBqufij..aJnLl.3u.ut 23.; Cu} a... 3: .1.r#«.qw 1......” 1.3... 5321.... m. “.733... as... in“... .3...” . m. g... a... 3 1......” 53w. .2... at... 3.3.. .w. a... .mxmq b .1... n3: .1... 3.3 m. .3. .11... p43 3......" h .35. 9... £3.10 .43.. ....._ 5...? .quflqovxnfija355m1rfixkhqt.=1}.1.33 .11.... 3 .14: h a“... :3 4.1.3.. k. =3... .73.... it... w... .nnreru. 3. :3. u.2... 9...... .5 3.5... an... 3.... .36. an...” .5. 5.... .33 E. .34....i... C. .33... 1.5.1:... «a... P: If... A... .3J.§3.<.. .11.... uh. .33.“. .3. 3...... .8... ism... a... .3... Sign...” 21.. m... 3% .1... .3... as... .75....” m. .15 .15.... 25.... a... .E. an... «m .13.”. A... .3“... .3... .11.“... .I_quw%_flmm_}nw ....s}q17..uq5n7mma..s. .33. 1.... 2...... .3} .11. an. .31... 2... «a. m. J... 3.. 57.. .31.... «.1... ifisw. 5...... .94.... :1}. an... .33. «1.11.3.1?:3..._.B...i9.m..3.n1}.7k3m~3353.. 311.14.... 74......»3quqrfiaaliaufi}. 3...... ..... 3.... 31......333. 5.1.7.. 1..” 13 :1... .5 mo... 3...... Wkfijnd. $3.10 3.12... 5.qu .umnaxo5fi3. :11... 133.3. 23...... .1151}. «.1... .133... .3”... rank... «marry .15.... «Sub 5.3.34 1. WA. .151...wa £52.... «an... 5... 55.... .3... .314...q%.%3335.13nfl.4:19£33.a... 33...? P... .3...“ no .35. max A. m... .73.... .31.... v... :33... 9....W I... .19... :1“... a... .3... .21... .2... 5...... .1} 1.1.1.1«3.73.?1.339:3..33a...3331.11?: .fi. “.35... .7... .35... “23.25.321.115 53d .25“: BM. 2. .312351 2. .33. 1.3... <5. A... .ma. 5 .2... 5...“. .1». .11.... m... .3... 5...? 3.... .m. m. .73.. 5 A... .3... .1 A: .13.. x. 3... .11.... 5...... To... =3 :3; W... 1... 1.... .11.»... 2.. 13......” .12.... 3.5.... 5.1.1.. 3.2... :3... v.0 .11... 37.1.? Pt... .1...) 3...... .35.. x“. 5.3.0 ...n....«....... h ......k in 33.14}... 2.. .1... 7...... 5 a... 5.9.... .3... a is... in... ..... .1... «1.3% .3... x... .3...u R was. “7...... 3.. u... :7... 13.5.13. an.1..11uat:3.mw34.1lw. runawfiiq qiauBfiXEfiLtuwjflaix...«35:31.1... .quuan 3......) fi.u.1.u_...w.4..q...........f..: REA“... 5.3.3.5... Mn. «3...: am... 9.1. :5 3.13. and. M... .F. .13... aha... 2...... 7a.... a... 5...... .m .1. .11....0 .31.... 10.23.... mama... 3... 1.13 31...... m... 1......3q Pam .7»...qu .122}. at»... $3.. .2“... a... 3.332.... .7quw. 315.33.? «Man... DJ... 5.... .11... J .11.”... .33... .3b .11.... 3:1... 5 .7... 5.3%. .. mm. m... .31.... .233..3§27n§;1§9.3i133...31u.nn..m. .3... m... .31.... b 31...}...1awfifiw .1... $3. 7......» 53. 3...... «3.3. m. «0.2.1... .44. .75.}. 21...... .3... .114 “23733....3... 35.3.33? 3...... 3...... «.31»? 2. .33... a... .3: I r... 3 5.1.13... mu... m. .3... .wmww. “3......111ufiqn. 1.3.... an 5.7. .3? «sum... .1 1...... 3.3.: 3...... .3...“ “.33.... 4330.1»...12q3 3i... and. J.\ .11.. .4“... .20 .W... «a... :3... 3... $1.... 5.1% .3. 8...... .1... m. .33.. .35 9.5 :0”... a... MS. fin 53%.? 5...“... “Wagij .11.... 5.9... «4.2.15.3.qqfifiijqaofifififlk 5.17.3.1}. 5.31.39..:?J..u. 3 J... .a 3...... 3.73....1... Japafigfinfifigjbiq .1113 42.13;. «afirwofi ma}... L3.“ 5...? .4... .13....” my .1..2...1Wb342.3§ . 3...... 31......133. 5.... 5w... 3...... «La/$53.}.qfifihfiiymwfiiqqfii... 2.1.3.... 21$... Bingo... 33.4.”. .33.. «3.1.4 an. .413 .33 a.» m: ".10.... q...... .13.... .23 mm... m. 33 .3»... .3fl.n....n.1\.m..ana_7n.q.1}.wflnqu.3i§~3 1454...... 3215.33... 83m..%qfl1nk.aomam.fi ab $.10. «3.3:... may: «in. a? 33...” 3a ....J «may... 9...... E... .4 $1. 3.... .1162... 4.1.4.. 7:3 9. San :5 1.12.... .1554... 3... .1... .11.”... .a W4. «A. .23 .33 x... .5. .20.. .5 5239.1 a"... 3.3. mam“me 3. .243 .35. an. .4. £3.31. .11.... b fl.m%.1«.%.11w.nwfiw.jnmwj.A3EE§II3§¢J «.17.. «a... .13 An .33.. .. .._..u 5.1.3.73} m... .1“... .11.”... 4...... .33 .11.“... .75.»... has? 2.3 31...? x. .31 .71... ma.n.m1qum.aafi_?32.. «.735Tflainxw p.333? 1.1.3.5. no .3..J .3... .3. 9......“ 5......“ 1.....J m. :3 mm} .5 >...... C. .3A.u5<t.r:.r:. 2..>a..€..><.. E .133. no rt. 2. .31... 3>>LI<>E 3.13.... in... :39. 53...... ..... .31.. 33. on .0 J... .5. .15... .3 .3? 1...} 1...... 4.1.4.. q... $.1fiikw. .15... 3.3..«flifwfiiéfiji. 3:1..341a.m.4. ..1q.m......s$ up. .3...” .n, :3... 2...; $11.13.? am... 3 3.1 %.m.1§..w....5.nw. «5:3... 7&35 :31... «.3»? .3. .m .35 3.4.. .w. 1. .11.... as. .3 .11.... a... .3... 2364...... “1...... .u. «.0... .11.... £36.13} :3 3......34A1mfifié. «mo 3...... 3m... .a «.3121333333323 .55 .74.... «a .34... 1......” 1.3.3.1... .31... “13.. .39 13...... a... .795 a... 3.3 %:.yé..11u..uram17§ 31.3.1.2...qu 3......” w...) 3.... J... :5 313...“... .33... .12.....1...1.J.1..A...9.C.... «9...... 5...... 5.3 1... .5”. 5b 5.5... 3.3.1.34 .311... .3 735.....11... 5.3. «345...... 5335313....3 3...»... «73...... m... ..... 3...; 7% .3. 5%.... 1533...... 3...“... was... 5 4... 3.34.5 .11.. .1... 1.. $34.35.. 11:9... 3...... .31: .EfilmiwflLWfiJi a..qu 3:. .23.... 3...... .1... mg. .3..." w. .1 .11.“... 35 35.11.“... “1...... 3.1.... E olqzfifimmlxgdqfiaafiqa a :H .45. 15......“ panama... .32.... 14.3.31: .Wzlu if 93.00. 5'14 C. .34.q321. C. .34. $33.. 2. .311 .132... 313...}... c. .34.}...q3:< .71.» “.13.. mm .1 3 :14. 33.... .1... .2... 13.133133 .3... 23.2.9... 3? .3. a mu .3? a... .316 r...” 1.1.” my? 9.3. k...) :3 1.19.3 JAM .3131 3...... .14. m... 3. mi. .fi... .1. x. .11“... $3 3 mad .3. £3... .4. 7.0.3.. 5 3. .4. 5...... 53 Ems...3. 31.3 «$3.351... q.u.m.m.ana..q£qafififibqfiwy 33$.1.11w...1. .23.... .139. an...” 35...... 5... .nflmnaflnan n8... qrgmymfib.3. afiTaL¢.wj.a. 353.1. agifimgukbim 5.1.13 A... 5.9 £3.33rwqaggwwbifimrgfiafibidf :5 3432...}...0 gimuflfi .m. .1...” 5ng ransai; E :1... .3 “.1... .23 313.11.... a... 13 m... :33... «Whitsmahwkfijfifii. .9... «A... .b 53...... am .23 tau :1... 3...} B “1.1.. :ww .33.. m... .3... 3.1.} 7i1.§u5}$w5$.23 :3 «.19 .fl.‘ .1... m. n5 6.4. a3 a... .3. .19... .3. .71. «a 1.1.3.. Tim. .4... A3. A... :3... 3.1.93.1... 3535...... «In... 5... 1.... Q. §¢¢WLJAQWEEBB£ .13.}. 3.4.21”. :3... 23w .33 3%.1w.Wl%}}_%.viqfli%abj3 41.3.53 «.3 33.43.11... :21... .3113. .23....0 “350.3...ngfimqiw.33.303.33330} 1.7%; .21.“..3. 1...}. 5.... 3.330.153 31311.... «5% p.33. 3.x... A: .EJQJE. r: .3;.%......... C; .334. an ,5. .35.. .13.... m. 3m... :1 5.x 1.... .m. :3” a... rm... 5 7.... $.53... 19113.93. 12.23333... 31...“? Bulin 33.1539... 3.2.1.3....” Annuaaw _.Ewfi.a.\...«.....u:qw .13 Ewaqnfian .3...” hank 11...... 1... 5:1 “.34 3.3;. 3304.... 2.1.31 5.1.551”? 2.1mm... 3+. 5... am... a...» .35. mi :13... 2.4. in... 2.443.. .333315} 3T}... .%q1$§3.3w:114w3 3.11m... 3.1.} m. an “.3. .19.“... «1.3.9.. A. 13:73“ 3.1... .15 5.3... 3 3.... ...§3..u§.n...1 3.3:“... 3.3.9:. . .8... «31.3%... 1.... a 2”. a... «an... 5.11.3. «.733 rm... :23... «p... 3.. 3... .fl 3.... an. .3. a as. «1...... .15.... ......J «i. 5.3 I...“ b :1... .133... 3......6 =3 .40. .3... a... 7.2%.. .a 33.7.5.3.1.};..1% m. 3.; .m. 3.: ma...M «3 5.2.... am 2... gufiw «no. 34 .33. 2.... 1. =1... 3.4.. .2... 3.. .33 .5 1...»... Bu .3... .3 «a :3..... fans)?“ 3.1.45.2. in... 111...: £433.11wfiwfiai .ac. 3 55.5.: «32;. 3. .13.”. 1..?.. r: .3J.q3r3353;. E .34. 33.3.. 3 .33“. «32.. :31 .73.... _...... a... 3.... 5...... 21.. 5 1...... 4133...}..1...” 3.3... 73w. .9 m. s... .3? gm #1.. .37....” .3... mm... A... .3... 354......123.3%....afik......n«...m.3nwawm%.}..5 Ru: :3” .w%&. A. .14... .3331w .n... .53 24. .39.. 3...... E. W... q... :3 1.1.9 .39.? 3.... a: .35.. An .33.. a... «3.2. «1.71%. .m. .n... a... a... 5.x. .._1._........... «Jo 3...... A. a... 33.“. 7i. “33.43. 3...... no. .114.-. Am v... .313... 3Q.” .1 ...h .3 .3... £3“ 7.5.3 .v .11.... «m. 5...... fix“. nah... .31..» amt .11.AH«.5.§ «Jun. 9.3 $1.5. .93. 3... mu... m... 3...”... 7m... 1 .24.. a. 3w :3 5.1.430 so A. :15.....3...JH 3..............H.....f....n..u.............. an... a... 3...... .19.... «3.3.3. .6 ...._... «.3... .m. .quqmfimwbaq Ra... .3313? «%Bm}%_3.qmw 33.3w. .3113.” «43.1....243im.._..J~}.fi...n.mx.3b.3§rmr 3:21.13. QR. 3 3&3... an... «1.3a s... .1vm 1. 1.9m. a. 4...... 13...... w... 33.1.. a... .10. m... a. .11.“... .33 3.2. .3“... 331...... «1” 3.3.03.1... 3.53 31”.“ at... 7... 5...... .2... $4... Baruwm3mykbfim} r..n.:........a 333395.35 :0 .Bwflhflsrfifii? AM. «a... “1.. a.» .3 Q... h J... 1.3.... 3...“ :33 5.3.... a... 53.1w... «1 an...” b \l. .1...7.£J%.... m: an.” an... 3...... .11“... m... A3 .3119. 1%....35351333. 5...“...9. .3 11...... 331.3% BJAammvfi «9.... «an. 1.5.3.35 3.2...L «.71... .35. «3.... “1.5.1.3 =31 .7...“ng .216. was «so «.4... 3.3.. 9 .35.}. 3&3 :5 31...... 33.... 4.3134 .r§3.31.21m...3" 5.3....“ .33.... 73.11.... Jafiaaw ._3Jaqo.3.1$m~3_mn3qnjk§:film. .3331... 3.13%... «15.. 2...... “bafojfiwfififlfigmfi 31...: 1.1.23.5. 5.... 3.. =0. ....... 3.2.9 .3... .33... a... ....... .a a «10.0%.... 33%.113qwxpw3.333.“..3333213qw. 3.3% 3.... 35...,333133.«33.61.353fiaaw. $35.1:.m.m.awu454..a.n:3%b.1w£mnd.m%.WT. A....2323..m%w134.193}...qubu.r3... «amafinéa 7.2“? .335... .anfinbfloé..3~w. Q... 5... .13.. a... a... no 3... .4. ........ i. s... 51...? .33.... .313...» m... 3.. ..... 3.... a. 1... "Emu... m. .13.... .3... 2... .13... m: 33. .3... p... 5.1. in... .31.. 3...... .a 5. 5.3.». .1. a... 1... 2.... a... .34.. a... .3 A. .3... A... a ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course CHM CHM101 taught by Professor Woljaong during the Fall '07 term at Multimedia University, Cyberjaya.

Page1 / 14

ابن خلدون2

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online